atlas-roslin.pl

skorowidz gatunków charakterystycznych i wyróżniających zbiorowisk roślinnych

Zbiorowiska Zbiorowiska Zbiorowiska ZbiorowiskaZbiorowiskaSkorowidz łacińskich nazw zbiorowisk roślinnychQuerco-Fagetea (eutroficzne i mezotroficzne lasy liściaste)
» skorowidz naukowych (łacińskich) nazw zbiorowisk (!nie wszystkie syntaksony mają polskie nazwy)
» skorowidz polskich nazw zbiorowisk (!nie wszystkie syntaksony mają polskie nazwy)
» lista siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

Ch - gatunek charakterystyczny; D - gatunek wyróżniający

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Z
Abies alba (jodła pospolita)
ChAss.Abietetum polonicum [dominant] · ChAss.Abietetum polonicum [dominant] · ChAss.Abietetum polonicum [dominant] · ChAss.Abietetum polonicum [dominant] · ChAss.Abietetum polonicum [dominant] · DAss.Abieti-Piceetum (montanum) · DAss.Abieti-Piceetum (montanum) · DAss.Abieti-Piceetum (montanum) · DAss.Abieti-Piceetum (montanum) · DAss.Abieti-Piceetum (montanum) · DSubAll.Galio rotundifolii-Abietenion [dominant] · DSubAll.Galio rotundifolii-Abietenion [dominant] · DSubAll.Galio rotundifolii-Abietenion [dominant] · DSubAll.Galio rotundifolii-Abietenion [dominant] · DSubAll.Galio rotundifolii-Abietenion [dominant] · DAss.Luzulo luzuloidis-Fagetum · DAss.Luzulo luzuloidis-Fagetum · DAss.Luzulo luzuloidis-Fagetum · DAss.Luzulo luzuloidis-Fagetum · DAss.Luzulo luzuloidis-Fagetum · DSubAll.Vaccinio-Abietenion · DSubAll.Vaccinio-Abietenion · DSubAll.Vaccinio-Abietenion · DSubAll.Vaccinio-Abietenion · DSubAll.Vaccinio-Abietenion
Alchemilla (przywrotnik)
DAss.Festuco pratensis-Plantaginetum [sp.] · DAss.Festuco-Cynosuretum [sp.] · ChAss.Meo-Festucetum [sp. div.] · ChAll.Polygono-Trisetion [sp.]
Ammophila arenaria (piaskownica zwyczajna)
ChAll.Ammophilion borealis · ChAll.Ammophilion borealis · ChAll.Ammophilion borealis · DAll.Empetrion nigri · DAll.Empetrion nigri · DAll.Empetrion nigri · DAll.Koelerion albescentis [[org. Ammophila sp. div.]] · DAll.Koelerion albescentis [[org. Ammophila sp. div.]] · DAll.Koelerion albescentis [[org. Ammophila sp. div.]]
Artemisia campestris (bylica polna)
DAss.Berteroetum incanae · DAss.Berteroetum incanae · ChCl.Festuco-Brometea · ChCl.Festuco-Brometea · ChAss.Helichryso-Jasionetum litoralis [ssp. sericea] · ChAss.Helichryso-Jasionetum litoralis [ssp. sericea] · ChAll.Koelerion albescentis [ssp. sericea] · ChAll.Koelerion albescentis [ssp. sericea]
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Z
Baeothryon cespitosum (wełnianeczka darniowa)
DAss.Empetro-Trichophoretum austriaci [ssp. austriacum] · DAss.Eriophoro-Trichophoretum caespitosi [ssp. austriacum] · ChO.Sphagno-Ericetalia [ssp. germanicum]
Bartsia alpina (bartsja alpejska)
ChAss.Bartsio-Caricetum nigrae · ChAss.Bartsio-Caricetum nigrae · ChCl.Seslerietea variae [regionalnie, ?] · ChCl.Seslerietea variae [regionalnie, ?]
Butomus umbellatus (łączeń baldaszkowy)
ChAll.Phragmition · ChAll.Phragmition · ChAll.Ranunculion fluitantis [f. submersa] · ChAll.Ranunculion fluitantis [f. submersa]
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Z
Calluna vulgaris (wrzos pospolity)
DAss.Calluno-Nardetum strictae · DAss.Calluno-Nardetum strictae · ChAss.Calluno-Sarothamnetum · ChAss.Calluno-Sarothamnetum · ChO.Calluno-Ulicetalia · ChO.Calluno-Ulicetalia · DAll.Dicrano-Pinion · DAll.Dicrano-Pinion · ChAss.Pohlio-Callunetum [dominant] · ChAss.Pohlio-Callunetum [dominant]
Carex alba (turzyca biała)
ChAss.Carici albae-Fagetum · ChAss.Carici-Fagetum [lokalnie] · ChCl.Erico-Pinetea · DZb.Pinus sylvestris-Carex alba [dominant]
Carex gracilis (turzyca zaostrzona)
ChAss.Caricetum gracilis · ChAss.Caricetum gracilis · ChAss.Caricetum gracilis · ChAss.Caricetum gracilis · ChAll.Magnocaricion · ChAll.Magnocaricion · ChAll.Magnocaricion · ChAll.Magnocaricion
Carex strigosa (turzyca zgrzebłowata)
ChAll.Alno-Ulmion · ChAll.Alno-Ulmion · DAss.Carici remotae-Fraxinetum [regionalnie] · DAss.Carici remotae-Fraxinetum [regionalnie]
Carpinus betulus (grab pospolity)
DAss.Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli · DAss.Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli · DGrAss.bory mieszane [jako drzewo] · DGrAss.bory mieszane [jako drzewo] · ChAll.Carpinion betuli · ChAll.Carpinion betuli · DAss.Querco roboris-Pinetum [jako drzewo] · DAss.Querco roboris-Pinetum [jako drzewo] · DAss.Rubo fruticosi-Prunetum spinosae · DAss.Rubo fruticosi-Prunetum spinosae · ChAss.Stellario holosteae-Carpinetum betuli [regionalnie] · ChAss.Stellario holosteae-Carpinetum betuli [regionalnie] · DSubAll.Ulmenion minoris · DSubAll.Ulmenion minoris
Chamaecytisus (szczodrzeniec)
DAll.Koelerion glaucae [Chamaecytisus sp.div.]
Corylus avellana (leszczyna pospolita)
DGrAss.bory mieszane · DGrAss.bory mieszane · DGrAss.bory mieszane · DGrAss.bory mieszane · DAss.Querco roboris-Pinetum · DAss.Querco roboris-Pinetum · DAss.Querco roboris-Pinetum · DAss.Querco roboris-Pinetum · ChCl.Querco-Fagetea · ChCl.Querco-Fagetea · ChCl.Querco-Fagetea · ChCl.Querco-Fagetea · ChAss.Stellario holosteae-Carpinetum betuli [regionalnie] · ChAss.Stellario holosteae-Carpinetum betuli [regionalnie] · ChAss.Stellario holosteae-Carpinetum betuli [regionalnie] · ChAss.Stellario holosteae-Carpinetum betuli [regionalnie]
Crataegus monogyna (głóg jednoszyjkowy)
ChCl.Rhamno-Prunetea · ChCl.Rhamno-Prunetea · ChCl.Rhamno-Prunetea · ChCl.Rhamno-Prunetea · DSubAll.Ulmenion minoris · DSubAll.Ulmenion minoris · DSubAll.Ulmenion minoris · DSubAll.Ulmenion minoris
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Z
Dianthus arenarius (goździk piaskowy)
ChAss.Diantho arenarii-Festucetum polesicae [ssp. arenarius] · ChAss.Festuco psammophilae-Koelerietum glaucae [ssp. borussicus] · ChAll.Koelerion glaucae [ssp. borussicus]
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Z
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Z
Festuca altissima (kostrzewa leśna)
ChAss.Dentario enneaphylli-Fagetum [regionalnie] · ChAll.Fagion sylvaticae · DZb.Fagus sylvatica-Hypericum maculatum [regionalnie] · ChSubAll.Galio odorati-Fagenion [optimum] · ChAss.Galio odorati-Fagetum [regionalnie]
Festuca rubra agg. (kostrzewa czerwona (agg.))
ChAll.Armerion maritimae [ssp. litoralis] · DAss.Cephalanthero rubrae-Fagetum [ssp. arenaria] · DSubAss.Elymo-Ammophiletum arenariae festucetosum [ssp. arenaria] · ChAll.Epilobion fleischeri [ssp. vulgaris] · ChAss.Meo-Festucetum [var.] · ChCl.Molinio-Arrhenatheretea · DZb.Poa pratensis-Festuca rubra
Filago (nicennica)
ChAss.Filagini-Vulpietum [sp. div.] · ChAss.Filagini-Vulpietum [sp. div.]
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Z
Geum montanum (kuklik górski)
ChAll.Nardion [?] · ChAll.Nardion [?]
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Z
Huperzia selago (wroniec widlasty)
ChAss.Carici (rigidae)-Festucetum airoidis [f. imbricata] · ChCl.Juncetea trifidi [f. imbricata] · ChAss.Oreochloo distichae-Juncetum trifidi [f. imbricata] · DAll.Piceion abietis · ChAss.Polysticho-Piceetum
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Z
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Z
Juncus alpinus (sit alpejski)
ChCl.Scheuchzerio-Caricetea nigrae [var. mucroniflorus] · ChCl.Scheuchzerio-Caricetea nigrae [var. mucroniflorus] · ChCl.Scheuchzerio-Caricetea nigrae [var. mucroniflorus]
Juncus effusus (sit rozpierzchły)
ChAll.Calthion palustris · ChAll.Calthion palustris · ChAss.Epilobio-Juncetum effusi [dominant] · ChAss.Epilobio-Juncetum effusi [dominant] · DAss.Junco-Cynosuretum · DAss.Junco-Cynosuretum · DAss.Junco-Molinietum · DAss.Junco-Molinietum
Juncus ranarius (sit żabi)
ChCl.Asteretea tripolium [regionalnie] · ChCl.Asteretea tripolium [regionalnie]
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Z
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Z
Lamium amplexicaule (jasnota różowa)
ChAss.Lamio-Veronicetum politae [optimum, regionalnie] · ChAss.Lamio-Veronicetum politae [optimum, regionalnie] · DAss.Veronico-Fumarietum officinalis [lokalnie] · DAss.Veronico-Fumarietum officinalis [lokalnie]
Laserpitium latifolium (okrzyn szerokolistny)
DAss.Carici-Fagetum [regionalnie] · DAss.Carici-Fagetum [regionalnie]
Leymus arenarius (wydmuchrzyca piaskowa)
ChCl.Ammophiletea · ChAss.Festuco-Elymetum arenarii [regionalnie] · ChAll.Koelerion glaucae [regionalnie]
Lonicera periclymenum (wiciokrzew pomorski)
DAss.Betulo pendulae-Quercetum roboris [regionalnie, optimum] · DAss.Betulo pendulae-Quercetum roboris [regionalnie, optimum] · ChAss.Frangulo-Rubetum plicati [regionalnie] · ChAss.Frangulo-Rubetum plicati [regionalnie] · ChAll.Pruno-Rubion fruticosi [regionalnie] · ChAll.Pruno-Rubion fruticosi [regionalnie] · ChCl.Quercetea robori-petraeae · ChCl.Quercetea robori-petraeae · Dodm.Sphagno squarrosi-Alnetum odm. suboceaniczna · Dodm.Sphagno squarrosi-Alnetum odm. suboceaniczna
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Z
Matricaria perforata (maruna bezwonna)
ChAss.Aphano-Matricarietum · ChAss.Aphano-Matricarietum · ChCl.Cakiletea maritimae [var. salina] · ChCl.Cakiletea maritimae [var. salina] · DAll.Polygono-Chenopodion · DAll.Polygono-Chenopodion · ChCl.Stellarietea mediae · ChCl.Stellarietea mediae
Minuartia verna (mokrzyca wiosenna)
ChCl.Seslerietea variae [ssp. gerardii] · ChCl.Violetea calaminariae [var. herycnica]
Molinia caerulea (trzęślica modra)
DGrAss.dąbrowy niżowe na glebach wilgotnych i mokrych [agregacje] · DGrAss.dąbrowy niżowe na glebach wilgotnych i mokrych [agregacje] · DGrAss.dąbrowy niżowe na glebach wilgotnych i mokrych [agregacje] · DGrAss.dąbrowy podgórskie na glebach oglejonych [agregacje] · DGrAss.dąbrowy podgórskie na glebach oglejonych [agregacje] · DGrAss.dąbrowy podgórskie na glebach oglejonych [agregacje] · ChAss.Junco-Molinietum [lokalnie, dominant] · ChAss.Junco-Molinietum [lokalnie, dominant] · ChAss.Junco-Molinietum [lokalnie, dominant] · DAss.Molinio (caeruleae)-Quercetum roboris [dominant] · DAss.Molinio (caeruleae)-Quercetum roboris [dominant] · DAss.Molinio (caeruleae)-Quercetum roboris [dominant] · DAss.Molinio caeruleae-Pinetum [obficie] · DAss.Molinio caeruleae-Pinetum [obficie] · DAss.Molinio caeruleae-Pinetum [obficie] · ChAll.Molinion caeruleae · ChAll.Molinion caeruleae · ChAll.Molinion caeruleae · DSubAll.Piceo-Vaccinienion uliginosi [obficie] · DSubAll.Piceo-Vaccinienion uliginosi [obficie] · DSubAll.Piceo-Vaccinienion uliginosi [obficie]
Montia fontana (zdrojek błyszczący)
ChGrAss.Montenion [coll] · ChAss.Montio-Philonotidetum fontanae [ssp. amporitana]
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Z
Nuphar lutea (grążel żółty)
ChGrAss.grupa Potametum lucentis · ChGrAss.grupa Potametum lucentis · ChAss.Nupharo-Nymphaeetum albae · ChAss.Nupharo-Nymphaeetum albae · ChAll.Nymphaeion · ChAll.Nymphaeion · ChAll.Ranunculion fluitantis [f. submersa] · ChAll.Ranunculion fluitantis [f. submersa]
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Z
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Z
Pinus mugo (sosna górska)
ChAss.Pinetum mugo carpaticum · ChAss.Pinetum mugo carpaticum · ChAss.Pinetum mugo carpaticum · ChAss.Pinetum mugo carpaticum · ChAss.Pinetum mugo sudeticum · ChAss.Pinetum mugo sudeticum · ChAss.Pinetum mugo sudeticum · ChAss.Pinetum mugo sudeticum · DAss.Pino mugo-Sphagnetum [s.str.] · DAss.Pino mugo-Sphagnetum [s.str.] · DAss.Pino mugo-Sphagnetum [s.str.] · DAss.Pino mugo-Sphagnetum [s.str.] · ChAss.Pino mugo-Sphagnetum [ssp. rotundata] · ChAss.Pino mugo-Sphagnetum [ssp. rotundata] · ChAss.Pino mugo-Sphagnetum [ssp. rotundata] · ChAss.Pino mugo-Sphagnetum [ssp. rotundata] · DSubAll.Rhododendro-Vaccinienion · DSubAll.Rhododendro-Vaccinienion · DSubAll.Rhododendro-Vaccinienion · DSubAll.Rhododendro-Vaccinienion
Plantago major (babka zwyczajna)
ChAss.Juncetum tenuis [var. microstachya] · ChAss.Juncetum tenuis [var. microstachya] · DAss.Lolio-Polygonetum arenastri [var. typica] · DAss.Lolio-Polygonetum arenastri [var. typica] · ChO.Plantaginetalia majoris [ssp. major] · ChO.Plantaginetalia majoris [ssp. major] · ChAss.Prunello-Plantaginetum [var. brachystachya] · ChAss.Prunello-Plantaginetum [var. brachystachya]
Poa annua (wiechlina roczna)
ChO.Plantaginetalia majoris · ChAss.Prunello-Plantaginetum [var. aquatica] · ChAss.Rumicetum alpini [ssp. varia] · ChAll.Rumicion alpini [ssp. varia]
Poa pratensis (wiechlina łąkowa)
DAss.Cephalanthero rubrae-Fagetum · DAss.Cephalanthero rubrae-Fagetum · DAss.Festuco pratensis-Plantaginetum [ssp. subcaerulea] · DAss.Festuco pratensis-Plantaginetum [ssp. subcaerulea] · ChCl.Molinio-Arrhenatheretea · ChCl.Molinio-Arrhenatheretea · DO.Onopordetalia acanthii [ssp. angustifolia] · DO.Onopordetalia acanthii [ssp. angustifolia] · DZb.Poa pratensis-Festuca rubra · DZb.Poa pratensis-Festuca rubra
Polygonum aviculare s.l. (rdest ptasi (s.l.))
ChCl.Cakiletea maritimae [ssp. virgatum] · ChCl.Cakiletea maritimae [ssp. virgatum] · ChO.Polygono-Chenopodietalia [var. heterophyllum] · ChO.Polygono-Chenopodietalia [var. heterophyllum] · ChCl.Stellarietea mediae [var.] · ChCl.Stellarietea mediae [var.]
Potentilla impolita (pięciornik wygładzony)
ChAll.Vicio lathyroidis-Potentillion argenteae [syn. P. neglecta ssp. neglecta] · ChAll.Vicio lathyroidis-Potentillion argenteae [syn. P. neglecta ssp. neglecta]
Primula veris (pierwiosnek lekarski)
ChO.Quercetalia pubescenti-petraeae [ssp. canescens] · ChO.Quercetalia pubescenti-petraeae [ssp. canescens] · ChO.Quercetalia pubescenti-petraeae [ssp. canescens] · DAss.Violo odoratae-Ulmetum minoris [ssp. canescens] · DAss.Violo odoratae-Ulmetum minoris [ssp. canescens] · DAss.Violo odoratae-Ulmetum minoris [ssp. canescens]
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Z
Quercus petraea (dąb bezszypułkowy)
DGrAss.bory mieszane [jako drzewo] · DGrAss.bory mieszane [jako drzewo] · DGrAss.bory mieszane [jako drzewo] · DAss.Fago-Quercetum petraeae [regionalnie] · DAss.Fago-Quercetum petraeae [regionalnie] · DAss.Fago-Quercetum petraeae [regionalnie] · DAss.Galio odorati-Fagetum [słabo] · DAss.Galio odorati-Fagetum [słabo] · DAss.Galio odorati-Fagetum [słabo] · DAss.Querco roboris-Pinetum [jako drzewo] · DAss.Querco roboris-Pinetum [jako drzewo] · DAss.Querco roboris-Pinetum [jako drzewo]
Quercus robur (dąb szypułkowy)
DAss.Betulo pendulae-Quercetum roboris [regionalnie] · DAss.Betulo pendulae-Quercetum roboris [regionalnie] · DAss.Betulo pendulae-Quercetum roboris [regionalnie] · DGrAss.bory mieszane [jako drzewo] · DGrAss.bory mieszane [jako drzewo] · DGrAss.bory mieszane [jako drzewo] · DAss.Calamagrostio villosae-Pinetum · DAss.Calamagrostio villosae-Pinetum · DAss.Calamagrostio villosae-Pinetum · DGrAss.dąbrowy niżowe na glebach wilgotnych i mokrych [dominant] · DGrAss.dąbrowy niżowe na glebach wilgotnych i mokrych [dominant] · DGrAss.dąbrowy niżowe na glebach wilgotnych i mokrych [dominant] · DGrAss.dąbrowy podgórskie na glebach oglejonych [dominant] · DGrAss.dąbrowy podgórskie na glebach oglejonych [dominant] · DGrAss.dąbrowy podgórskie na glebach oglejonych [dominant] · DAss.Ficario-Ulmetum minoris · DAss.Ficario-Ulmetum minoris · DAss.Ficario-Ulmetum minoris · DAss.Frangulo-Rubetum plicati · DAss.Frangulo-Rubetum plicati · DAss.Frangulo-Rubetum plicati · DAss.Querco roboris-Pinetum [jako drzewo] · DAss.Querco roboris-Pinetum [jako drzewo] · DAss.Querco roboris-Pinetum [jako drzewo] · DSubAll.Ulmenion minoris · DSubAll.Ulmenion minoris · DSubAll.Ulmenion minoris
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Z
Ranunculus aquatilis (jaskier wodny)
ChAll.Hottonion · ChAll.Hottonion · ChAll.Ranunculion fluitantis [ssp. pseudofluitans] · ChAll.Ranunculion fluitantis [ssp. pseudofluitans]
Raphanus raphanistrum (rzodkiew świrzepa)
ChAss.Echinochloo-Setarietum [?] · ChAss.Echinochloo-Setarietum [?] · ChCl.Stellarietea mediae [ssp. segetum] · ChCl.Stellarietea mediae [ssp. segetum]
Rhinanthus serotinus (szelężnik większy)
ChO.Centauretalia cyanii · ChO.Molinietalia caeruleae [ssp. angustifolius] · ChCl.Molinio-Arrhenatheretea [ssp. grandiflorus]
Ribes petraeum (porzeczka skalna)
ChAss.Pado-Sorbetum · ChAss.Pado-Sorbetum · ChAss.Pinetum mugo carpaticum [var. carpaticum] · ChAss.Pinetum mugo carpaticum [var. carpaticum] · DSubAll.Rhododendro-Vaccinienion [var. carpaticum] · DSubAll.Rhododendro-Vaccinienion [var. carpaticum]
Rubus caesius (jeżyna popielica)
DAss.Ficario-Ulmetum minoris · DAss.Ficario-Ulmetum minoris · ChSubCl.Galio-Urticenea · ChSubCl.Galio-Urticenea · DAll.Salicion albae · DAll.Salicion albae · ChAll.Salicion arenariae [var. dunensis] · ChAll.Salicion arenariae [var. dunensis] · DAll.Senecion fluviatilis · DAll.Senecion fluviatilis
Rubus fruticosus (jeżyna krzewiasta)
ChAll.Pruno-Rubion fruticosi [coll.] · DAss.Rubetum idaei [coll.] · ChAss.Rubo fruticosi-Prunetum spinosae [coll.] · ChAll.Sambuco-Salicion [coll.]
Rubus idaeus (malina właściwa)
ChCl.Epilobietea angustifolii · ChCl.Epilobietea angustifolii · ChAss.Rubetum idaei [optimum, dominant] · ChAss.Rubetum idaei [optimum, dominant]
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Z
Salix alba (wierzba biała)
ChAss.Salicetum albo-fragilis [optimum] · ChAss.Salicetum albo-fragilis [optimum] · ChAss.Salicetum albo-fragilis [optimum] · ChAll.Salicion albae · ChAll.Salicion albae · ChAll.Salicion albae
Salix aurita (wierzba uszata)
ChCl.Alnetea glutinosae · ChCl.Alnetea glutinosae · ChAss.Myrico-Salicetum auritae [optimum] · ChAss.Myrico-Salicetum auritae [optimum] · DSubAll.Piceo-Vaccinienion uliginosi · DSubAll.Piceo-Vaccinienion uliginosi · ChAss.Salicetum pentandro-cinereae [regionalnie] · ChAss.Salicetum pentandro-cinereae [regionalnie]
Salix caprea (wierzba iwa)
ChAss.Epilobio-Salicetum capreae [dominant] · ChAss.Epilobio-Salicetum capreae [dominant] · ChAll.Sambuco-Salicion · ChAll.Sambuco-Salicion
Salix purpurea (wierzba purpurowa)
ChCl.Salicetea purpureae · ChCl.Salicetea purpureae · ChAll.Salicion elaeagni [var. gracilis] · ChAll.Salicion elaeagni [var. gracilis]
Salix triandra (wierzba trójpręcikowa)
ChAss.Salicetum triandro-viminalis [optimum] · ChAss.Salicetum triandro-viminalis [optimum] · ChAll.Salicion albae [ssp. triandra] · ChAll.Salicion albae [ssp. triandra] · ChAll.Salicion elaeagni [var. elliptica] · ChAll.Salicion elaeagni [var. elliptica]
Sambucus nigra (bez czarny)
ChAss.Sambucetum nigrae [optimum, dominant] · ChAss.Sambucetum nigrae [optimum, dominant] · ChAll.Sambuco-Salicion · ChAll.Sambuco-Salicion
Senecio ovatus (starzec jajowaty)
DAss.Luzulo luzuloidis-Fagetum · DAss.Luzulo luzuloidis-Fagetum · ChAss.Senecionetum fuchsii [optimum, dominant] · ChAss.Senecionetum fuchsii [optimum, dominant]
Senecio vulgaris (starzec zwyczajny)
ChCl.Cakiletea maritimae [f. litoralis] · ChCl.Cakiletea maritimae [f. litoralis]
Silene acaulis (lepnica bezłodygowa)
ChCl.Juncetea trifidi [ssp. norica] · ChAss.Oreochloetum distichae (subnivale) [ssp. norica] · ChAll.Seslerion tatrae [ssp. pannonica]
Sorbus aucuparia (jarząb pospolity)
DSubAll.Dicrano-Pinenion · DSubAll.Dicrano-Pinenion · DSubAll.Dicrano-Pinenion · DSubAll.Dicrano-Pinenion · DAss.Frangulo-Rubetum plicati · DAss.Frangulo-Rubetum plicati · DAss.Frangulo-Rubetum plicati · DAss.Frangulo-Rubetum plicati · ChAss.Pado-Sorbetum [ssp. glabrata] · ChAss.Pado-Sorbetum [ssp. glabrata] · ChAss.Pado-Sorbetum [ssp. glabrata] · ChAss.Pado-Sorbetum [ssp. glabrata] · ChAss.Pinetum mugo carpaticum [var. glabra] · ChAss.Pinetum mugo carpaticum [var. glabra] · ChAss.Pinetum mugo carpaticum [var. glabra] · ChAss.Pinetum mugo carpaticum [var. glabra] · DSubAll.Rhododendro-Vaccinienion [ssp. glabrata] · DSubAll.Rhododendro-Vaccinienion [ssp. glabrata] · DSubAll.Rhododendro-Vaccinienion [ssp. glabrata] · DSubAll.Rhododendro-Vaccinienion [ssp. glabrata] · DAll.Sambuco-Salicion · DAll.Sambuco-Salicion · DAll.Sambuco-Salicion · DAll.Sambuco-Salicion · ChAss.Sorbo aucupariae-Aceretum pseudoplatani [ssp. glabrata][regionalnie] · ChAss.Sorbo aucupariae-Aceretum pseudoplatani [ssp. glabrata][regionalnie] · ChAss.Sorbo aucupariae-Aceretum pseudoplatani [ssp. glabrata][regionalnie] · ChAss.Sorbo aucupariae-Aceretum pseudoplatani [ssp. glabrata][regionalnie]
Stellaria nemorum (gwiazdnica gajowa)
DSubAll.Alnenion glutinoso-incanae · DSubAll.Alnenion glutinoso-incanae · DSubAll.Alnenion glutinoso-incanae · ChAll.Alno-Ulmion · ChAll.Alno-Ulmion · ChAll.Alno-Ulmion · DAll.Rumicion alpini [ssp. nemorum] · DAll.Rumicion alpini [ssp. nemorum] · DAll.Rumicion alpini [ssp. nemorum] · ChAss.Stellario nemorum-Alnetum glutinosae [regionalnie] · ChAss.Stellario nemorum-Alnetum glutinosae [regionalnie] · ChAss.Stellario nemorum-Alnetum glutinosae [regionalnie]
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Z
Tilia platyphyllos (lipa szerokolistna)
ChAss.Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli [optimum] · ChAss.Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli [optimum] · ChAss.Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli [optimum] · ChAss.Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli [optimum] · ChSubAll.Tilienion platyphylli [regionalnie, optimum] · ChSubAll.Tilienion platyphylli [regionalnie, optimum] · ChSubAll.Tilienion platyphylli [regionalnie, optimum] · ChSubAll.Tilienion platyphylli [regionalnie, optimum] · ChAll.Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani · ChAll.Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani · ChAll.Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani · ChAll.Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani
Trifolium pratense (koniczyna łąkowa)
ChAll.Koelerion albescentis [ssp. maritimum] · ChAll.Koelerion albescentis [ssp. maritimum] · ChCl.Molinio-Arrhenatheretea · ChCl.Molinio-Arrhenatheretea · ChAss.Trifolio-Anthyllidetum maritimae [ssp. maritimum] · ChAss.Trifolio-Anthyllidetum maritimae [ssp. maritimum]
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Z
Ulmus minor (wiąz pospolity)
ChAll.Alno-Ulmion · ChAll.Alno-Ulmion · ChAss.Ficario-Ulmetum minoris · ChAss.Ficario-Ulmetum minoris · ChO.Quercetalia pubescenti-petraeae [var. suberosa] · ChO.Quercetalia pubescenti-petraeae [var. suberosa] · ChCl.Rhamno-Prunetea [var. suberosa] · ChCl.Rhamno-Prunetea [var. suberosa] · DSubAll.Ulmenion minoris · DSubAll.Ulmenion minoris
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Z
Viburnum opulus (kalina koralowa)
ChAll.Pruno-Rubion fruticosi [optimum] · ChAll.Pruno-Rubion fruticosi [optimum] · ChAll.Pruno-Rubion fruticosi [optimum]
Viola canina (fiołek psi)
ChAss.Calluno-Nardetum strictae [var. ericetorum] · ChAss.Calluno-Nardetum strictae [var. ericetorum] · ChCl.Nardo-Callunetea [ssp.] · ChCl.Nardo-Callunetea [ssp.]
Viola reichenbachiana (fiołek leśny)
DAll.Alliarion · DAll.Alliarion · DAll.Alliarion · DGrAss.bory mieszane · DGrAss.bory mieszane · DGrAss.bory mieszane · ChO.Fagetalia sylvaticae · ChO.Fagetalia sylvaticae · ChO.Fagetalia sylvaticae · DAss.Querco roboris-Pinetum · DAss.Querco roboris-Pinetum · DAss.Querco roboris-Pinetum
Viola tricolor (fiołek trójbarwny)
ChAss.Helichryso-Jasionetum litoralis [ssp. curtisii] · ChAss.Helichryso-Jasionetum litoralis [ssp. curtisii] · ChAll.Koelerion albescentis [ssp. curtisii] · ChAll.Koelerion albescentis [ssp. curtisii] · ChAll.Polygono-Trisetion [ssp. subalpina] · ChAll.Polygono-Trisetion [ssp. subalpina]
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Z
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Z
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Z
Zygogonium ericetorum