atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Festuco versicoloris-Seslerietum tatrae Szaf., Pawł. et Kulcz. (1923) 1927

zespół kostrzewy i seslerii tatrzańskiej
All.Seslerion tatrae">⇑ All.Seslerion tatrae… All. <… All.Seslerion tatraeCarici sempervirentis-Festucetum tatrae (zespół turzycy i kostrzewy tatrzańskiej)Caricetum firmae (carpaticum)

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Festuco versicoloris-Seslerietum tatrae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Festuco versicoloris-Seslerietum tatrae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Festuco versicoloris-Seslerietum tatrae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Seslerion tatrae (naturalne murawy wysokogórskie na podłożu wapiennym) ⇒ związek tatrzański, endemiczny

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Seslerietea variae (wysokogórskie murawy nawapiene)