atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Calamagrostio arundinaceae-Quercetum petraeae(Hartm. 1934) Scam. et Pass. 1959

środkowoeuropejski acidofilny las dębowy (dębina trzcinnikowa)

drzewostan dębowy z sosną; buk rzadko i nielicznie

Calamagrostio arundinaceae-Quercetum petraeae
21.08.2007 copyright © by Piotr Sikorski XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Calamagrostio arundinaceae-Quercetum petraeae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Calamagrostio arundinaceae-Quercetum petraeae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Calamagrostio arundinaceae-Quercetum petraeae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Quercetea robori-petraeae (atlantyckie lasy acydofilne)