atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Ribeso nigri-Alnetum Sol.-Górn. (1975) 1987

ols porzeczkowy (ols typowy)
Carici elongatae-Alnetum Koch 1925 p.p. · Ribo nigri-Alnetum anonim
zbiorowiska leśne Alnion glutinosae zbiorowiska leśne Alnion glutinosae zbiorowiska leśne Alnion… zbiorowiska leśne …zbiorowiska leśne Alnion glutinosaeBetula pubescens-Thelypteris palustris (sosnowo-brzozowy las bagienny)Sphagno squarrosi-Alnetum (ols torfowcowy)

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Ribeso nigri-Alnetum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Ribeso nigri-Alnetum

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Ribeso nigri-Alnetum — + przechodzące z Alno-Padion; drzewostan olszowy, czasem z jesionem i regionalnie ze świerkiem

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Ribeso nigri-Alnetum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne grupy zespołów (Ch GrAss.) GrAss.zbiorowiska leśne Alnion glutinosae (olsy)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Alnion glutinosae ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Alnetalia glutinosae ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Alnetea glutinosae (olsy i zarośla łozowe)

syntaksony poniżej (podrzędne do) Ass.Ribeso nigri-Alnetum

  SubAss.Ribeso nigri-Alnetum comaretosum (ols porzeczkowy siedmiopalecznikowy)
  
    odm.Ribeso nigri-Alnetum comaretosum odm. środkowoeuropejska (ols porzeczkowy siedmiopalecznikowy odm. środkowoeuropejska)
    
    odm.Ribeso nigri-Alnetum comaretosum odm. subkontynentalna (ols porzeczkowy siedmiopalecznikowy odm. subkontynentalna)
    
  SubAss.Ribeso nigri-Alnetum typicum (ols porzeczkowy typowy)
  
    odm.Ribeso nigri-Alnetum typicum odm. środkowoeuropejska (ols porzeczkowy typowy odm. środkowoeuropejska)
    
    odm.Ribeso nigri-Alnetum typicum odm. subkontynentalna (ols porzeczkowy typowy odm. subkontynentalna)
    
  SubAss.Ribeso nigri-Alnetum chrysosplenietosum (ols porzeczkowy śledziennicowy)
  
    odm.Ribeso nigri-Alnetum chrysosplenietosum odm. środkowoeuropejska (ols porzeczkowy śledziennicowy odm. środkowoeuropejska)
    
    odm.Ribeso nigri-Alnetum chrysosplenietosum odm. subkontynentalna (ols porzeczkowy śledziennicowy odm. subkontynentalna)
    
  SubAss.Ribeso nigri-Alnetum symphytetosum (ols porzeczkowy żywokostowy)
  
    odm.Ribeso nigri-Alnetum symphytetosum odm. środkowoeuropejska (ols porzeczkowy żywokostowy odm. środkowoeuropejska)
    
    odm.Ribeso nigri-Alnetum symphytetosum odm. subkontynentalna (ols porzeczkowy żywokostowy odm. subkontynentalna)