atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Festuco pratensis-Plantaginetum Balcerk. et Pawlak 2000

Polygonion avicularis Polygonion avicularis Polygonion avicularis Polygonion avicula…Polygonion avicularisLolio-Polygonetum arenastri (zespół życicy i rdestu ptasiego)Bryo-Saginetum procumbentis (zespół prątnika i karmnika rozesłanego)

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Festuco pratensis-Plantaginetum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Festuco pratensis-Plantaginetum

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Festuco pratensis-Plantaginetum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Polygonion avicularis (murawy dywanowe) ⇒ ChO.

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Plantaginetalia majoris (zbiorowiska muraw dywanowych)