atlas-roslin.pl

(rząd) O.Fagetalia sylvaticae Pawł. in Pawł., Sokoł. et Wall. 1928

mezo- i eutroficzne lasy liściaste

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Fagetalia sylvaticae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Fagetalia sylvaticae

Anemone ranunculoides (zawilec żółty)
Isopyrum thalictroides (zdrojówka rutewkowata)
Ficaria verna (ziarnopłon wiosenny)
Ranunculus lanuginosus (jaskier kosmaty)
Ranunculus cassubicus (jaskier kaszubski)
Corydalis cava (kokorycz pusta)
Corydalis intermedia (kokorycz wątła)
Corydalis solida (kokorycz pełna)
Corydalis pumila (kokorycz drobna)
Asarum europaeum (kopytnik pospolity)
Viola reichenbachiana (fiołek leśny)
Mercurialis perennis (szczyr trwały)
Euphorbia amygdaloides (wilczomlecz migdałolistny)
Euphorbia dulcis (wilczomlecz słodki)
Daphne mezereum (wawrzynek wilczełyko)
Lysimachia nemorum (tojeść gajowa)
Primula elatior (pierwiosnek wyniosły)
Lathyrus vernus (groszek wiosenny)
Impatiens noli-tangere (niecierpek pospolity)
Astrantia major (jarzmianka większa)
Sanicula europaea (żankiel zwyczajny)
Galium odoratum (przytulia wonna)
Adoxa moschatellina (piżmaczek wiosenny)
Pulmonaria officinalis (miodunka plamista)
Pulmonaria obscura (miodunka ćma)
Scrophularia nodosa (trędownik bulwiasty)
Veronica montana (przetacznik górski)
Galeobdolon luteum (gajowiec żółty)
Stachys sylvatica (czyściec leśny)
Phyteuma spicatum (zerwa kłosowa)
Aposeris foetida (sałatnica leśna)
Polygonatum multiflorum (kokoryczka wielokwiatowa)
Allium ursinum (czosnek niedźwiedzi)
Lilium martagon (lilia złotogłów)
Gagea minima (złoć mała)
Paris quadrifolia (czworolist pospolity)
Neottia nidus-avis (gnieźnik leśny)
Carex sylvatica (turzyca leśna)
Milium effusum (prosownica rozpierzchła)
Dryopteris filix-mas (nerecznica samcza)
Atrichum undulatum (żurawiec falisty)
Eurhynchium striatum (dzióbkowiec bruzdowany)

gatunki wyróżniające rzędu (D O.) O.Fagetalia sylvaticae

syntaksony poniżej (podrzędne do) O.Fagetalia sylvaticae

  All.Alno-Ulmion (lasy łęgowe)
  
    SubAll.Alnenion glutinoso-incanae (łęgi olszowe)
    
      GrAss.łęgi olszowe niżowe (Alnenion glutinoso-incanae)
      
        Ass.Fraxino-Alnetum (łęg jesionowo-olszowy)
        
        Ass.Stellario nemorum-Alnetum glutinosae (łęg olszowy gwiazdnicowy)
        
      GrAss.łęgi podgórskie i górskie (Alnenion glutinoso-incanae)
      
        Ass.Carici remotae-Fraxinetum (podgórski łęg jesionowy)
        
        Ass.Alnetum incanae (nadrzeczna olszyna górska)
        
        Ass.Caltho laetae-Alnetum (bagienna olszyna górska)
        
        Ass.Astrantio-Fraxinetum (łęg jesionowy z jerzmianką)
        
    SubAll.Ulmenion minoris
    
      Ass.Ficario-Ulmetum minoris (łęg wiązowy z fiołkiem wonnym)
      
      Ass.Violo odoratae-Ulmetum minoris (łęg wiązowy z fiołkiem wonnym)
      
  All.Carpinion betuli (lasy grądowe)
  
    GrAss.lasy dębowo-grabowe (dawniej Querco-Carpinetum medioeuropaeum)
    
      Ass.Stellario holosteae-Carpinetum betuli (grąd subatlantycki)
      
        SubAss.Stellario holosteae-Carpinetum betuli deschampsietosum (grąd subatlantycki wysoki)
        
        SubAss.Stellario holosteae-Carpinetum betuli typicum (grąd subatlantycki typowy)
        
        SubAss.Stellario holosteae-Carpinetum betuli ficarietosum (grąd subatlantycki niski)
        
      Ass.Galio sylvatici-Carpinetum betuli (grąd środkowoeuropejski)
      
        SubAss.Galio-Carpinetum betuli typicum (grąd środkowoeuropejski typowy)
        
        GrSubAss.grądy środkowoeuropejskie wysokie
        
          SubAss.Galio-Carpinetum betuli polytrichetosum
          
          SubAss.Galio-Carpinetum betuli lathyretosum
          
          SubAss.Galio-Carpinetum betuli luzuletosum
          
        GrSubAss.grąd środkowoeuropejski niskie
        
          SubAss.Galio-Carpinetum betuli corydaletosum
          
          SubAss.Galio-Carpinetum betuli stachyetosum
          
      Ass.Tilio cordatae-Carpinetum betuli (grąd subkontynentalny)
      
        SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli typicum (grąd subkontynentalny typowy)
        
        GrSubAss.grądy subkontynentalne wysokie
        
          SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli calamagrostietum
          
          SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli luzuletosum
          
          SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli caricetosum brizoides
          
          SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli festucetosum heterophyllae
          
          SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli melittetosum
          
        GrSubAss.grądy subkontynentalne niskie
        
          SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli stachyetosum
          
          SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli astrantietosum
          
          SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli corydaletosum
          
          SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli circaetosum alpinae
          
          SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli caricetosum remotae
          
    GrAss.grądowe zespoły zboczowe Aceri-Tilietum
    
    Zb.Acer platanoides-Tilia cordata (niżowe lasy zboczowe klonowo-lipowe)
    
  All.Fagion sylvaticae (lasy bukowe)
  
    SubAll.Luzulo-Fagenion (acidofilne lasy bukowe)
    
      Ass.Luzulo pilosae-Fagetum (acidofilna buczyna niżowa)
      
      Ass.Luzulo luzuloidis-Fagetum (acidofilna buczyna górska)
      
    SubAll.Galio rotundifolii-Abietenion (las jodłowy)
    
      Zb.Abies alba-Oxalis acetosella (eutroficzne lasy jodłowe)
      
    SubAll.Dentario glandulosae-Fagenion (żyzne buczyny górskie)
    
      Ass.Dentario glandulosae-Fagetum (żyzna buczyna karpacka)
      
      Ass.Dentario enneaphylli-Fagetum (żyzna buczyna sudecka)
      
    SubAll.Galio odorati-Fagenion (żyzne buczyny niżowe)
    
      Ass.Galio odorati-Fagetum (żyzna buczyna niżowa)
      
      Zb.Fagus sylvatica-Mercurialis perennis
      
    SubAll.Cephalanthero-Fagenion (ciepłolubne buczyny storczykowe)
    
      Ass.Carici albae-Fagetum (ciepłolubna buczyna nawapienna pienińska)
      
      Ass.Cephalanthero rubrae-Fagetum (storczykowa buczyna wolińska)
      
      Ass.Carici-Fagetum (storczykowa buczyna karpacka)
      
      Zb.Fagus sylvatica-Cruciata glabra (storczykowa buczyna jurajska)
      
      Zb.Fagus sylvatica-Hypericum maculatum (storczykowa buczyna sudecka)
      
      Zb.Fagus sylvatica-Cypripedium calceolus (kaszubska wilgotna buczyna nawapienna)
      
  All.Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani (górsko-podgórskie zboczowe lasy wilgotne (lipowo-jaworowe))
  
    SubAll.Lunario-Acerenion pseudoplatani (lasy jaworowe)
    
      Ass.Phyllitido-Aceretum (jaworzyna z języcznikiem)
      
      Ass.Lunario-Aceretum pseudoplatani (jaworzyna z miesiącznicą)
      
      GrAss.górskie lasy ziołoroślowe (wysokogórskie jaworzyny ziołoroślowe)
      
        Ass.Sorbo aucupariae-Aceretum pseudoplatani (jaworzyna karpacka)
        
        Ass.Aceri-Fagetum
        
        Zb.Acer pseudoplatanus-Aruncus sylvestris
        
      SubAll.Tilienion platyphylli (zboczowe lasy lipowo-klonowe)
      
        Ass.Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli (zboczowy podgórski las lipowo-klonowy)