atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Solidago canadensis L.

nawłoć kanadyjska
Solidago canadensis (nawłoć kanadyjska)
13.08.2011, Wrocław; copyright © by Marek Snowarski
Solidago canadensis
pokrój
Solidago canadensis (nawłoć kanadyjska)
pokrój
Solidago canadensis (nawłoć kanadyjska)
kwiatostan
Solidago canadensis (nawłoć kanadyjska)
XL
Solidago canadensis (nawłoć kanadyjska)
XL

opis

cechy diagnostyczne w kluczu:Solidago (nawłoć)kl 549
Solidago canadensis (nawłoć kanadyjska)
owłosienie środkowej części łodygi
Solidago canadensis (nawłoć kanadyjska)
górna powierzchnia liścia
Solidago canadensis (nawłoć kanadyjska)
dolna powierzchnia liścia owłosiona
Solidago canadensis (nawłoć kanadyjska)
pęd owłosiony
Solidago canadensis (nawłoć kanadyjska)
3D
koszyczki widok z boku; kwiaty języczkowate tylko nieznacznie dłuższe od rurkowatych
Bylina z rozłogami. Kłącze zwarte, poziome.

Pędy wzniesione, (60) 80 – 150 (170) cm wysokości, nierozgałęzione, obłe, pełne, gładkie; zwykle zielone, rzadziej purpurowo nabiegłe; w przyziemnej części z korzeniami przybyszowymi. Łodyga w dolnej połowie wyłysiała, przynajmniej w górnej połowie gęsto, krótko, odstająco owłosiona, włoski wielokomórkowe łukowato wygięte ku górze, ponadto na łodydze siedzące banieczkowate gruczołki,

Ulistnienie skrętoległe, gęste, dolne liście szybko obumierają. Liście lancetowate, siedzące, wierzchołek długo zaostrzony, 6 – 17 cm długości i 8 – 30 mm szerokości, ku górze coraz mniejsze; brzeg odlegle nierówno ząbkowany, z ząbkami skierowanymi ku szczytowi blaszki liściowej; unerwienie z dwóch wyraźnych nerwów biegnących równolegle do nerwu głównego; górna powierzchnia naga, spodem owłosione (gęsto na nerwach) z włoskami do 0.2 mm długości, brzeg krótko szorstko owłosiony.

Solidago canadensis (nawłoć kanadyjska)
3D
kwiaty

Kwiatostan duży (15 – 30 cm długości, podczas owocowania do 50 cm), w zarysie rozłożysty, szerokopiramidalny; wiecha z długimi ±jednostronnie ustawionymi gałązkami, te łukowato lub prosto odstają od osi kwiatostanu. Koszyczki bardzo liczne, krótkoszypułowe, gęsto ±jednostronnie wzniesione na gałązkach. Liście w obrębie kwiatostanu niemal całobrzegie.
Solidago canadensis (nawłoć kanadyjska)
3D
koszyczki; kwiaty języczkowate tylko nieznacznie dłuższe od rurkowatych

Koszyczki ok. 5 mm długości. Listki okrywy 2.1 – 2.8 (3.0) mm długości, w liczbie 15 – 16, zewnętrzne listki okrywy bez wyraźnego grzbietu, tępe, żółtozielone, zewnętrzne krótsze od wewnętrznych; dno koszyczka bez plewinek, nagie.

Brzeżne kwiaty języczkowe w liczbie 10 – 16, tylko nieco dłuższe od okrywy, języczek (1.5) 2.3 – 2.5 (2.8) mm długości, na szczycie wykrojony, tylko nieznacznie dłuższe od kwiatów rurkowych; szyjka słupka wraz ze znamieniem podobnej długości co korona. Kwiatów rurkowych w centrum koszyczka 4 – 6, z długą pięcioząbkową rurką. Pylniki żółte.

Niełupki wąsko elipsoidalne, ku podstawie zwężone, 0.8 – 1.2 mm długości; niewyraźnie żebrowane, jasnobrązowe, krótko przylegająco owłosione. Pappus (1.6) 2 – 2.5 mm długości, jednorzędowy, rozpierzchły, włoski krótko pierzaste.

Kwitnienie od sierpnia do września.

występowanie

Solidago gigantea (nawłoć późna)
łan suchych pędów z niełupkami; pojedyncze pędy nawłoci kanadyjskiej (Solidago canadensis) wystają ponad łan nawłoci późnej (Solidago gigantea)
wystepowanie
o mapie występowania
Bylina pochodząca z Ameryki Północnej, gdzie rośnie na rozległym obszarze od Alaski do południa USA, o szerokim spektrum ekologicznym, ale głównie występuje w lasach łęgowych w dolinach rzek.

Do Europy sprowadzona jako ozdobna, notowana od pierwszej połowy XVII w. W Polsce zdziczałą notowana w drugiej połowie XIX w., obecnie częsta, zadomowiona inwazyjna, ekspansywna. Miejsca ruderalne, brzegi rzek, przydroża; uprawiana także jako roślina ozdobna.

Światłolubna, szybko zasiedla obszary niezbyt żyzne.

Ważna roślina pszczelarska, pyłkodajna w jesiennej porze.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny w skali kraju; kenofit; pochodzenie: wschód Ameryki Północnej [czas przybycia na teren Polski: 1872r.]

Kategoria inwazyjności IV (najwyższa) 17pkt.: gatunek o bardzo dużym wpływie w Polsce — znana jest zarówno duża liczba stanowisk i duża liczebność na nich; zwiększa się liczba stanowisk lub zajmowany obszar
- zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne), ekonomiczne (bardzo istotne)
- zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
- populacje: występują na całym terenie Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników, tworząc rozległe łany; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: głównie antropogeniczne ale z możliwością wejścia w częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 6210 — murawy kserotermiczne (Cl.Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) - priorytetowe są tylko murawy z ważnymi stanowiskami storczyków
· 6410 (szczególnie) — zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (All.Molinion caeruleae)
· 6430 (szczególnie) — ziołorośla górskie (All.Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (O.Convolvuletalia sepium)
· 6510 — niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (All.Arrhenatherion elatioris)

zmienność, Solidago altissima

W mateczniku szeroko ujmowanej nawłoci kanadyjskiej (Solidago canadensis), tj. w Ameryce Północnej, występuje cały kompleks podobnych, drobnych gatunków.
Europejskie populacje nawłoci kanadyjskiej (Solidago canadensis) są najpewniej odmianą diploidalnej (2n=18) nawłoci kanadyjskiej (Solidago canadensis) s.str. Jednak różnią się od niej, między innymi, większą liczbą kwiatów języczkowych (10 – 16) w miejsce 4 – 5 jak to jest na terenach źródłowych.

Między innymi z uwagi na odmienną liczbę kwiatów języczkowych, w latach 90-tych XX w. pojawił się pogląd, że europejskie populacje należą do innego gatunku z kręgu nawłoci kanadyjskiej (Solidago canadensis), a mianowicie do heksaploidalnej (2n=54) nawłoci najwyższej (Solidago altissima). Pogląd ten się nie odpowiada stanowi faktycznemu [71.7s121][9s492].

Solidago ×niederederi · nawłoć Nideredera

Solidago canadensis × virgaurea
antropofit zadomow. we fl. PL (w czekl. 2002 inaczej lub brak) [24]

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20110813.4.11 - Solidago canadensis (nawłoć kanadyjska); Wrocław
110813-4
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/ #9, 4.3D
znalezisko 20080829.1.sm - Solidago canadensis (nawłoć kanadyjska); Pogórze Orlickie, Lewin Kłodzki
080829-1
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Pogórze Orlickie, Lewin Kłodzki/ #4
znalezisko 20101002.1.jkr - Solidago canadensis (nawłoć kanadyjska); Niepołomice
101002-1
leg. Jerzy Kruk
/Niepołomice/ #7
znalezisko 20110813.3b.11 - Solidago canadensis (nawłoć kanadyjska); Wrocław
110813-3b
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/ #9, 2.3D
znalezisko 20110813.2.11 - Solidago canadensis (nawłoć kanadyjska); Wrocław
110813-2
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/ #7
znalezisko 20111014.1.11 - Solidago canadensis (nawłoć kanadyjska); Wrocław ul. Onufrego Zagłoby przy ul. Granicznej
111014-1
leg. Marek Snowarski
/Wrocław ul. Onufrego Zagłoby przy ul. Granicznej/ #10, 2.3D
znalezisko 20120809.5.12 - Solidago canadensis (nawłoć kanadyjska); Kościerzyna
120809-5
leg. Marek Snowarski
/Kościerzyna/ #3

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Solidago canadensis (nawłoć kanadyjska)
Solidago canadensis (nawłoć kanadyjska)
W medycynie stosuje się Solidaginis herba (ziele nawłoci) — całe lub pocięte, wysuszone, kwitnące nadziemne części tego gatunku, nawłoci późnej (Solidago gigantea) lub ich mieszańców.
🌱
Uprawiana długowieczna bylina ozdobna. Z uwagi na liczne kłącza z czasem tworzy zwartą kępę, ze sztywno wzniesionymi pędami. Rośliny do 150 cm wysokości, w mniej sprzyjających warunkach niższe. Kwitnie od lipca do końca sezonu wegetacji.

Używa się jako okazałą bylinę rabatową, może też rosnąć w strefie przybrzeżnej zbiorników wodnych (bardzo silny rosnąca, ekspansywna!). Nadaje się na kwiat cięty.

Od dawna zdziczała i stanowi duży problem jako roślina inwazyjna. Zarastająca duże obszary, przeważnie zaburzone gospodarką człowieka jak, np. ugorowane dłuższy czas grunty, przecinki, pobocza dróg, tereny kolejowe, przydroża, przemysłowe i poprzemysłowe, ruderalne, poręby i przecinki leśne.

trwała • roślina lecznicza
wysokość: 0.8 – 1.2 m
kwitnienie: od sierpnia do września

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne • ↭ ekspansywna
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża) • gleba dostatecznie wilgotna • znosi suszę • gleba stale wilgotna do podmokłej
☷ gleba: bez większych wymagań • przeciętna ogrodowa
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 3

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce lub pełne słońce • woda — gleba przeciętnie wilgotna lub gleba wilgotna • odczyn — gleba o obojętnym pH • ciepło — miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba kamienista, żwirowa lub gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • żyzność — podłoże żyzne

Charakteryzuje się bardzo niskimi wymagania glebowymi; dobrze rośnie na glebach lekkich i ciężkich, suchych i podmokłych. Stanowisko słoneczne lub częściowo ocienione. W pełni mrozoodporna, długowieczna, kępa z czasem rozrasta się na boki, ale stosunkowo powoli (roślina krótkokłączowa).

Rozmnaża się przez wysiew nasion dla przygotowania rozsady. Nasiona są drobne, sieje się je powierzchniowo w kwietniu i pikuje do doniczek. Rośliny posadzone wczesnym latem mogą kwitnąć już w tym samym roku jesienią. Później sadzone kwitną od drugiego roku uprawy. Rozstawa 50 – 60 cm.

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

z nasion [kwiecień, powierzchniowo]
przez podział [zimą lub marzec – maj]

≈ odmiany i dostępność (#1/2)🌱🌸
opcje Bazaru

analiza dostępności nasion (form i odmian #1)

Odmiany czasem w handlu podawane dla tego taksonu, a opisane we właściwym miejscu:

mieszaniec Solidago canadensis L.

wystepowanie
Solidago ×niederederi · nawłoć Nideredera
Solidago canadensis × virgaurea
antropofit zadomow. we fl. PL (w czekl. 2002 inaczej lub brak) [24]
wystepowanie
Solidago virgaurea · nawłoć pospolita
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]