atlas-roslin.pl

(klasa) Cl.Molinio-ArrhenathereteaR.Tx. 1937

łąki i pastwiska, mokre, wilgotne i świeże
Półnaturalne i antropogeniczne darniowe zbiorowiska łąkowe i pastwiskowe na mezotroficznych i eutroficznych, niezabagnionych glebach mineralnych i organiczno-mineralnych lub na zmineralizowanych i podsuszonych murszach z torfu niskiego.
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈

charakterystyczna kombinacja gatunków klasy (ChSC Cl.) Cl.Molinio-Arrhenatheretea

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych klasy Cl.Molinio-Arrhenatheretea

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

syntaksony poniżej (podrzędne do) Cl.Molinio-Arrhenatheretea

O.Molinietalia caeruleae
All.Filipendulion ulmariae
Ass.Filipendulo-Geranietum palustris
Ass.Valeriano-Filipenduletum
Ass.Lysimachio vulgaris-Filipenduletum
Ass.Lythro-Filipenduletum ulmariae
Ass.Filipendulo ulmariae-Menthetum longifoliae
Ass.Veronico longifoliae-Euphorbietum palustris
All.Molinion caeruleae
Ass.Molinietum caeruleae
Ass.Junco-Molinietum
All.Calthion palustris
GrAss.eutroficzne łąki wilgotne Calthion palustris
Ass.Angelico-Cirsietum oleracei
Ass.Cirsietum rivularis
Ass.Polygono bistortae-Trollietum europaei
GrAss.mezotroficzne łąki wilgotne Calthion palustris
Ass.Sanguisorbo-Silaetum
Ass.Poo-Lathyretum palustris
GrAss.mokre łąki, częściowo zabagnione Calthion palustris
Ass.Scirpetum silvatici
Ass.Caricetum cespitosae
Ass.Juncetum acutiflori
Ass.Juncetum subnodulosi
Zb.Deschampsia caespitosa
GrAss.zbiorowiska łąkowo-pastwiskowe Calhtion palustris
Ass.Epilobio-Juncetum effusi
Ass.Junco-Cynosuretum
All.Cnidion dubii
Ass.Violo-Cnidietum dubii
All.Alopecurion pratensis
Ass.Alopecuretum pratensis
O.Arrhenatheretalia elatioris
All.Arrhenatherion elatioris
Ass.Arrhenatheretum elatioris
Zb.Poa pratensis-Festuca rubra
Ass.Gladiolo-Agrostietum capillaris
Ass.Anthyllidi-Trifolietum montani
All.Polygono-Trisetion
Ass.Meo-Festucetum
Ass.Phyteumo (orbicularis)-Trifolietum pratensis
All.Cynosurion
Ass.Lolio-Cynosuretum
Ass.Festuco-Cynosuretum
O.Plantaginetalia majoris
All.Polygonion avicularis
Ass.Lolio-Polygonetum arenastri
Ass.Festuco pratensis-Plantaginetum
Ass.Bryo-Saginetum procumbentis
Ass.Bryo-Saginetum saginoidis
Ass.Prunello-Plantaginetum
Ass.Juncetum tenuis
Ass.Poetum annuae
Ass.Eragrostio-Polygonetum avicularis
Ass.Polygonetum calcati
Ass.Rumici-Spergularietum rubrae
Ass.Herniarietum glabrae
Ass.Polygono-Coronopetum squamati
O.Trifolio fragiferae-Agrostietalia stoloniferae
All.Agropyro-Rumicion crispi
Zb.Agrostis stolonifera-Potentilla anserina
Zb.Ranunculus repens
Ass.Ranunculo-Alopecuretum geniculati
Ass.Rorippo-Agrostietum
Ass.Potentillo-Festucetum arundinaceae
Ass.Blysmo-Juncetum compressi
Ass.Mentho longifoliae-Juncetum inflexi
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji