atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Serratulo-Pinetum(W.Mat. 1981) J.Mat. 1988

subborealny bór mieszany
Pino-Quercetum serratueletosum Mat. et Polak 1955 · regionalnie Calamagrostio arundinaceae-Piceetum Sokołowski 1968 · Serratulo-Piceetum Czerwiński 1977
Serratulo-Pinetum
12.06.2005 copyright © by Piotr Sikorski XL
Serratulo-Pinetum

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Serratulo-Pinetum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Serratulo-Pinetum

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Serratulo-Pinetum

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Serratulo-Pinetum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Dicrano-Pinion (bory sosnowe)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Cladonio-Vaccinietalia

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Vaccinio-Piceetea (bory szpilkowe)