atlas-roslin.pl

(klasa) Cl.Asplenietea rupestria Br.-Bl. 1934 in Meier et Br.-Bl. 1934

zbiorowiska szczelin skalnych w skalistych partiach gór, także antropogeniczne na murach i ruinach

Zbiorowiska Zbiorowiska Zbiorowiska ZbiorowiskaZbiorowiskaThlaspietea rotundifoliiAmmophiletea (pionierskie zbiorowiska wydm nadmorskich)

charakterystyczna kombinacja gatunków klasy (ChSC Cl.) Cl.Asplenietea rupestria

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

syntaksony poniżej (podrzędne do) Cl.Asplenietea rupestria

  O.Potentilletalia caulescentis
  
    All.Potentillion caulescentis
    
      Ass.Drabo-Artemisietum
      
      Ass.Asplenietum trichomano-rutae-murariae
      
    All.Cystopteridion
    
      Ass.Asplenio viridis-Cystopteridetum
      
  O.Androsacetalia vandellii
  
    All.Androsacion vandellii
    
      Ass.Asplenietum septentrionali-adianti-nigri
      
      Ass.Asplenietum cuneifolii
      
      Zb.Asplenium trichomanes-Asplenium septentrionale