atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Bidens frondosa L. [🔉 bi·dens *]

uczep amerykański
Bidens melanocarpus Wiegand
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Bidens Bidens Bidens BidensBidensuczep zwisły (Bidens cernua)uczep zwodniczy (Bidens connata)
Bidens frondosa (uczep amerykański)
29.09.2020, Puszcza Piska, pow. Mrągowo, gm. Piecki w centrum wsi Zgon; copyright © by Andrzej Ryś
Bidens frondosa
Bidens frondosa (uczep amerykański)
koszyczki
Bidens frondosa (uczep amerykański)
niedojrzałe niełupki w koszyczku
Bidens frondosa
niełupki w koszyczku
Bidens frondosa (uczep amerykański)
Bidens frondosa (uczep amerykański)
owoce z dwoma szczecinkami z zadziorkami
Bidens frondosa (uczep amerykański)
Bidens frondosa (uczep amerykański)
cechy diagnostyczne w kluczu:Bidens (uczep)kl 5736

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Bidens frondosa (uczep amerykański)
Bidens frondosa (uczep amerykański)
Bidens frondosa (uczep amerykański)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Bidens frondosa (uczep amerykański)
Roślina jednoroczna, zadomowiona we florze Polski. Mapa nie pokazuje, w rzeczywistości szerszego, rozprzestrzenienia. Silnie ekspansywna inwazyjna, coraz częściej wchodząca do zbiorowisk naturalnych All.Bidention tripartiti i innych szuwarowych. (2019)

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny w skali kraju; kenofit; pochodzenie: północ Ameryki Północnej [czas przybycia na teren Polski: 1777r., 1869r.]

Kategoria inwazyjności III (wysoka) 13pkt.: gatunek występuje na niewielu stanowiskach ale masowo lub jest rozproszony na wielu stanowiskach z niewielką liczebnością osobników ale znany jest jego silnie negatywny wpływ na rodzimą florę, naturalne zbiorowiska i/lub stanowi zagrożenie ekonomiczne i społeczne
- zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne), ekonomiczne (brak lub nieznane), społeczne (brak lub nieznane)
- zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, jest wiele rozproszonych stanowisk o umiarkowanej liczbie osobników lub duża liczba stanowisk o charakterze większych skupień; utrzymuje się na dotychczasowych stanowiskach
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: przede wszystkim częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 3130 — brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Cl.Littorelletea uniflorae, Cl.Isoeto-Nanojuncetea
· 3270 (szczególnie) — zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i All.Bidention tripartiti p.p.
· 6430 — ziołorośla górskie (All.Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (O.Convolvuletalia sepium)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20030807.1.am - Bidens frondosa (uczep amerykański); Przyręb
030807-1
leg. Antoni Mielnikow
/Przyręb/ #1
znalezisko 20030825.6.bl - Bidens frondosa (uczep amerykański)
030825-6
leg. Barbara Łotocka #2
znalezisko 20031001.4.bl - Bidens frondosa (uczep amerykański)
031001-4
leg. Barbara Łotocka #2
znalezisko 20090726.7.and - Bidens frondosa (uczep amerykański); rez. Łężczok k. Raciborza
090726-7
leg. Anna Nowak-Dańda
/rez. Łężczok k. Raciborza/ #3
znalezisko 20200929.1.arys - Bidens frondosa (uczep amerykański); Puszcza Piska, pow. Mrągowo, gm. Piecki w centrum wsi Zgon
200929-1
leg. Andrzej Ryś
/Puszcza Piska, pow. Mrągowo, gm. Piecki w centrum wsi Zgon/ #6
znalezisko 20030810.1.am; Kobiór
030810-1
leg. Antoni Mielnikow
/Kobiór/ #2