atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Agrimonio-Vicietum cassubicae Passarge 1967

zbiorowiska neutrofilne Trifolion medii zbiorowiska neutrofilne Trifolion medii zbiorowiska neutrofilne … zbiorowiska neutro…zbiorowiska neutrofilne Trifolion mediiTrifolio-Agrimonietum (zespół koniczyny i rzepiku pospolitego)Trifolio-Melampyretum nemorosi

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Agrimonio-Vicietum cassubicae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Agrimonio-Vicietum cassubicae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Agrimonio-Vicietum cassubicae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Origanetalia (światłolubne i ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe) ⇒ ChCl.