atlas-roslin.pl

(rząd) O.Fagetalia sylvaticaePawł. in Pawł., Sokoł. et Wall. 1928

mezo- i eutroficzne lasy liściaste
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Fagetalia sylvaticae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Fagetalia sylvaticae

zawilec żółty (Anemonoides ranunculoides)
Anemonoides ranunculoides (zawilec żółty)
zdrojówka rutewkowata (Isopyrum thalictroides)
Isopyrum thalictroides (zdrojówka rutewkowata)
ziarnopłon wiosenny (Ficaria verna)
Ficaria verna (ziarnopłon wiosenny)
jaskier kosmaty (Ranunculus lanuginosus)
Ranunculus lanuginosus (jaskier kosmaty)
jaskier kaszubski (Ranunculus cassubicus)
Ranunculus cassubicus (jaskier kaszubski)
kokorycz pusta (Corydalis cava)
Corydalis cava (kokorycz pusta)
kokorycz wątła (Corydalis intermedia)
Corydalis intermedia (kokorycz wątła)
kokorycz pełna (Corydalis solida)
Corydalis solida (kokorycz pełna)
kokorycz drobna (Corydalis pumila)
Corydalis pumila (kokorycz drobna)
kopytnik pospolity (Asarum europaeum)
Asarum europaeum (kopytnik pospolity)
fiołek leśny (Viola reichenbachiana)
Viola reichenbachiana (fiołek leśny)
szczyr trwały (Mercurialis perennis)
Mercurialis perennis (szczyr trwały)
wilczomlecz migdałolistny (Euphorbia amygdaloides)
Euphorbia amygdaloides (wilczomlecz migdałolistny)
wilczomlecz słodki (Euphorbia dulcis)
Euphorbia dulcis (wilczomlecz słodki)
wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum)
Daphne mezereum (wawrzynek wilczełyko)
tojeść gajowa (Lysimachia nemorum)
Lysimachia nemorum (tojeść gajowa)
pierwiosnek wyniosły (Primula elatior)
Primula elatior (pierwiosnek wyniosły)
groszek wiosenny (Lathyrus vernus)
Lathyrus vernus (groszek wiosenny)
niecierpek pospolity (Impatiens noli-tangere)
Impatiens noli-tangere (niecierpek pospolity)
jarzmianka większa (Astrantia major)
Astrantia major (jarzmianka większa)
żankiel zwyczajny (Sanicula europaea)
Sanicula europaea (żankiel zwyczajny)
przytulia wonna (Galium odoratum)
Galium odoratum (przytulia wonna)
piżmaczek wiosenny (Adoxa moschatellina)
Adoxa moschatellina (piżmaczek wiosenny)
miodunka plamista (Pulmonaria officinalis)
Pulmonaria officinalis (miodunka plamista)
miodunka ćma (Pulmonaria obscura)
Pulmonaria obscura (miodunka ćma)
trędownik bulwiasty (Scrophularia nodosa)
Scrophularia nodosa (trędownik bulwiasty)
przetacznik górski (Veronica montana)
Veronica montana (przetacznik górski)
gajowiec żółty (Galeobdolon luteum)
Galeobdolon luteum (gajowiec żółty)
czyściec leśny (Stachys sylvatica)
Stachys sylvatica (czyściec leśny)
zerwa kłosowa (Phyteuma spicatum)
Phyteuma spicatum (zerwa kłosowa)
sałatnica leśna (Aposeris foetida)
Aposeris foetida (sałatnica leśna)
kokoryczka wielokwiatowa (Polygonatum multiflorum)
Polygonatum multiflorum (kokoryczka wielokwiatowa)
czosnek niedźwiedzi (Allium ursinum)
Allium ursinum (czosnek niedźwiedzi)
lilia złotogłów (Lilium martagon)
Lilium martagon (lilia złotogłów)
złoć mała (Gagea minima)
Gagea minima (złoć mała)
czworolist pospolity (Paris quadrifolia)
Paris quadrifolia (czworolist pospolity)
gnieźnik leśny (Neottia nidus-avis)
Neottia nidus-avis (gnieźnik leśny)
turzyca leśna (Carex sylvatica)
Carex sylvatica (turzyca leśna)
prosownica rozpierzchła (Milium effusum)
Milium effusum (prosownica rozpierzchła)
nerecznica samcza (Dryopteris filix-mas)
Dryopteris filix-mas (nerecznica samcza)
żurawiec falisty (Atrichum undulatum)
Atrichum undulatum (żurawiec falisty)
dzióbkowiec bruzdowany (Eurhynchium striatum)
Eurhynchium striatum (dzióbkowiec bruzdowany)

gatunki wyróżniające rzędu (D O.) O.Fagetalia sylvaticae

syntaksony poniżej (podrzędne do) O.Fagetalia sylvaticae

All.Alno-Ulmion (lasy łęgowe)
SubAll.Alnenion glutinoso-incanae (łęgi olszowe)
GrAss.łęgi olszowe niżowe (Alnenion glutinoso-incanae)
Ass.Fraxino-Alnetum (łęg jesionowo-olszowy)
Ass.Stellario nemorum-Alnetum glutinosae (łęg olszowy gwiazdnicowy)
GrAss.łęgi podgórskie i górskie (Alnenion glutinoso-incanae)
Ass.Carici remotae-Fraxinetum (podgórski łęg jesionowy)
Ass.Alnetum incanae (nadrzeczna olszyna górska)
Ass.Caltho laetae-Alnetum (bagienna olszyna górska)
Ass.Astrantio-Fraxinetum (łęg jesionowy z jerzmianką)
SubAll.Ulmenion minoris
Ass.Ficario-Ulmetum minoris (łęg wiązowy z fiołkiem wonnym)
Ass.Violo odoratae-Ulmetum minoris (łęg wiązowy z fiołkiem wonnym)
All.Carpinion betuli (lasy grądowe)
GrAss.lasy dębowo-grabowe (dawniej Querco-Carpinetum medioeuropaeum)
Ass.Stellario holosteae-Carpinetum betuli (grąd subatlantycki)
SubAss.Stellario holosteae-Carpinetum betuli deschampsietosum (grąd subatlantycki wysoki)
SubAss.Stellario holosteae-Carpinetum betuli typicum (grąd subatlantycki typowy)
SubAss.Stellario holosteae-Carpinetum betuli ficarietosum (grąd subatlantycki niski)
Ass.Galio sylvatici-Carpinetum betuli (grąd środkowoeuropejski)
SubAss.Galio-Carpinetum betuli typicum (grąd środkowoeuropejski typowy)
GrSubAss.grądy środkowoeuropejskie wysokie
SubAss.Galio-Carpinetum betuli polytrichetosum
SubAss.Galio-Carpinetum betuli lathyretosum
SubAss.Galio-Carpinetum betuli luzuletosum
GrSubAss.grąd środkowoeuropejski niskie
SubAss.Galio-Carpinetum betuli corydaletosum
SubAss.Galio-Carpinetum betuli stachyetosum
Ass.Tilio cordatae-Carpinetum betuli (grąd subkontynentalny)
SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli typicum (grąd subkontynentalny typowy)
GrSubAss.grądy subkontynentalne wysokie
SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli calamagrostietum
SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli luzuletosum
SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli caricetosum brizoides
SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli festucetosum heterophyllae
SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli melittetosum
GrSubAss.grądy subkontynentalne niskie
SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli stachyetosum
SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli astrantietosum
SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli corydaletosum
SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli circaetosum alpinae
SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli caricetosum remotae
GrAss.grądowe zespoły zboczowe Aceri-Tilietum
Zb.Acer platanoides-Tilia cordata (niżowe lasy zboczowe klonowo-lipowe)
All.Fagion sylvaticae (lasy bukowe)
SubAll.Luzulo-Fagenion (acidofilne lasy bukowe)
Ass.Luzulo pilosae-Fagetum (acidofilna buczyna niżowa)
Ass.Luzulo luzuloidis-Fagetum (acidofilna buczyna górska)
SubAll.Galio rotundifolii-Abietenion (las jodłowy)
Zb.Abies alba-Oxalis acetosella (eutroficzne lasy jodłowe)
SubAll.Dentario glandulosae-Fagenion (żyzne buczyny górskie)
Ass.Dentario glandulosae-Fagetum (żyzna buczyna karpacka)
Ass.Dentario enneaphylli-Fagetum (żyzna buczyna sudecka)
SubAll.Galio odorati-Fagenion (żyzne buczyny niżowe)
Ass.Galio odorati-Fagetum (żyzna buczyna niżowa)
Zb.Fagus sylvatica-Mercurialis perennis
SubAll.Cephalanthero-Fagenion (ciepłolubne buczyny storczykowe)
Ass.Carici albae-Fagetum (ciepłolubna buczyna nawapienna pienińska)
Ass.Cephalanthero rubrae-Fagetum (storczykowa buczyna wolińska)
Ass.Carici-Fagetum (storczykowa buczyna karpacka)
Zb.Fagus sylvatica-Cruciata glabra (storczykowa buczyna jurajska)
Zb.Fagus sylvatica-Hypericum maculatum (storczykowa buczyna sudecka)
Zb.Fagus sylvatica-Cypripedium calceolus (kaszubska wilgotna buczyna nawapienna)
All.Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani (górsko-podgórskie zboczowe lasy wilgotne (lipowo-jaworowe))
SubAll.Lunario-Acerenion pseudoplatani (lasy jaworowe)
Ass.Phyllitido-Aceretum (jaworzyna z języcznikiem)
Ass.Lunario-Aceretum pseudoplatani (jaworzyna z miesiącznicą)
GrAss.górskie lasy ziołoroślowe (wysokogórskie jaworzyny ziołoroślowe)
Ass.Sorbo aucupariae-Aceretum pseudoplatani (jaworzyna karpacka)
Ass.Aceri-Fagetum
Zb.Acer pseudoplatanus-Aruncus sylvestris
SubAll.Tilienion platyphylli (zboczowe lasy lipowo-klonowe)
Ass.Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli (zboczowy podgórski las lipowo-klonowy)
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji