atlas-roslin.pl

(związek) All.Piceion abietis Pawł. et all. 1928

bory świerkowe i jodłowe
Vaccinio-Piceion

Zbiorowiska lasów iglastych występujące w kontynentalno-borealnym zasięgu oraz w wyższych piętrach górskich. Odpowiada siedlisku „górskie bory świerkowe (9410)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym.

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Piceion abietis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Piceion abietis

gatunki wyróżniające związku (D All.) All.Piceion abietis

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Piceion abietis

  SubAll.Vaccinio-Piceenion (świerczyny właściwe)
  
    GrAss.zespoły wysokogórskie Vaccinio-Piceenion (grupa borów świerkowych)
    
      Ass.Calamagrostio villosae-Piceetum (górnoreglowa świerczyna sudecka)
      
      Ass.Plagiothecio-Piceetum tatricum (górnoreglowa świerczyna karpacka)
      
      Ass.Pino cembrae-Piceetum (górski bór limbowo-świerkowy)
      
      Ass.Bazzanio-Piceetum (dolnoreglowa świerczyna na torfie)
      
    GrAss.borealne zespoły niżowe Vaccinio-Piceenion
    
      Ass.Sphagno girgensohnii-Piceetum (borealna świerczyna (na torfie))
      
      Ass.Querco-Piceetum (subborealny wilgotny bór mieszany)
      
  SubAll.Vaccinio-Abietenion (grupa borów jodłowych i świerkowo-jodłowych)
  
    Ass.Abieti-Piceetum (montanum) (dolnoreglowy bór świerkowo-jodłowy)
    
    Ass.Galio rotundifolii-Piceetum (carpaticum) (karpacki bór mieszany świerkowo-jodłowy)
    
    Ass.Polysticho-Piceetum (nawapienna świerczyna górnoreglowa)
    
    Ass.Abietetum polonicum (wyżynny jodłowy bór mieszany)
    
  SubAll.Rhododendro-Vaccinienion (grupa zarośli sosny kosówki)
  
    Ass.Pinetum mugo carpaticum (karpackie zarośla kosówki)
    
    Ass.Pinetum mugo sudeticum (sudeckie zarośla kosówki)
    
    Ass.Salicetum silesiacae (zespół wierzby śląskiej)