atlas-roslin.pl

(rząd) O.MolinietaliaKoch 1926[229] [🔉 mo·li·ni·e·ta·li·a]

wilgotne łąki · mokre łąki · wilgotne łąki średniożyzne, okresowo podtapiane · zbiorowiska trwale lub okresowo wilgotnych, żyznych łąk kośnych
Deschampsietalia caespitosaeHorvatić 1956[229] · Molinietalia caeruleaeKoch 1926[14/gł.]
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Zbiorowiska trwale lub przynajmniej okresowo wilgotnych lub mokrych, mezotroficznych i eutroficznych kośnych łąk oraz ziołorośli łąkowych, na glebach mineralnych i organicznych, na niżu i pogórzu.

space

Rząd wilgotnych łąk jest dzielony na trzy[229] lub pięć[14] związków:

space

All.Molinion — ekstensywne mokre łąki: nienawożone, koszone jeden raz w końcu lata;

space

All.Cnidion dubii — ekstensywnie użytkowane łąki z gatunkami kontynentalnymi, na zalewanych wodami powodziowymi aluwiach dolin dużych rzek (w /Ratyńska et al. (2010) [229]/ włączone do All.Molinion);

All.Deschampsion cespitosaeAlopecurion pratensis — łąki wyczyńcowe dolin dużych rzek na obszarach regularnie zalewanych na przedwiośniu (w /Ratyńska et al. (2010) [229]/ włączone do All.Calthion palustris).

Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką; zobacz też specyfikację użytych publikacji.

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Molinietalia

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne rzędu (ChO.) O.Molinietalia

🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych rzędu O.Molinietalia

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (ChCl.) Cl.Molinio-Arrhenatheretea (łąki i pastwiska, mokre, wilgotne i świeże)

Achillea millefolium s.str. (krwawnik pospolity (s.str.))
ChCl.
🟡 
Achillea millefolium s.str. (krwawnik pospolity (s.str.))
Agrostis gigantea (mietlica olbrzymia)
ChCl.
🟢 
Agrostis gigantea (mietlica olbrzymia) [optimum]
Alopecurus pratensis (wyczyniec łąkowy)
ChCl.
🟢 
Alopecurus pratensis (wyczyniec łąkowy)
Avenula pubescens (owsica omszona)
ChCl.
🟢 
Avenula pubescens (owsica omszona)
Briza media (drżączka średnia)
ChCl.
🟡 
Briza media (drżączka średnia) [optimum]
Cardamine pratensis (rzeżucha łąkowa)
ChCl.ChO.
🔵 
Cardamine pratensis (rzeżucha łąkowa)
Centaurea jacea (chaber łąkowy)
ChCl.
🟢 
Centaurea jacea (chaber łąkowy)
Cerastium holosteoides (rogownica pospolita)
ChCl.
🟢 
Cerastium holosteoides (rogownica pospolita)
Colchicum autumnale (zimowit jesienny)
ChCl.ChO.
🟡 
Colchicum autumnale (zimowit jesienny)
Euphrasia rostkoviana (świetlik łąkowy)
ChCl.
🟢 
Euphrasia rostkoviana (świetlik łąkowy)
Festuca pratensis (kostrzewa łąkowa)
ChCl.
🟢 
Festuca pratensis (kostrzewa łąkowa)
Festuca rubra agg. (kostrzewa czerwona agg.)
ChCl.
🔵 
Festuca rubra agg. (kostrzewa czerwona agg.)
Festuca rubra s.str. (kostrzewa czerwona s.str.)
ChCl.
🟡 
Festuca rubra s.str. (kostrzewa czerwona s.str.)
Holcus lanatus (kłosówką wełnistą)
ChCl.
🟢 
Holcus lanatus (kłosówką wełnistą)
Lathyrus pratensis (groszek łąkowy)
ChCl.
🟢 
Lathyrus pratensis (groszek łąkowy)
Leontodon hispidus (brodawnik zwyczajny)
ChCl.
🔵 
Leontodon hispidus (brodawnik zwyczajny)
Lysimachia nummularia (tojeść rozesłana)
ChCl.
🟡 
Lysimachia nummularia (tojeść rozesłana)
Phleum pratense s.str. (tymotka łąkowa s.str.)
ChCl.
🟢 
Phleum pratense s.str. (tymotka łąkowa s.str.)
Plantago lanceolata (babka lancetowata)
ChCl.
🟢 
Plantago lanceolata (babka lancetowata) [ssp. lanceolata]
Poa pratensis (wiechlina łąkowa)
ChCl.
🟢 
Poa pratensis (wiechlina łąkowa)
Poa trivialis (wiechlina zwyczajna)
ChCl.
🟢 
Poa trivialis (wiechlina zwyczajna) [optimum]
Prunella vulgaris (głowienka pospolita)
ChCl.
🔵 
Prunella vulgaris (głowienka pospolita)
Ranunculus acris (jaskier ostry)
ChCl.
🟢 
Ranunculus acris (jaskier ostry)
Ranunculus repens (jaskier rozłogowy)
ChCl.
🟡 
Ranunculus repens (jaskier rozłogowy)
Rhinanthus minor (szelężnik mniejszy)
ChCl.
🟢 
Rhinanthus minor (szelężnik mniejszy)
Rhinanthus serotinus (szelężnik większy)
ChCl.ChO.
🟢 
Rhinanthus serotinus (szelężnik większy)
Rhytidiadelphus squarrosus (fałdownik nastroszony)
ChCl.
🟡 
Rhytidiadelphus squarrosus (fałdownik nastroszony) [optimum]
Rumex acetosa (szczaw zwyczajny)
ChCl.
🟢 
Rumex acetosa (szczaw zwyczajny)
Taraxacum officinale coll. (mniszek lekarski (coll.))
ChCl.
🟡 
Taraxacum officinale coll. (mniszek lekarski (coll.)) [f.]
Trifolium pratense (koniczyna łąkowa)
ChCl.
🟢 
Trifolium pratense (koniczyna łąkowa)
Vicia cracca (wyka ptasia)
ChCl.
🟢 
Vicia cracca (wyka ptasia)
🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail

syntaksony poniżej (podrzędne do) O.Molinietalia

🟢 All.Filipendulion ulmariae - ziołorośla z wiązówką błotną * - ziołorośla z wiązówką błotną
🟢🔸 Ass.Filipendulo ulmariae-Geranietum palustris - ziołorośla wiązówkowe z bodziszkiem błotnym * - ziołorośla wiązówkowe z bodziszkiem błotnym
🔵 Ass.Valeriano-Filipenduletum - ziołorośla wiązówkowe z kozłkiem lekarskim - ziołorośla wiązówkowe z kozłkiem lekarskim
🟢🔸 Ass.Lysimachio vulgaris-Filipenduletum - ziołorośla wiązówkowe z tojeścią pospolitą * - ziołorośla wiązówkowe z tojeścią pospolitą
🔵 Ass.Lythro-Filipenduletum ulmariae - ziołorośla wiązówkowe z krwawnicą pospolitą - ziołorośla wiązówkowe z krwawnicą pospolitą
🔵 Ass.Filipendulo ulmariae-Menthetum longifoliae - ziołorośla z miętą długolistną - ziołorośla z miętą długolistną
🟢🔸 Ass.Scutellario hastifoliae-Veronicetum longifoliae - ziołoroślowe łąki kontynentalne - ziołoroślowe łąki kontynentalne
🟢 Ass.Veronico longifoliae-Euphorbietum lucidae - ziołoroślowe łąki kontynentalne z wilczomleczem błyszczącym - ziołoroślowe łąki kontynentalne z wilczomleczem błyszczącym
🟢🟠🔸 All.Molinion - łąki trzęślicowe - łąki trzęślicowe
🟢 Ass.Junco-Molinietum - zespół situ i trzęślicy modrej - zespół situ i trzęślicy modrej
🟡 Ass.Sanguisorbo officinalis-Silaetum - łąka krwiściągowo-koniopłochowa - łąka krwiściągowo-koniopłochowa
🟠 subAll.Selino-Molinienion - wilgotne łąki trzęślicowe - wilgotne łąki trzęślicowe
🟢🟠 Ass.Selino-Molinietum - łąka trzęślicowa * - łąka trzęślicowa
🟠 subAss.Selino-Molinietum hydrocotyletosum
🟠 subAss.Selino-Molinietum stachyetosum officinalis
🟠 subAss.Selino-Molinietum nardetosum strictae
🟠 subAss.Selino-Molinietum typicum
🟠 subAss.Selino-Molinietum cirsietosum rivularis
🟠 subAss.Selino-Molinietum cirsietosum oleracei
🟠 subAss.Selino-Molinietum brometosum erecti
🟠 subAll.Galio borealis-Molinienion - suche łąki trzęślicowe - suche łąki trzęślicowe
🟡🟠 Ass.Galio veri-Molinietum - sucha łąka trzęślicowa - sucha łąka trzęślicowa
🟠 subAss.Galio veri-Molinietum typicum
🟠 subAss.Galio veri-Molinietum allietosum angulosi
🟠 subAss.Galio veri-Molinietum ranunculetosum polyanthemi
🟢🔸 All.Calthion palustris - łąki kaczeńcowo-ostrożeniowe * - łąki kaczeńcowo-ostrożeniowe
🟢🔸 Ass.Angelico sylvestris-Cirsietum oleracei - wilgotna łąka z ostrożeniem warzywnym * - wilgotna łąka z ostrożeniem warzywnym
🟢🔸 Ass.Cirsietum rivularis - łąka z ostrożeniem łąkowym - łąka z ostrożeniem łąkowym
🔵 Ass.Polygono bistortae-Trollietum europaei - wilgotne łąki z pełnikiem - wilgotne łąki z pełnikiem
🟡 Ass.Bromo-Senecionetum aquatici - wilgotne łąki ze stokłosą groniastą i starce wodnym - wilgotne łąki ze stokłosą groniastą i starce wodnym
🟢 Ass.Poo palustris-Lathyretum palustris - wilgotna łąka z groszkiem błotnym - wilgotna łąka z groszkiem błotnym
🟢🔸 Ass.Scirpetum silvatici - zespół sitowia leśnego * - zespół sitowia leśnego
🟢🔸 Ass.Caricetum cespitosae - wilgotne łąki z turzycą darniową - wilgotne łąki z turzycą darniową
🟢🔸 Ass.Stellario palustris-Deschampsietum cespitosae - aluwialne łąki śmiałkowe * - aluwialne łąki śmiałkowe
🔵 Ass.Junco-Cynosuretum - zespół situ i grzebienicy pospolitej - zespół situ i grzebienicy pospolitej
🟢 Ass.Epilobio-Juncetum effusi - wilgotne łąko-pastwiska z sitami * - wilgotne łąko-pastwiska z sitami
🟡🔸 Ass.Crepido paludosae-Juncetum acutiflori - subatlantyckie wilgotne łąki z sitem ostrokwiatowym - subatlantyckie wilgotne łąki z sitem ostrokwiatowym
🟡🔸 Ass.Scirpo-Cirsietum cani - łąka z ostrożeniem siwym - łąka z ostrożeniem siwym
🟡 Ass.Equisetum palustris - zespół skrzypu błotnego - zespół skrzypu błotnego
🟡 Ass.Senecionetum rivularis - łąka ze starcem kędzierzawym - łąka ze starcem kędzierzawym
🟡 zb.Ranunculus acris-Lychnis flos-cucculi - łąka z jaskrem ostrym i firletką - łąka z jaskrem ostrym i firletką
🔸 Ass.Angelico sylvestris-Cirsietum palustris - kwaśne wilgotne łąki z ostrożeniem błotnym - kwaśne wilgotne łąki z ostrożeniem błotnym
🔸 Ass.Polygono bistortae-Cirsietum heterophylli - górskie łąki z ostrożniem dwubarwnym - górskie łąki z ostrożniem dwubarwnym
🔸 Ass.Chaerophyllo hirsuti-Calthetum palustris - wilgotne łąki górskie ze świerząbkiem orzęsionym - wilgotne łąki górskie ze świerząbkiem orzęsionym
🔸 Ass.Scirpo sylvatici-Caricetum brizoides - wilgotne łąki zarosłe przez turzycę drżączkowatą - wilgotne łąki zarosłe przez turzycę drżączkowatą
🔸 Ass.Chaerophyllo hirsuti-Filipenduletum ulmariae - górskie ziołorośla wiązówkowe ze świerząbkiem orzęsionym - górskie ziołorośla wiązówkowe ze świerząbkiem orzęsionym
🔵🔸 All.Cnidion dubii - łąki selernicowe - łąki selernicowe
🟢 Ass.Violo stagninae-Molinietum caeruleae - łąka selernicowa - łąka selernicowa
🔵🔸 All.Deschampsion cespitosae - nizinne łąki aluwialne * - nizinne łąki aluwialne
🟢 Ass.Alopecuretum pratensis - łąka wyczyńcowa * - łąka wyczyńcowa
🟡🔸 Ass.Holcetum lanati - wilgotna łąka kłosówkowa * - wilgotna łąka kłosówkowa
🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - [229][14]; 🟠 - inne Br.-Bl.; 🔸 - Cocktail; * - częściej notowane
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji