atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Polysticho-Piceetum (Szaf. et. al. 1923) W.Mat. (1967) 1977

nawapienna świerczyna górnoreglowa
Vaccinio-Abietenion Vaccinio-Abietenion Vaccinio-Abietenion Vaccinio-AbietenionVaccinio-AbietenionGalio rotundifolii-Piceetum (carpaticum) (karpacki bór mieszany świerkowo-jodłowy)Abietetum polonicum (wyżynny jodłowy bór mieszany)

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Polysticho-Piceetum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Polysticho-Piceetum

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Polysticho-Piceetum

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Polysticho-Piceetum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Piceion abietis (bory świerkowe i jodłowe)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Piceetalia abietis

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Vaccinio-Piceetea (bory szpilkowe)

istotne diagnostycznie gatunki wspólne dla grupy syntaksonów:

Ass.Calamagrostio villosae-Piceetum, Ass.Plagiothecio-Piceetum tatricum, Ass.Abieti-Piceetum (montanum), Ass.Galio rotundifolii-Piceetum (carpaticum), Ass.Polysticho-Piceetum