atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Calluno-Sarothamnetum Malc. 1929 em. Oberd. 1957

zarośla żarnowca miotlastego (żarnowczyska)
Rubo plicati-Sarothamnetum Weber 1987

prawie brak głóg (Crataegus), Rosa, śliwa tarnina (Prunus spinosa) i trzmielina (Euonymus)

Calluno-Serothamnetum
16.06.2006 copyright © by Piotr Sikorski
Calluno-Serothamnetum

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Calluno-Sarothamnetum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Calluno-Sarothamnetum

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Calluno-Sarothamnetum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Pruno-Rubion fruticosi

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Prunetalia spinosae (zbiorowiska krzewiaste okrajków leśnych) ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Rhamno-Prunetea (ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe)