atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Angelico sylvestris-Cirsietum oleraceiTüxen 1937[535.1/gł.] [🔉 an·ge·li·ko syl·wes·tris cir·si·e·tum o·le·ra·ce·i]

wilgotna łąka z ostrożeniem warzywnym · łąka rdestowo-ostrożeniowa · zespół dzięgiela i ostrożenia warzywnego
Angelico-Cirsietum oleraceiR.Tx. 1937 em. Oberd. 1967[14/gł.] · Angelico-Cirsietum oleraceiR. Tx. 1937 em. 1947[229/gł.] · Cirsio-PolygonetumR. Tx. in R. Tx. et Preising 1951[229] · Cirsio-Polygonetum[564] · Cirsio-Polygonetum bistortaeR.Tx. 1951 · Polygono bistortae-Trollietum europaeiJasnowski et Ćwikliński 1997 nom.inval.[229] · Polygono bistortae-Trollietum europaei(Hundt 1964) Bal.-Tulačková 1981 (mylnie) sensu auct. polon.[229]
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
• Nie: Polygono-Trollietum altissimi (Hundt 1964) Bal.-Tulačková 1981[229]; patrz uwagi niżej o zespole Ass.Polygono bistortae-Trollietum europaei. [MS (2024-4-9)]
• Wyróżniony w /Chytrý (2007) [535.1]/ zespół Ass.Angelico sylvestris-Cirsietum palustris być może mieści się w szerzej ujmowanym w polskich opracowaniach zespole z tej strony; w szczególności w postaciach wysokościowych z dominacją rdestu wężownika (Polygonum bistorta). [MS (2024-4-11)]
Wilgotne łąki z rdestem wężownikiem (Polygonum bistorta) i ostrożeniem warzywnym (Cirsium oleraceum). Jest to najbardziej typowy zespół związku All.Calthion palustris, reprezentujący dwukośne żyzne łąki.

space

/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ rozumie zespół węziej podają jako gatunek (słabo) charakterystyczny dla zespołu — ostrożeń warzywny (Cirsium oleraceum); poza tym uznając za "prawie zespół centralny związku". /Ratyńska et al. (2010) [229]/ podaje trzy gatunki charakterystyczne: rdest wężownik (Polygonum bistorta), ostrożeń warzywny (Cirsium oleraceum) i pełnik europejski (Trollius europaeus) (ten ostatni odnosi się do odrębnego w /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ zespołu Ass.Polygono bistortae-Trollietum europaei), mogą one współdominować lub może dominować jeden z nich.

space

Na niżu przeważa ilościowo ostrożeń warzywny (Cirsium oleraceum) (latem, rośliny do 160cm mogą nadawać fizjonomię zespołu), w niższych położeniach górskich przeważa rdest wężownik (Polygonum bistorta), który wraz z wysokością może być jedynym z tej pary i dominować (zbiorowiska ujmowane też jako Polygonetum bistortae Hundt 1980)[14].

space

Warstwa mszaków może osiągać pokrycie do 70%; zwykle jednak jest znacznie przygłuszona.[535.1]

Zbiorowisko występuje na glebach murszowych, torfowych i mineralnych gruntowo-glejowych, silnie uwilgotnionych, żyznych, zasobnych w wapń, głównie w dolinach małych rzek i na obrzeżach mis jeziornych, poza tym w otoczeniu zboczowych źródlisk zasobnych w sole mineralne; na glebach o silnie zmiennym poziomie wód gruntowych, zwykle na początku wiosny z wodą powyżej gruntu, latem spadającą do 60-100cm poniżej powierzchni, przez większą część roku jednak podmokłych.

space

space

space

space

space

space

space

space

statusy wg /Ratyńska et al. (2010) [229]/: syngeneza: zbiorowisko półnaturalne (seminaturalne) • rozpowszechnienie: częste • stan zagrożenia: narażone
Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką; zobacz też specyfikację użytych publikacji.

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Angelico sylvestris-Cirsietum oleracei

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

diagnoza (metoda Cocktail) zespołu Ass.Angelico sylvestris-Cirsietum oleracei wg /Chytrý (2007) [535.1]/

Alopecurus pratensis (wyczyniec łąkowy)
const.dom.
Alopecurus pratensis (wyczyniec łąkowy)
Angelica sylvestris (dzięgiel leśny)
const.
Angelica sylvestris (dzięgiel leśny)
Anthoxanthum odoratum s.str. (tomka wonna)
const.
Anthoxanthum odoratum s.str. (tomka wonna)
Brachythecium rutabulum (krótkosz pospolity)
dom.
Brachythecium rutabulum (krótkosz pospolity)
Caltha palustris (knieć błotna)
const.dom.
Caltha palustris (knieć błotna)
Cardamine pratensis (rzeżucha łąkowa)
const.
Cardamine pratensis (rzeżucha łąkowa)
Carex gracilis (turzyca zaostrzona)
dom.
Carex gracilis (turzyca zaostrzona)
Carex nigra (turzyca pospolita)
const.
Carex nigra (turzyca pospolita)
Carex panicea (turzyca prosowata)
const.
Carex panicea (turzyca prosowata)
Cirsium oleraceum (ostrożeń warzywny)
diag.const.dom.
Cirsium oleraceum (ostrożeń warzywny)
Cirsium palustre (ostrożeń błotny)
const.
Cirsium palustre (ostrożeń błotny)
Deschampsia cespitosa (śmiałek darniowy)
const.
Deschampsia cespitosa (śmiałek darniowy)
Equisetum palustre (skrzyp błotny)
const.
Equisetum palustre (skrzyp błotny)
Festuca pratensis (kostrzewa łąkowa)
const.
Festuca pratensis (kostrzewa łąkowa)
Festuca rubra agg. (kostrzewa czerwona agg.)
const.
Festuca rubra agg. (kostrzewa czerwona agg.)
Filipendula ulmaria (wiązówka błotna)
diag.const.
Filipendula ulmaria (wiązówka błotna)
Galium uliginosum (przytulia bagienna)
const.
Galium uliginosum (przytulia bagienna)
Geranium palustre (bodziszek błotny)
diag.dom.
Geranium palustre (bodziszek błotny)
Holcus lanatus (kłosówka wełnista)
const.dom.
Holcus lanatus (kłosówka wełnista)
Juncus effusus (sit rozpierzchły)
const.
Juncus effusus (sit rozpierzchły)
Lathyrus pratensis (groszek łąkowy)
const.
Lathyrus pratensis (groszek łąkowy)
Lychnis flos-cuculi (firletka poszarpana)
const.
Lychnis flos-cuculi (firletka poszarpana)
Myosotis palustris agg. (niezapominajka błotna (agg.))
const.
Myosotis palustris agg. (niezapominajka błotna (agg.))
Poa pratensis agg. (wiechlina łąkowa s.l.)
const.
Poa pratensis agg. (wiechlina łąkowa s.l.)
Poa trivialis (wiechlina zwyczajna)
const.
Poa trivialis (wiechlina zwyczajna)
Polygonum bistorta (rdest wężownik)
dom.
Polygonum bistorta (rdest wężownik)
Ranunculus acris (jaskier ostry)
const.
Ranunculus acris (jaskier ostry)
Ranunculus auricomus agg. (jaskier różnolistny agg.)
const.
Ranunculus auricomus agg. (jaskier różnolistny agg.)
Ranunculus repens (jaskier rozłogowy)
const.
Ranunculus repens (jaskier rozłogowy)
Rhytidiadelphus squarrosus (fałdownik nastroszony)
dom.
Rhytidiadelphus squarrosus (fałdownik nastroszony)
Rumex acetosa (szczaw zwyczajny)
const.
Rumex acetosa (szczaw zwyczajny)
Sanguisorba officinalis (krwiściąg lekarski)
const.
Sanguisorba officinalis (krwiściąg lekarski)
Scirpus sylvaticus (sitowie leśne)
diag.const.dom.
Scirpus sylvaticus (sitowie leśne)

gatunki charakterystyczne zespołu (ChAss.) Ass.Angelico sylvestris-Cirsietum oleracei

🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Angelico sylvestris-Cirsietum oleracei

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (ChAll.) All.Calthion palustris (łąki kaczeńcowo-ostrożeniowe)

🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail

gatunki charakterystyczne rzędu (ChO.) O.Molinietalia (wilgotne łąki)

🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail

gatunki charakterystyczne klasy (ChCl.) Cl.Molinio-Arrhenatheretea (łąki i pastwiska, mokre, wilgotne i świeże)

Achillea millefolium s.str. (krwawnik pospolity (s.str.))
ChCl.
🟡 
Achillea millefolium s.str. (krwawnik pospolity (s.str.))
Agrostis gigantea (mietlica olbrzymia)
ChCl.
🟢 
Agrostis gigantea (mietlica olbrzymia) [optimum]
Alopecurus pratensis (wyczyniec łąkowy)
ChCl.
🟢 
Alopecurus pratensis (wyczyniec łąkowy)
Avenula pubescens (owsica omszona)
ChCl.
🟢 
Avenula pubescens (owsica omszona)
Briza media (drżączka średnia)
ChCl.
🟡 
Briza media (drżączka średnia) [optimum]
Cardamine pratensis (rzeżucha łąkowa)
ChCl.ChO.
🔵 
Cardamine pratensis (rzeżucha łąkowa)
Centaurea jacea (chaber łąkowy)
ChCl.
🟢 
Centaurea jacea (chaber łąkowy)
Cerastium holosteoides (rogownica pospolita)
ChCl.
🟢 
Cerastium holosteoides (rogownica pospolita)
Colchicum autumnale (zimowit jesienny)
ChCl.ChO.
🟡 
Colchicum autumnale (zimowit jesienny)
Euphrasia rostkoviana (świetlik łąkowy)
ChCl.
🟢 
Euphrasia rostkoviana (świetlik łąkowy)
Festuca pratensis (kostrzewa łąkowa)
ChCl.
🟢 
Festuca pratensis (kostrzewa łąkowa)
Festuca rubra agg. (kostrzewa czerwona agg.)
ChCl.
🔵 
Festuca rubra agg. (kostrzewa czerwona agg.)
Festuca rubra s.str. (kostrzewa czerwona s.str.)
ChCl.
🟡 
Festuca rubra s.str. (kostrzewa czerwona s.str.)
Holcus lanatus (kłosówka wełnista)
ChCl.
🟢 
Holcus lanatus (kłosówka wełnista)
Lathyrus pratensis (groszek łąkowy)
ChCl.
🟢 
Lathyrus pratensis (groszek łąkowy)
Leontodon hispidus (brodawnik zwyczajny)
ChCl.
🔵 
Leontodon hispidus (brodawnik zwyczajny)
Lysimachia nummularia (tojeść rozesłana)
ChCl.
🟡 
Lysimachia nummularia (tojeść rozesłana)
Phleum pratense s.str. (tymotka łąkowa s.str.)
ChCl.
🟢 
Phleum pratense s.str. (tymotka łąkowa s.str.)
Plantago lanceolata (babka lancetowata)
ChCl.
🟢 
Plantago lanceolata (babka lancetowata) [ssp. lanceolata]
Poa pratensis (wiechlina łąkowa)
ChCl.
🟢 
Poa pratensis (wiechlina łąkowa)
Poa trivialis (wiechlina zwyczajna)
ChCl.
🟢 
Poa trivialis (wiechlina zwyczajna) [optimum]
Prunella vulgaris (głowienka pospolita)
ChCl.
🔵 
Prunella vulgaris (głowienka pospolita)
Ranunculus acris (jaskier ostry)
ChCl.
🟢 
Ranunculus acris (jaskier ostry)
Ranunculus repens (jaskier rozłogowy)
ChCl.
🟡 
Ranunculus repens (jaskier rozłogowy)
Rhinanthus minor (szelężnik mniejszy)
ChCl.
🟢 
Rhinanthus minor (szelężnik mniejszy)
Rhinanthus serotinus (szelężnik większy)
ChCl.ChO.
🟢 
Rhinanthus serotinus (szelężnik większy)
Rhytidiadelphus squarrosus (fałdownik nastroszony)
ChCl.
🟡 
Rhytidiadelphus squarrosus (fałdownik nastroszony) [optimum]
Rumex acetosa (szczaw zwyczajny)
ChCl.
🟢 
Rumex acetosa (szczaw zwyczajny)
Taraxacum officinale coll. (mniszek lekarski (coll.))
ChCl.
🟡 
Taraxacum officinale coll. (mniszek lekarski (coll.)) [f.]
Trifolium pratense (koniczyna łąkowa)
ChCl.
🟢 
Trifolium pratense (koniczyna łąkowa)
Vicia cracca (wyka ptasia)
ChCl.
🟢 
Vicia cracca (wyka ptasia)
🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji