atlas-roslin.pl

skorowidz gatunków charakterystycznych i wyróżniających

» skorowidz naukowych (łacińskich) nazw zbiorowisk (!nie wszystkie syntaksony mają polskie nazwy)
» skorowidz polskich nazw zbiorowisk (!nie wszystkie syntaksony mają polskie nazwy)
» lista siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

Ch - gatunek charakterystyczny; D - gatunek wyróżniający

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Z
Abies alba (jodła pospolita)
ChAss.Abietetum polonicum [dominant] · ChAss.Abietetum polonicum [dominant] · ChAss.Abietetum polonicum [dominant] · ChAss.Abietetum polonicum [dominant] · ChAss.Abietetum polonicum [dominant] · DAss.Abieti-Piceetum (montanum)  · DAss.Abieti-Piceetum (montanum)  · DAss.Abieti-Piceetum (montanum)  · DAss.Abieti-Piceetum (montanum)  · DAss.Abieti-Piceetum (montanum)  · DSubAll.Galio rotundifolii-Abietenion [dominant] · DSubAll.Galio rotundifolii-Abietenion [dominant] · DSubAll.Galio rotundifolii-Abietenion [dominant] · DSubAll.Galio rotundifolii-Abietenion [dominant] · DSubAll.Galio rotundifolii-Abietenion [dominant] · DAss.Luzulo luzuloidis-Fagetum  · DAss.Luzulo luzuloidis-Fagetum  · DAss.Luzulo luzuloidis-Fagetum  · DAss.Luzulo luzuloidis-Fagetum  · DAss.Luzulo luzuloidis-Fagetum  · DSubAll.Vaccinio-Abietenion  · DSubAll.Vaccinio-Abietenion  · DSubAll.Vaccinio-Abietenion  · DSubAll.Vaccinio-Abietenion  · DSubAll.Vaccinio-Abietenion
Alchemilla (przywrotnik)
DAss.Festuco pratensis-Plantaginetum [sp.] · DAss.Festuco pratensis-Plantaginetum [sp.] · DAss.Festuco-Cynosuretum [sp.] · DAss.Festuco-Cynosuretum [sp.] · ChAss.Meo-Festucetum [sp. div.] · ChAss.Meo-Festucetum [sp. div.] · ChAll.Polygono-Trisetion [sp.] · ChAll.Polygono-Trisetion [sp.]
Ammophila arenaria (piaskownica zwyczajna)
ChAll.Ammophilion borealis  · ChAll.Ammophilion borealis  · ChAll.Ammophilion borealis  · DAll.Empetrion nigri  · DAll.Empetrion nigri  · DAll.Empetrion nigri  · DAll.Koelerion albescentis [[org. Ammophila sp. div.]] · DAll.Koelerion albescentis [[org. Ammophila sp. div.]] · DAll.Koelerion albescentis [[org. Ammophila sp. div.]]
Artemisia campestris (bylica polna)
DAss.Berteroetum incanae  · DAss.Berteroetum incanae  · ChCl.Festuco-Brometea  · ChCl.Festuco-Brometea  · ChAss.Helichryso-Jasionetum litoralis [ssp. sericea] · ChAss.Helichryso-Jasionetum litoralis [ssp. sericea] · ChAll.Koelerion albescentis [ssp. sericea] · ChAll.Koelerion albescentis [ssp. sericea]
Artemisia vulgaris (bylica pospolita)
ChAss.Arctio-Artemisietum vulgaris [dominant] · ChAss.Arctio-Artemisietum vulgaris [dominant] · ChSubCl.Artemisienea vulgaris  · ChSubCl.Artemisienea vulgaris  · ChCl.Artemisietea vulgaris  · ChCl.Artemisietea vulgaris  · ChAss.Artemisio-Tanacetetum vulgaris [optimum] · ChAss.Artemisio-Tanacetetum vulgaris [optimum]
Azolla filiculoides (azolla paprotkowa)
ChAss.Lemno-Azolletum filiculoidis [dominant, współdominant] · ChAss.Lemno-Azolletum filiculoidis [dominant, współdominant] · ChAss.Lemno-Azolletum filiculoidis [dominant, współdominant]
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Z
Bartsia alpina (bartsja alpejska)
ChAss.Bartsio-Caricetum nigrae  · ChAss.Bartsio-Caricetum nigrae  · ChCl.Seslerietea variae [regionalnie, ?] · ChCl.Seslerietea variae [regionalnie, ?]
Berula erecta (potocznik wąskolistny)
ChAss.Beruletum submersae [f. submersa] · ChAss.Beruletum submersae [f. submersa] · ChAss.Beruletum submersae [f. submersa] · ChAll.Sparganio-Glycerion fluitantis  · ChAll.Sparganio-Glycerion fluitantis  · ChAll.Sparganio-Glycerion fluitantis
Butomus umbellatus (łączeń baldaszkowy)
ChAll.Phragmition communis  · ChAll.Phragmition communis  · ChAll.Phragmition communis  · ChAll.Ranunculion fluitantis [f. submersa] · ChAll.Ranunculion fluitantis [f. submersa] · ChAll.Ranunculion fluitantis [f. submersa] · ChAss.Sparganio-Potametum interrupti [var. vallisneriifolius] · ChAss.Sparganio-Potametum interrupti [var. vallisneriifolius] · ChAss.Sparganio-Potametum interrupti [var. vallisneriifolius]
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Z
Calamagrostis villosa (trzcinnik owłosiony)
DAss.Calamagrostio villosae-Piceetum [regionalnie, piętrowo] · DAss.Calamagrostio villosae-Piceetum [regionalnie, piętrowo] · ChAss.Calamagrostio villosae-Pinetum  · ChAss.Calamagrostio villosae-Pinetum  · ChAll.Calamagrostion  · ChAll.Calamagrostion  · ChAss.Crepido-Calamagrostietum villosae [optimum] · ChAss.Crepido-Calamagrostietum villosae [optimum]
Callitriche cophocarpa (rzęśl długoszyjkowa)
DAss.Beruletum submersae [f. submersa] · DAss.Beruletum submersae [f. submersa] · DAss.Callitricho-Lemnetum minoris  · DAss.Callitricho-Lemnetum minoris  · ChAll.Ranunculion aquatilis  · ChAll.Ranunculion aquatilis  · ChAss.Ranunculo-Callitrichetum polymorphae [f. submersa] [dominant, współdominant] · ChAss.Ranunculo-Callitrichetum polymorphae [f. submersa] [dominant, współdominant]
Calluna vulgaris (wrzos pospolity)
DAss.Calluno-Nardetum strictae  · DAss.Calluno-Nardetum strictae  · DAss.Calluno-Nardetum strictae  · ChAss.Calluno-Sarothamnetum  · ChAss.Calluno-Sarothamnetum  · ChAss.Calluno-Sarothamnetum  · ChO.Calluno-Ulicetalia  · ChO.Calluno-Ulicetalia  · ChO.Calluno-Ulicetalia  · DAll.Dicrano-Pinion  · DAll.Dicrano-Pinion  · DAll.Dicrano-Pinion  · ChAss.Pohlio-Callunetum [dominant] · ChAss.Pohlio-Callunetum [dominant] · ChAss.Pohlio-Callunetum [dominant]
Capsella bursa-pastoris (tasznik pospolity)
DSubCl.Artemisienea vulgaris  · DAss.Lolio-Polygonetum arenastri [var. pinnatifida] · DO.Polygono-Chenopodietalia [var. integrifolia]
Cardamine amara (rzeżucha gorzka)
DAss.Caltho laetae-Alnetum  · DAss.Caltho laetae-Alnetum  · ChAss.Cardamino opizii-Philonotidetum caespitosae [ssp. opizii] · ChAss.Cardamino opizii-Philonotidetum caespitosae [ssp. opizii] · ChCl.Montio-Cardaminetea [ssp. amara] · ChCl.Montio-Cardaminetea [ssp. amara]
Carex alba (turzyca biała)
ChAss.Carici albae-Fagetum  · ChAss.Carici-Fagetum [lokalnie] · ChCl.Erico-Pinetea  · Dzb.Pinus sylvestris-Carex alba [dominant]
Carex strigosa (turzyca zgrzebłowata)
ChAll.Alno-Ulmion  · ChAll.Alno-Ulmion  · DAss.Carici remotae-Fraxinetum [regionalnie] · DAss.Carici remotae-Fraxinetum [regionalnie]
Carpinus betulus (grab pospolity)
DAss.Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli  · DAss.Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli  · DAss.Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli  · DGrAss.bory mieszane [jako drzewo] · DGrAss.bory mieszane [jako drzewo] · DGrAss.bory mieszane [jako drzewo] · ChAll.Carpinion betuli  · ChAll.Carpinion betuli  · ChAll.Carpinion betuli  · DAss.Querco roboris-Pinetum [jako drzewo] · DAss.Querco roboris-Pinetum [jako drzewo] · DAss.Querco roboris-Pinetum [jako drzewo] · DAss.Rubo fruticosi-Prunetum spinosae  · DAss.Rubo fruticosi-Prunetum spinosae  · DAss.Rubo fruticosi-Prunetum spinosae  · ChAss.Stellario holosteae-Carpinetum betuli [regionalnie] · ChAss.Stellario holosteae-Carpinetum betuli [regionalnie] · ChAss.Stellario holosteae-Carpinetum betuli [regionalnie] · DSubAll.Ulmenion minoris  · DSubAll.Ulmenion minoris  · DSubAll.Ulmenion minoris
Ceratophyllum demersum (rogatek sztywny)
ChAss.Ceratophylletum demersi [dominant] · ChAss.Ceratophylletum demersi [dominant] · ChAss.Ceratophylletum demersi [dominant] · ChCl.Potametea  · ChCl.Potametea  · ChCl.Potametea
Chamaecytisus (szczodrzeniec)
DAll.Koelerion glaucae [Chamaecytisus sp.div.]
Chenopodium album s.str. (komosa biała (s.str.))
DSubCl.Artemisienea vulgaris  · DSubCl.Artemisienea vulgaris  · ChAss.Chenopodietum rubri  · ChAss.Chenopodietum rubri  · DAll.Chenopodion glauci  · DAll.Chenopodion glauci  · ChAss.Corispermo-Brometum tectorum [var. microphyllum] · ChAss.Corispermo-Brometum tectorum [var. microphyllum] · ChO.Polygono-Chenopodietalia  · ChO.Polygono-Chenopodietalia
Corylus avellana (leszczyna pospolita)
DGrAss.bory mieszane  · DGrAss.bory mieszane  · DGrAss.bory mieszane  · DGrAss.bory mieszane  · DAss.Querco roboris-Pinetum  · DAss.Querco roboris-Pinetum  · DAss.Querco roboris-Pinetum  · DAss.Querco roboris-Pinetum  · ChCl.Querco-Fagetea  · ChCl.Querco-Fagetea  · ChCl.Querco-Fagetea  · ChCl.Querco-Fagetea  · ChAss.Stellario holosteae-Carpinetum betuli [regionalnie] · ChAss.Stellario holosteae-Carpinetum betuli [regionalnie] · ChAss.Stellario holosteae-Carpinetum betuli [regionalnie] · ChAss.Stellario holosteae-Carpinetum betuli [regionalnie]
Crataegus monogyna (głóg jednoszyjkowy)
ChCl.Rhamno-Prunetea  · ChCl.Rhamno-Prunetea  · ChCl.Rhamno-Prunetea  · ChCl.Rhamno-Prunetea  · DSubAll.Ulmenion minoris  · DSubAll.Ulmenion minoris  · DSubAll.Ulmenion minoris  · DSubAll.Ulmenion minoris
Cuscuta epithymum (kanianka macierzankowa)
ChAll.Calluno-Genistion [optimum] · ChAll.Calluno-Genistion [optimum] · ChCl.Nardo-Callunetea  · ChCl.Nardo-Callunetea
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Z
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Z
Eleocharis palustris (ponikło błotne)
ChAss.Eleocharitetum palustris  · ChAss.Eleocharitetum palustris  · ChCl.Isoeto-Littorelletea [ssp. vulgaris f.] · ChCl.Isoeto-Littorelletea [ssp. vulgaris f.] · ChCl.Phragmitetea australis  · ChCl.Phragmitetea australis
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Z
Festuca altissima (kostrzewa leśna)
ChAss.Dentario enneaphylli-Fagetum [regionalnie] · ChAll.Fagion sylvaticae  · Dzb.Fagus sylvatica-Hypericum maculatum [regionalnie] · ChSubAll.Galio odorati-Fagenion [optimum] · ChAss.Galio odorati-Fagetum [regionalnie]
Festuca rubra agg. (kostrzewa czerwona (agg.))
ChAll.Armerion maritimae [ssp. litoralis] · DAss.Cephalanthero rubrae-Fagetum [ssp. arenaria] · DSubAss.Elymo-Ammophiletum arenariae festucetosum [ssp. arenaria] · ChAll.Epilobion fleischeri [ssp. vulgaris] · ChAss.Meo-Festucetum [var.] · ChCl.Molinio-Arrhenatheretea  · Dzb.Poa pratensis-Festuca rubra
Filago (nicennica)
ChAss.Filagini-Vulpietum [sp. div.] · ChAss.Filagini-Vulpietum [sp. div.]
Fontinalis antipyretica (zdrojek pospolity)
Chzb.Ceratophyllum demersum-Fontinalis antipyretica [diagnostyczny w obrębie danej formacji, dominant] · Chzb.Ceratophyllum demersum-Fontinalis antipyretica [diagnostyczny w obrębie danej formacji, dominant] · ChCl.Potametea [diagnostyczny w obrębie danej formacji, optimum] · ChCl.Potametea [diagnostyczny w obrębie danej formacji, optimum] · ChAll.Potamion pectinati [diagnostyczny w obrębie danej formacji] · ChAll.Potamion pectinati [diagnostyczny w obrębie danej formacji]
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Z
Geum montanum (kuklik górski)
ChAll.Nardion [?] · ChAll.Nardion [?]
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Z
Hippophae rhamnoides (rokitnik zwyczajny)
ChAss.Hippophao-Salicetum arenariae [ssp. maritimus] · ChAss.Hippophao-Salicetum arenariae [ssp. maritimus] · DAll.Koelerion albescentis  · DAll.Koelerion albescentis  · ChAll.Salicion arenariae [ssp. maritimus] · ChAll.Salicion arenariae [ssp. maritimus]
Huperzia selago (wroniec widlasty)
ChAss.Carici (rigidae)-Festucetum airoidis [f. imbricata] · ChCl.Juncetea trifidi [f. imbricata] · ChAss.Oreochloo distichae-Juncetum trifidi [f. imbricata] · DAll.Piceion abietis  · ChAss.Polysticho-Piceetum
Hydrocharis morsus-ranae (żabiściek pływający)
ChAss.Hydrocharitetum morsus-ranae  · ChAss.Hydrocharitetum morsus-ranae  · ChAll.Hydrocharition morsus-ranae  · ChAll.Hydrocharition morsus-ranae  · ChAss.Lemno-Hydrocharitetum morsus-ranae [dominant, współdominant] · ChAss.Lemno-Hydrocharitetum morsus-ranae [dominant, współdominant] · DAll.Nymphaeion  · DAll.Nymphaeion
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Z
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Z
Juncus alpinus (sit alpejski)
ChCl.Scheuchzerio-Caricetea fuscae [var. mucroniflorus] · ChCl.Scheuchzerio-Caricetea fuscae [var. mucroniflorus] · ChCl.Scheuchzerio-Caricetea fuscae [var. mucroniflorus]
Juncus effusus (sit rozpierzchły)
ChAll.Calthion palustris  · ChAll.Calthion palustris  · ChAll.Calthion palustris  · ChAss.Epilobio-Juncetum effusi [dominant] · ChAss.Epilobio-Juncetum effusi [dominant] · ChAss.Epilobio-Juncetum effusi [dominant] · DAss.Junco-Cynosuretum  · DAss.Junco-Cynosuretum  · DAss.Junco-Cynosuretum  · DAss.Junco-Molinietum  · DAss.Junco-Molinietum  · DAss.Junco-Molinietum
Juncus ranarius (sit żabi)
ChCl.Asteretea tripolium [regionalnie] · ChCl.Asteretea tripolium [regionalnie]
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Z
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Z
Lamium amplexicaule (jasnota różowa)
ChAss.Lamio-Veronicetum politae [optimum, regionalnie] · ChAss.Lamio-Veronicetum politae [optimum, regionalnie] · DAss.Veronico-Fumarietum officinalis [lokalnie] · DAss.Veronico-Fumarietum officinalis [lokalnie]
Laserpitium latifolium (okrzyn szerokolistny)
DAss.Carici-Fagetum [regionalnie] · DAss.Carici-Fagetum [regionalnie]
Lathyrus pratensis (groszek łąkowy)
ChAll.Koelerion albescentis [var. velutinus] · ChCl.Molinio-Arrhenatheretea  · ChAss.Trifolio-Anthyllidetum maritimae [var. velutinus] · DAll.Trifolion medii
Lemna gibba (rzęsa garbata)
ChAss.Lemnetum gibbae [dominant, współdominant] · ChAss.Lemnetum gibbae [dominant, współdominant] · ChAll.Lemnion gibbae  · ChAll.Lemnion gibbae
Lemna minor (rzęsa drobna)
ChAss.Callitricho-Lemnetum minoris [var. major] · ChAss.Callitricho-Lemnetum minoris [var. major] · ChCl.Lemnetea minoris  · ChCl.Lemnetea minoris  · ChAss.Lemnetum minoris [dominant] · ChAss.Lemnetum minoris [dominant]
Lemna trisulca (rzęsa trójrowkowa)
ChCl.Lemnetea minoris  · ChCl.Lemnetea minoris  · ChAss.Lemnetum trisulcae [dominant, optimum] · ChAss.Lemnetum trisulcae [dominant, optimum] · ChAll.Riccio fluitantis-Lemnion trisulcae  · ChAll.Riccio fluitantis-Lemnion trisulcae
Leymus arenarius (wydmuchrzyca piaskowa)
ChCl.Ammophiletea  · ChAss.Festuco-Elymetum arenarii [regionalnie] · ChAll.Koelerion glaucae [regionalnie]
Ligustrum vulgare (ligustr pospolity)
ChAll.Berberidion  · ChAll.Berberidion  · ChAll.Berberidion  · ChAss.Pruno-Ligustretum  · ChAss.Pruno-Ligustretum  · ChAss.Pruno-Ligustretum
Lonicera periclymenum (wiciokrzew pomorski)
DAss.Betulo pendulae-Quercetum roboris [regionalnie, optimum] · DAss.Betulo pendulae-Quercetum roboris [regionalnie, optimum] · ChAss.Frangulo-Rubetum plicati [regionalnie] · ChAss.Frangulo-Rubetum plicati [regionalnie] · ChAll.Pruno-Rubion fruticosi [regionalnie] · ChAll.Pruno-Rubion fruticosi [regionalnie] · ChCl.Quercetea robori-petraeae  · ChCl.Quercetea robori-petraeae  · Dodm.Sphagno squarrosi-Alnetum odm. suboceaniczna  · Dodm.Sphagno squarrosi-Alnetum odm. suboceaniczna
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Z
Matricaria perforata (maruna bezwonna)
ChAss.Aphano-Matricarietum  · ChAss.Aphano-Matricarietum  · ChCl.Cakiletea maritimae [var. salina] · ChCl.Cakiletea maritimae [var. salina] · DAll.Polygono-Chenopodion  · DAll.Polygono-Chenopodion  · ChCl.Stellarietea mediae  · ChCl.Stellarietea mediae
Mimulus guttatus (kroplik żółty)
ChAss.Glycerietum fluitantis [regionalnie] · ChAss.Glycerietum fluitantis [regionalnie] · ChAss.Glycerietum fluitantis [regionalnie]
Minuartia verna (mokrzyca wiosenna)
ChCl.Seslerietea variae [ssp. gerardii] · ChCl.Violetea calaminariae [var. herycnica]
Molinia caerulea (trzęślica modra)
DGrAss.dąbrowy niżowe na glebach wilgotnych i mokrych [agregacje] · DGrAss.dąbrowy niżowe na glebach wilgotnych i mokrych [agregacje] · DGrAss.dąbrowy niżowe na glebach wilgotnych i mokrych [agregacje] · DGrAss.dąbrowy podgórskie na glebach oglejonych [agregacje] · DGrAss.dąbrowy podgórskie na glebach oglejonych [agregacje] · DGrAss.dąbrowy podgórskie na glebach oglejonych [agregacje] · ChAss.Junco-Molinietum [lokalnie, dominant] · ChAss.Junco-Molinietum [lokalnie, dominant] · ChAss.Junco-Molinietum [lokalnie, dominant] · DAss.Molinio (caeruleae)-Quercetum roboris [dominant] · DAss.Molinio (caeruleae)-Quercetum roboris [dominant] · DAss.Molinio (caeruleae)-Quercetum roboris [dominant] · DAss.Molinio caeruleae-Pinetum [obficie] · DAss.Molinio caeruleae-Pinetum [obficie] · DAss.Molinio caeruleae-Pinetum [obficie] · ChAll.Molinion caeruleae  · ChAll.Molinion caeruleae  · ChAll.Molinion caeruleae  · DSubAll.Piceo-Vaccinienion uliginosi [obficie] · DSubAll.Piceo-Vaccinienion uliginosi [obficie] · DSubAll.Piceo-Vaccinienion uliginosi [obficie]
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Z
Najas marina (jezierza morska)
ChAss.Najadetum marinae [s.str.] [dominant] · ChAss.Najadetum marinae [s.str.] [dominant] · ChAss.Parvopotamo-Zannichellietum  · ChAss.Parvopotamo-Zannichellietum
Nuphar lutea (grążel żółty)
ChGrAss.grupa Potametum lucentis  · ChGrAss.grupa Potametum lucentis  · ChGrAss.grupa Potametum lucentis  · ChAll.Nymphaeion  · ChAll.Nymphaeion  · ChAll.Nymphaeion  · ChAss.Nymphaeo albae-Nupharetum luteae [dominant, współdominant] · ChAss.Nymphaeo albae-Nupharetum luteae [dominant, współdominant] · ChAss.Nymphaeo albae-Nupharetum luteae [dominant, współdominant] · ChAll.Ranunculion fluitantis [f. submersa] · ChAll.Ranunculion fluitantis [f. submersa] · ChAll.Ranunculion fluitantis [f. submersa]
Nymphaea alba (grzybienie białe)
ChAss.Nymphaeetum minoris [var. minor] · ChAss.Nymphaeetum minoris [var. minor] · ChAss.Nymphaeetum minoris [var. minor] · ChAll.Nymphaeion [var. alba, var. minor[229]] · ChAll.Nymphaeion [var. alba, var. minor[229]] · ChAll.Nymphaeion [var. alba, var. minor[229]] · ChAss.Nymphaeo albae-Nupharetum luteae [var. alba] [lokalnie, współdominant] · ChAss.Nymphaeo albae-Nupharetum luteae [var. alba] [lokalnie, współdominant] · ChAss.Nymphaeo albae-Nupharetum luteae [var. alba] [lokalnie, współdominant] · DAll.Sphagno-Utricularion [var. minor] · DAll.Sphagno-Utricularion [var. minor] · DAll.Sphagno-Utricularion [var. minor]
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Z
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Z
Picea abies (świerk pospolity)
DGrAss.dąbrowy podgórskie na glebach oglejonych  · DGrAss.dąbrowy podgórskie na glebach oglejonych  · DGrAss.dąbrowy podgórskie na glebach oglejonych  · DGrAss.dąbrowy podgórskie na glebach oglejonych  · DGrAss.dąbrowy podgórskie na glebach świeżych  · DGrAss.dąbrowy podgórskie na glebach świeżych  · DGrAss.dąbrowy podgórskie na glebach świeżych  · DGrAss.dąbrowy podgórskie na glebach świeżych  · ChO.Piceetalia abietis  · ChO.Piceetalia abietis  · ChO.Piceetalia abietis  · ChO.Piceetalia abietis  · ChAll.Piceion abietis  · ChAll.Piceion abietis  · ChAll.Piceion abietis  · ChAll.Piceion abietis  · Dodm.Ribeso nigri-Alnetum chrysosplenietosum odm. subkontynentalna  · Dodm.Ribeso nigri-Alnetum chrysosplenietosum odm. subkontynentalna  · Dodm.Ribeso nigri-Alnetum chrysosplenietosum odm. subkontynentalna  · Dodm.Ribeso nigri-Alnetum chrysosplenietosum odm. subkontynentalna  · Dodm.Ribeso nigri-Alnetum comaretosum odm. subkontynentalna  · Dodm.Ribeso nigri-Alnetum comaretosum odm. subkontynentalna  · Dodm.Ribeso nigri-Alnetum comaretosum odm. subkontynentalna  · Dodm.Ribeso nigri-Alnetum comaretosum odm. subkontynentalna  · Dodm.Ribeso nigri-Alnetum symphytetosum odm. subkontynentalna  · Dodm.Ribeso nigri-Alnetum symphytetosum odm. subkontynentalna  · Dodm.Ribeso nigri-Alnetum symphytetosum odm. subkontynentalna  · Dodm.Ribeso nigri-Alnetum symphytetosum odm. subkontynentalna  · Dodm.Ribeso nigri-Alnetum typicum odm. subkontynentalna  · Dodm.Ribeso nigri-Alnetum typicum odm. subkontynentalna  · Dodm.Ribeso nigri-Alnetum typicum odm. subkontynentalna  · Dodm.Ribeso nigri-Alnetum typicum odm. subkontynentalna
Pinus mugo (sosna górska)
ChAss.Pinetum mugo carpaticum  · ChAss.Pinetum mugo carpaticum  · ChAss.Pinetum mugo carpaticum  · ChAss.Pinetum mugo carpaticum  · ChAss.Pinetum mugo sudeticum  · ChAss.Pinetum mugo sudeticum  · ChAss.Pinetum mugo sudeticum  · ChAss.Pinetum mugo sudeticum  · DAss.Pino mugo-Sphagnetum [s.str.] · DAss.Pino mugo-Sphagnetum [s.str.] · DAss.Pino mugo-Sphagnetum [s.str.] · DAss.Pino mugo-Sphagnetum [s.str.] · DSubAll.Rhododendro-Vaccinienion  · DSubAll.Rhododendro-Vaccinienion  · DSubAll.Rhododendro-Vaccinienion  · DSubAll.Rhododendro-Vaccinienion
Plantago major (babka zwyczajna)
ChAss.Juncetum tenuis [var. microstachya] · ChAss.Juncetum tenuis [var. microstachya] · DAss.Lolio-Polygonetum arenastri [var. typica] · DAss.Lolio-Polygonetum arenastri [var. typica] · ChO.Plantaginetalia majoris [ssp. major] · ChO.Plantaginetalia majoris [ssp. major] · ChAss.Prunello-Plantaginetum [var. brachystachya] · ChAss.Prunello-Plantaginetum [var. brachystachya]
Poa annua (wiechlina roczna)
ChO.Plantaginetalia majoris  · ChAss.Prunello-Plantaginetum [var. aquatica] · ChAss.Rumicetum alpini [ssp. varia] · ChAll.Rumicion alpini [ssp. varia]
Poa pratensis (wiechlina łąkowa)
DAss.Cephalanthero rubrae-Fagetum  · DAss.Cephalanthero rubrae-Fagetum  · DAss.Festuco pratensis-Plantaginetum [ssp. subcaerulea] · DAss.Festuco pratensis-Plantaginetum [ssp. subcaerulea] · ChCl.Molinio-Arrhenatheretea  · ChCl.Molinio-Arrhenatheretea  · DO.Onopordetalia acanthii [ssp. angustifolia] · DO.Onopordetalia acanthii [ssp. angustifolia] · Dzb.Poa pratensis-Festuca rubra  · Dzb.Poa pratensis-Festuca rubra
Polygonum amphibium (rdest ziemnowodny)
ChAll.Nymphaeion [f. natans] · ChAll.Nymphaeion [f. natans] · ChAss.Polygonetum natantis [f. natans] [dominant] · ChAss.Polygonetum natantis [f. natans] [dominant]
Polygonum aviculare s.l. (rdest ptasi (s.l.))
ChCl.Cakiletea maritimae [ssp. virgatum] · ChCl.Cakiletea maritimae [ssp. virgatum] · ChO.Polygono-Chenopodietalia [var. heterophyllum] · ChO.Polygono-Chenopodietalia [var. heterophyllum] · ChCl.Stellarietea mediae [var.] · ChCl.Stellarietea mediae [var.]
Potamogeton acutifolius (rdestnica ostrolistna)
ChAss.Potametum acutifolii [optimum] · ChAss.Potametum acutifolii [optimum] · ChAss.Potametum acutifolii [optimum] · ChAll.Potamion pectinati  · ChAll.Potamion pectinati  · ChAll.Potamion pectinati
Potamogeton alpinus (rdestnica alpejska)
ChAss.Potametum alpini [optimum] · ChAss.Potametum alpini [optimum] · ChAss.Potametum alpini [optimum] · ChAss.Potametum filiformis  · ChAss.Potametum filiformis  · ChAss.Potametum filiformis  · ChAll.Potamion pectinati  · ChAll.Potamion pectinati  · ChAll.Potamion pectinati
Potamogeton compressus (rdestnica ściśniona)
ChCl.Potametea  · ChCl.Potametea  · ChCl.Potametea  · ChAss.Potametum compressi [dominant] · ChAss.Potametum compressi [dominant] · ChAss.Potametum compressi [dominant] · ChAll.Potamion pectinati  · ChAll.Potamion pectinati  · ChAll.Potamion pectinati
Potamogeton crispus (rdestnica kędzierzawa)
ChCl.Potametea  · ChCl.Potametea  · ChAss.Potametum crispi [optimum] · ChAss.Potametum crispi [optimum] · ChAll.Potamion pectinati  · ChAll.Potamion pectinati
Potamogeton lucens (rdestnica połyskująca)
ChCl.Potametea  · ChCl.Potametea  · ChAss.Potametum lucentis [dominant] · ChAss.Potametum lucentis [dominant]
Potamogeton natans (rdestnica pływająca)
ChGrAss.grupa Potametum lucentis  · ChGrAss.grupa Potametum lucentis  · ChGrAss.grupa Potametum lucentis  · ChGrAss.grupa Potametum lucentis  · ChAll.Nymphaeion  · ChAll.Nymphaeion  · ChAll.Nymphaeion  · ChAll.Nymphaeion  · ChCl.Potametea  · ChCl.Potametea  · ChCl.Potametea  · ChCl.Potametea  · ChAss.Potametum natantis [dominant] · ChAss.Potametum natantis [dominant] · ChAss.Potametum natantis [dominant] · ChAss.Potametum natantis [dominant]
Potamogeton pusillus (rdestnica drobna)
ChGrAss.grupa Potametum pectinati [optimum] · ChGrAss.grupa Potametum pectinati [optimum] · ChGrAss.grupa Potametum pectinati [optimum] · ChCl.Potametea [agg.] · ChCl.Potametea [agg.] · ChCl.Potametea [agg.] · DAss.Potametum pusilli [dominant] · DAss.Potametum pusilli [dominant] · DAss.Potametum pusilli [dominant] · ChAll.Potamion pectinati  · ChAll.Potamion pectinati  · ChAll.Potamion pectinati
Potentilla impolita (pięciornik wygładzony)
ChAll.Vicio lathyroidis-Potentillion argenteae [syn. P. neglecta ssp. neglecta] · ChAll.Vicio lathyroidis-Potentillion argenteae [syn. P. neglecta ssp. neglecta]
Primula veris (pierwiosnek lekarski)
ChO.Quercetalia pubescenti-petraeae [ssp. canescens] · ChO.Quercetalia pubescenti-petraeae [ssp. canescens] · ChO.Quercetalia pubescenti-petraeae [ssp. canescens] · DAss.Violo odoratae-Ulmetum minoris [ssp. canescens] · DAss.Violo odoratae-Ulmetum minoris [ssp. canescens] · DAss.Violo odoratae-Ulmetum minoris [ssp. canescens]
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Z
Quercus petraea (dąb bezszypułkowy)
DGrAss.bory mieszane [jako drzewo] · DGrAss.bory mieszane [jako drzewo] · DGrAss.bory mieszane [jako drzewo] · DAss.Fago-Quercetum petraeae [regionalnie] · DAss.Fago-Quercetum petraeae [regionalnie] · DAss.Fago-Quercetum petraeae [regionalnie] · DAss.Galio odorati-Fagetum [słabo] · DAss.Galio odorati-Fagetum [słabo] · DAss.Galio odorati-Fagetum [słabo] · DAss.Querco roboris-Pinetum [jako drzewo] · DAss.Querco roboris-Pinetum [jako drzewo] · DAss.Querco roboris-Pinetum [jako drzewo]
Quercus robur (dąb szypułkowy)
DAss.Betulo pendulae-Quercetum roboris [regionalnie] · DAss.Betulo pendulae-Quercetum roboris [regionalnie] · DAss.Betulo pendulae-Quercetum roboris [regionalnie] · DGrAss.bory mieszane [jako drzewo] · DGrAss.bory mieszane [jako drzewo] · DGrAss.bory mieszane [jako drzewo] · DAss.Calamagrostio villosae-Pinetum  · DAss.Calamagrostio villosae-Pinetum  · DAss.Calamagrostio villosae-Pinetum  · DGrAss.dąbrowy niżowe na glebach wilgotnych i mokrych [dominant] · DGrAss.dąbrowy niżowe na glebach wilgotnych i mokrych [dominant] · DGrAss.dąbrowy niżowe na glebach wilgotnych i mokrych [dominant] · DGrAss.dąbrowy podgórskie na glebach oglejonych [dominant] · DGrAss.dąbrowy podgórskie na glebach oglejonych [dominant] · DGrAss.dąbrowy podgórskie na glebach oglejonych [dominant] · DAss.Ficario-Ulmetum minoris  · DAss.Ficario-Ulmetum minoris  · DAss.Ficario-Ulmetum minoris  · DAss.Frangulo-Rubetum plicati  · DAss.Frangulo-Rubetum plicati  · DAss.Frangulo-Rubetum plicati  · DAss.Querco roboris-Pinetum [jako drzewo] · DAss.Querco roboris-Pinetum [jako drzewo] · DAss.Querco roboris-Pinetum [jako drzewo] · DSubAll.Ulmenion minoris  · DSubAll.Ulmenion minoris  · DSubAll.Ulmenion minoris
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Z
Ranunculus aquatilis (jaskier wodny)
ChAss.Ranunculetum aquatilis [dominant] · ChAss.Ranunculetum aquatilis [dominant] · ChAll.Ranunculion aquatilis  · ChAll.Ranunculion aquatilis  · ChAll.Ranunculion fluitantis [ssp. pseudofluitans] · ChAll.Ranunculion fluitantis [ssp. pseudofluitans]
Ranunculus circinatus (jaskier krążkolistny)
ChCl.Potametea  · ChCl.Potametea  · ChAss.Ranunculetum circinati [dominant] · ChAss.Ranunculetum circinati [dominant]
Ranunculus peltatus (jaskier tarczowaty)
ChAss.Ranunculetum peltati [dominant] · ChAss.Ranunculetum peltati [dominant] · ChAss.Ranunculetum peltati [dominant] · ChAll.Ranunculion aquatilis  · ChAll.Ranunculion aquatilis  · ChAll.Ranunculion aquatilis
Ranunculus trichophyllus (jaskier skąpopręcikowy)
ChCl.Potametea  · ChCl.Potametea  · ChAss.Ranunculetum fluitantis [optimum, lokalnie] · ChAss.Ranunculetum fluitantis [optimum, lokalnie] · ChAll.Ranunculion fluitantis [s.str.] · ChAll.Ranunculion fluitantis [s.str.]
Raphanus raphanistrum (rzodkiew świrzepa)
ChAss.Echinochloo-Setarietum [?] · ChAss.Echinochloo-Setarietum [?] · ChCl.Stellarietea mediae [ssp. segetum] · ChCl.Stellarietea mediae [ssp. segetum]
Rhinanthus serotinus (szelężnik większy)
ChO.Centauretalia cyanii  · ChO.Molinietalia caeruleae [ssp. angustifolius] · ChCl.Molinio-Arrhenatheretea [ssp. grandiflorus]
Ribes petraeum (porzeczka skalna)
ChAss.Pado-Sorbetum  · ChAss.Pado-Sorbetum  · ChAss.Pinetum mugo carpaticum [var. carpaticum] · ChAss.Pinetum mugo carpaticum [var. carpaticum] · DSubAll.Rhododendro-Vaccinienion [var. carpaticum] · DSubAll.Rhododendro-Vaccinienion [var. carpaticum]
Riccia fluitans (wgłębka wodna)
ChCl.Lemnetea minoris  · ChCl.Lemnetea minoris  · ChAss.Riccietum fluitantis [optimum, dominant] · ChAss.Riccietum fluitantis [optimum, dominant] · ChAll.Riccio fluitantis-Lemnion trisulcae [s.l.] · ChAll.Riccio fluitantis-Lemnion trisulcae [s.l.]
Ricciocarpos natans (wgłębik pływający)
ChAll.Riccio fluitantis-Lemnion trisulcae  · ChAll.Riccio fluitantis-Lemnion trisulcae  · ChAss.Ricciocarpetum natantis [dominant, współdominant] · ChAss.Ricciocarpetum natantis [dominant, współdominant]
Rubus caesius (jeżyna popielica)
DAss.Ficario-Ulmetum minoris  · DAss.Ficario-Ulmetum minoris  · ChSubCl.Galio-Urticenea  · ChSubCl.Galio-Urticenea  · DAll.Salicion albae  · DAll.Salicion albae  · ChAll.Salicion arenariae [var. dunensis] · ChAll.Salicion arenariae [var. dunensis] · DAll.Senecion fluviatilis  · DAll.Senecion fluviatilis
Rubus fruticosus (jeżyna krzewiasta)
ChAll.Pruno-Rubion fruticosi [coll.] · DAss.Rubetum idaei [coll.] · ChAss.Rubo fruticosi-Prunetum spinosae [coll.] · ChAll.Sambuco-Salicion [coll.]
Rubus idaeus (malina właściwa)
ChCl.Epilobietea angustifolii  · ChCl.Epilobietea angustifolii  · ChAss.Rubetum idaei [optimum, dominant] · ChAss.Rubetum idaei [optimum, dominant]
Rumex alpestris (szczaw górski)
ChCl.Betulo-Adenostyletea  · ChCl.Betulo-Adenostyletea  · DGrAss.górskie lasy ziołoroślowe  · DGrAss.górskie lasy ziołoroślowe  · ChAss.Pulmonario-Alnetum viridis [ssp. carpaticus] · ChAss.Pulmonario-Alnetum viridis [ssp. carpaticus]
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Z
Sagittaria sagittifolia (strzałka wodna)
ChAll.Phragmition communis  · ChAll.Phragmition communis  · ChAll.Ranunculion fluitantis [var. vallisneriifolia] · ChAll.Ranunculion fluitantis [var. vallisneriifolia] · ChAss.Sagittario-Sparganietum emersi  · ChAss.Sagittario-Sparganietum emersi
Salix alba (wierzba biała)
ChAss.Salicetum albae [optimum] · ChAss.Salicetum albae [optimum] · ChAss.Salicetum albae [optimum] · ChAll.Salicion albae  · ChAll.Salicion albae  · ChAll.Salicion albae
Salix aurita (wierzba uszata)
ChCl.Alnetea glutinosae  · ChCl.Alnetea glutinosae  · ChAss.Myrico-Salicetum auritae [optimum] · ChAss.Myrico-Salicetum auritae [optimum] · DSubAll.Piceo-Vaccinienion uliginosi  · DSubAll.Piceo-Vaccinienion uliginosi  · ChAss.Salicetum pentandro-cinereae [regionalnie] · ChAss.Salicetum pentandro-cinereae [regionalnie]
Salix caprea (wierzba iwa)
ChAss.Epilobio-Salicetum capreae [dominant] · ChAss.Epilobio-Salicetum capreae [dominant] · ChAll.Sambuco-Salicion  · ChAll.Sambuco-Salicion
Salix purpurea (wierzba purpurowa)
ChCl.Salicetea purpureae  · ChCl.Salicetea purpureae  · ChAll.Salicion elaeagni [var. gracilis] · ChAll.Salicion elaeagni [var. gracilis]
Salix triandra (wierzba trójpręcikowa)
ChAss.Salicetum triandro-viminalis [optimum] · ChAss.Salicetum triandro-viminalis [optimum] · ChAll.Salicion albae [ssp. triandra] · ChAll.Salicion albae [ssp. triandra] · ChAll.Salicion elaeagni [var. elliptica] · ChAll.Salicion elaeagni [var. elliptica]
Sambucus nigra (bez czarny)
ChAss.Sambucetum nigrae [optimum, dominant] · ChAss.Sambucetum nigrae [optimum, dominant] · ChAll.Sambuco-Salicion  · ChAll.Sambuco-Salicion
Senecio ovatus (starzec jajowaty)
DAss.Luzulo luzuloidis-Fagetum  · DAss.Luzulo luzuloidis-Fagetum  · ChAss.Senecionetum fuchsii [optimum, dominant] · ChAss.Senecionetum fuchsii [optimum, dominant]
Senecio vulgaris (starzec zwyczajny)
ChCl.Cakiletea maritimae [f. litoralis] · ChCl.Cakiletea maritimae [f. litoralis]
Silene acaulis (lepnica bezłodygowa)
ChCl.Juncetea trifidi [ssp. norica] · ChAss.Oreochloetum distichae (subnivale) [ssp. norica] · ChAll.Seslerion tatrae [ssp. pannonica]
Sorbus aucuparia (jarząb pospolity)
DSubAll.Dicrano-Pinenion  · DSubAll.Dicrano-Pinenion  · DSubAll.Dicrano-Pinenion  · DSubAll.Dicrano-Pinenion  · DAss.Frangulo-Rubetum plicati  · DAss.Frangulo-Rubetum plicati  · DAss.Frangulo-Rubetum plicati  · DAss.Frangulo-Rubetum plicati  · ChAss.Pado-Sorbetum [ssp. glabrata] · ChAss.Pado-Sorbetum [ssp. glabrata] · ChAss.Pado-Sorbetum [ssp. glabrata] · ChAss.Pado-Sorbetum [ssp. glabrata] · ChAss.Pinetum mugo carpaticum [var. glabra] · ChAss.Pinetum mugo carpaticum [var. glabra] · ChAss.Pinetum mugo carpaticum [var. glabra] · ChAss.Pinetum mugo carpaticum [var. glabra] · DSubAll.Rhododendro-Vaccinienion [ssp. glabrata] · DSubAll.Rhododendro-Vaccinienion [ssp. glabrata] · DSubAll.Rhododendro-Vaccinienion [ssp. glabrata] · DSubAll.Rhododendro-Vaccinienion [ssp. glabrata] · DAll.Sambuco-Salicion  · DAll.Sambuco-Salicion  · DAll.Sambuco-Salicion  · DAll.Sambuco-Salicion  · ChAss.Sorbo aucupariae-Aceretum pseudoplatani [ssp. glabrata] [regionalnie] · ChAss.Sorbo aucupariae-Aceretum pseudoplatani [ssp. glabrata] [regionalnie] · ChAss.Sorbo aucupariae-Aceretum pseudoplatani [ssp. glabrata] [regionalnie] · ChAss.Sorbo aucupariae-Aceretum pseudoplatani [ssp. glabrata] [regionalnie]
Sparganium emersum (jeżogłówka pojedyncza)
ChAll.Phragmition communis  · ChAll.Phragmition communis  · ChAss.Ranunculetum fluitantis [ssp. fluitans] [optimum] · ChAss.Ranunculetum fluitantis [ssp. fluitans] [optimum] · ChAll.Ranunculion fluitantis [f.] · ChAll.Ranunculion fluitantis [f.] · ChAss.Sagittario-Sparganietum emersi  · ChAss.Sagittario-Sparganietum emersi
Sphagnum (torfowiec)
DAss.Nymphaeetum minoris [sp. div.] · DAss.Nymphaeetum minoris [sp. div.] · DAss.Nymphaeetum minoris [sp. div.] · DAss.Nymphaeetum minoris [sp. div.]
Sphagnum cuspidatum (torfowiec szpiczastolistny)
ChCl.Isoeto-Littorelletea [var. plumosum, submersum] · ChCl.Isoeto-Littorelletea [var. plumosum, submersum] · ChO.Scheuchzerietalia palustris  · ChO.Scheuchzerietalia palustris  · DAss.Scorpidio-Utricularietum minoris  · DAss.Scorpidio-Utricularietum minoris  · ChAss.Sphagnetum cuspidato-obersi [var. plumosum, submersum] [lokalnie, dominant, współdominant] · ChAss.Sphagnetum cuspidato-obersi [var. plumosum, submersum] [lokalnie, dominant, współdominant] · ChAll.Sphagno-Utricularion [var. plumosum, submersum] · ChAll.Sphagno-Utricularion [var. plumosum, submersum] · DCl.Utricularietea intermedio-minoris  · DCl.Utricularietea intermedio-minoris
Sphagnum denticulatum (torfowiec ząbkowany)
ChCl.Isoeto-Littorelletea  · ChCl.Isoeto-Littorelletea  · ChAss.Sphagnetum cuspidato-obersi [lokalnie, dominant, współdominant] · ChAss.Sphagnetum cuspidato-obersi [lokalnie, dominant, współdominant] · ChAll.Sphagno-Utricularion [optimum] · ChAll.Sphagno-Utricularion [optimum] · DAss.Utricularietum ochroleucae  · DAss.Utricularietum ochroleucae
Spirodela polyrhiza (spirodela wielokorzeniowa)
ChCl.Lemnetea minoris  · ChCl.Lemnetea minoris  · ChAss.Lemno-Spirodeletum polyrrhizae [dominant, współdominant] · ChAss.Lemno-Spirodeletum polyrrhizae [dominant, współdominant]
Stellaria nemorum (gwiazdnica gajowa)
DSubAll.Alnenion glutinoso-incanae  · DSubAll.Alnenion glutinoso-incanae  · DSubAll.Alnenion glutinoso-incanae  · ChAll.Alno-Ulmion  · ChAll.Alno-Ulmion  · ChAll.Alno-Ulmion  · DAll.Rumicion alpini [ssp. nemorum] · DAll.Rumicion alpini [ssp. nemorum] · DAll.Rumicion alpini [ssp. nemorum] · ChAss.Stellario nemorum-Alnetum glutinosae [regionalnie] · ChAss.Stellario nemorum-Alnetum glutinosae [regionalnie] · ChAss.Stellario nemorum-Alnetum glutinosae [regionalnie]
Stratiotes aloides (osoka aloesowata)
ChGrAss.grupa Potametum lucentis  · ChGrAss.grupa Potametum lucentis  · ChGrAss.grupa Potametum lucentis  · ChAss.Hydrocharitetum morsus-ranae  · ChAss.Hydrocharitetum morsus-ranae  · ChAss.Hydrocharitetum morsus-ranae  · DAll.Nymphaeion  · DAll.Nymphaeion  · DAll.Nymphaeion  · ChAss.Stratiotetum aloidis [dominant] · ChAss.Stratiotetum aloidis [dominant] · ChAss.Stratiotetum aloidis [dominant]
Stuckenia pectinata (stuckenia grzebieniasta)
ChGrAss.grupa Potametum pectinati [optimum] · ChGrAss.grupa Potametum pectinati [optimum] · ChCl.Potametea [var. interruptus, vulgaris, zosteraceus] · ChCl.Potametea [var. interruptus, vulgaris, zosteraceus] · ChAss.Potametum pectinati  · ChAss.Potametum pectinati  · ChAll.Potamion pectinati  · ChAll.Potamion pectinati
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Z