atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Caricetum buxbaumii Issler 1932

szuwar turzycy Buxbauma

odpowiada priorytetowemu siedlisku „torfowiska nakredowe ... (7210)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

Caricetum buxbaumii
13.06.2008 copyright © by Piotr Sikorski

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Caricetum buxbaumii

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Caricetum buxbaumii

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Caricetum buxbaumii

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Magnocaricion (szuwary wielkoturzycowe)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Phragmitetalia (szuwary) ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Phragmitetea (szuwary)