atlas-roslin.pl

(zbiorowisko) Zb.Poa pratensis-Festuca rubraFijałk. 1962

Poo-Festucetum rubrae Fijałk. 1962
Arrhenatherion elatioris Arrhenatherion elatioris Arrhenatherion elatioris Arrhenatherion ela…Arrhenatherion elatiorisArrhenatheretum elatioris (zespół rajgrasu wyniosłego)Gladiolo-Agrostietum capillaris (zespół mieczyka i mietlicy pospolitej)
Poa pratensis-Festuca rubra
03.08.2008 copyright © by Piotr Sikorski XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zbiorowiska (ChSC Zb.) Zb.Poa pratensis-Festuca rubra

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki wyróżniające zbiorowiska (D Zb.) Zb.Poa pratensis-Festuca rubra — dominują

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zbiorowiska Zb.Poa pratensis-Festuca rubra

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Arrhenatherion elatioris (łąki grądowe dwu i wielokośne)