atlas-roslin.pl

(klasa) Cl.Molinio-Arrhenatheretea R.Tx. 1937

łąki i pastwiska, mokre, wilgotne i świeże

Półnaturalne i antropogeniczne darniowe zbiorowiska łąkowe i pastwiskowe na mezotroficznych i eutroficznych, niezabagnionych glebach mineralnych i organiczno-mineralnych lub na zmineralizowanych i podsuszonych murszach z torfu niskiego.

Zbiorowiska Zbiorowiska Zbiorowiska ZbiorowiskaZbiorowiskaSeslerietea variae (wysokogórskie murawy nawapiene)Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis (murawy piaskowe)

charakterystyczna kombinacja gatunków klasy (ChSC Cl.) Cl.Molinio-Arrhenatheretea

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

syntaksony poniżej (podrzędne do) Cl.Molinio-Arrhenatheretea

  O.Molinietalia caeruleae (zbiorowiska trwale lub okresowo wilgotnych, żyznych łąk kośnych)
  
    All.Filipendulion ulmariae (antropogenicze lub częściowo naturalne zbiorowiska ziołoroślowe wzdłuż cieków wodnych)
    
      Ass.Filipendulo-Geranietum palustris (zespół wiązówki i bodziszka błotnego)
      
      Ass.Valeriano-Filipenduletum
      
      Ass.Lysimachio vulgaris-Filipenduletum
      
      Ass.Lythro-Filipenduletum ulmariae
      
      Ass.Filipendulo ulmariae-Menthetum longifoliae
      
      Ass.Veronico longifoliae-Euphorbietum palustris
      
    All.Molinion caeruleae (zbiorowiska jednokośnych i nie nawożonych łąk trzęślicowych)
    
      Ass.Molinietum caeruleae (łąka trzęślicowa)
      
      Ass.Junco-Molinietum (zespół situ i trzęślicy modrej)
      
    All.Calthion palustris (antropogeniczne nawożone, wielokośne, wilgotne i mokre łąki)
    
      GrAss.eutroficzne łąki wilgotne Calthion palustris
      
        Ass.Angelico-Cirsietum oleracei (zespół dzięgiela i ostrożenia warzywnego)
        
        Ass.Cirsietum rivularis (zespół ostrożenia łąkowego)
        
        Ass.Polygono bistortae-Trollietum europaei
        
      GrAss.mezotroficzne łąki wilgotne Calthion palustris
      
        Ass.Sanguisorbo-Silaetum
        
        Ass.Poo-Lathyretum palustris
        
      GrAss.mokre łąki, częściowo zabagnione Calthion palustris
      
        Ass.Scirpetum silvatici (zespół sitowia leśnego)
        
        Ass.Caricetum cespitosae
        
        Ass.Juncetum acutiflori
        
        Ass.Juncetum subnodulosi
        
        Zb.Deschampsia caespitosa
        
      GrAss.zbiorowiska łąkowo-pastwiskowe Calhtion palustris
      
        Ass.Epilobio-Juncetum effusi
        
        Ass.Junco-Cynosuretum (zespół situ i grzebienicy pospolitej)
        
    All.Cnidion dubii
    
      Ass.Violo-Cnidietum dubii
      
    All.Alopecurion pratensis
    
      Ass.Alopecuretum pratensis
      
  O.Arrhenatheretalia elatioris (zbiorowiska żyznych łąk na świeżych glebach mineralnych)
  
    All.Arrhenatherion elatioris (łąki grądowe dwu i wielokośne)
    
      Ass.Arrhenatheretum elatioris (zespół rajgrasu wyniosłego)
      
      Zb.Poa pratensis-Festuca rubra
      
      Ass.Gladiolo-Agrostietum capillaris (zespół mieczyka i mietlicy pospolitej)
      
      Ass.Anthyllidi-Trifolietum montani (sucha łąka pienińska)
      
    All.Polygono-Trisetion (górskie łąki kośne)
    
      Ass.Meo-Festucetum
      
      Ass.Phyteumo (orbicularis)-Trifolietum pratensis
      
    All.Cynosurion (żyzne pastwiska na niżu i w górach)
    
      Ass.Lolio-Cynosuretum (zespół życicy i grzebienicy pospolitej)
      
      Ass.Festuco-Cynosuretum
      
  O.Plantaginetalia majoris (zbiorowiska muraw dywanowych)
  
    All.Polygonion avicularis (murawy dywanowe)
    
      Ass.Lolio-Polygonetum arenastri (zespół życicy i rdestu ptasiego)
      
      Ass.Festuco pratensis-Plantaginetum
      
      Ass.Bryo-Saginetum procumbentis (zespół prątnika i karmnika rozesłanego)
      
      Ass.Bryo-Saginetum saginoidis
      
      Ass.Prunello-Plantaginetum (zespół głowienki i babki pospolitej)
      
      Ass.Juncetum tenuis (zespół situ chudego)
      
      Ass.Poetum annuae
      
      Ass.Eragrostio-Polygonetum avicularis
      
      Ass.Polygonetum calcati
      
      Ass.Rumici-Spergularietum rubrae
      
      Ass.Herniarietum glabrae
      
      Ass.Polygono-Coronopetum squamati
      
  O.Trifolio fragiferae-Agrostietalia stoloniferae (niskie murawy miejsc okresowo zalewanych lub podtapianych)
  
    All.Agropyro-Rumicion crispi (murawy zalewowe)
    
      Zb.Agrostis stolonifera-Potentilla anserina (zbiorowisko mietlicy i pięciornika gęsiego)
      
      Zb.Ranunculus repens
      
      Ass.Ranunculo-Alopecuretum geniculati
      
      Ass.Rorippo-Agrostietum
      
      Ass.Potentillo-Festucetum arundinaceae
      
      Ass.Blysmo-Juncetum compressi
      
      Ass.Mentho longifoliae-Juncetum inflexi