atlas-roslin.pl

(rząd) O.Molinietalia caeruleae W. Koch 1926

zbiorowiska trwale lub okresowo wilgotnych, żyznych łąk kośnych (wilgotne łąki średniożyzne, okresowo podtapiane)

Zbiorowiska użytków zielonych, trwale lub okresowo wilgotnych; są to przeważnie mezo- i eutroficzne łąki kośne.

Molinio-Arrhenatheretea Molinio-Arrhenatheretea Molinio-Arrhenatheretea Molinio-Arrhenathe…Molinio-ArrhenathereteaArrhenatheretalia elatioris (zbiorowiska żyznych łąk na świeżych glebach mineralnych)

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Molinietalia caeruleae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Molinietalia caeruleae

syntaksony poniżej (podrzędne do) O.Molinietalia caeruleae

  All.Filipendulion ulmariae (antropogenicze lub częściowo naturalne zbiorowiska ziołoroślowe wzdłuż cieków wodnych)
  
    Ass.Filipendulo-Geranietum palustris (zespół wiązówki i bodziszka błotnego)
    
    Ass.Valeriano-Filipenduletum
    
    Ass.Lysimachio vulgaris-Filipenduletum
    
    Ass.Lythro-Filipenduletum ulmariae
    
    Ass.Filipendulo ulmariae-Menthetum longifoliae
    
    Ass.Veronico longifoliae-Euphorbietum palustris
    
  All.Molinion caeruleae (zbiorowiska jednokośnych i nie nawożonych łąk trzęślicowych)
  
    Ass.Molinietum caeruleae (łąka trzęślicowa)
    
    Ass.Junco-Molinietum (zespół situ i trzęślicy modrej)
    
  All.Calthion palustris (antropogeniczne nawożone, wielokośne, wilgotne i mokre łąki)
  
    GrAss.eutroficzne łąki wilgotne Calthion palustris
    
      Ass.Angelico-Cirsietum oleracei (zespół dzięgiela i ostrożenia warzywnego)
      
      Ass.Cirsietum rivularis (zespół ostrożenia łąkowego)
      
      Ass.Polygono bistortae-Trollietum europaei
      
    GrAss.mezotroficzne łąki wilgotne Calthion palustris
    
      Ass.Sanguisorbo-Silaetum
      
      Ass.Poo-Lathyretum palustris
      
    GrAss.mokre łąki, częściowo zabagnione Calthion palustris
    
      Ass.Scirpetum silvatici (zespół sitowia leśnego)
      
      Ass.Caricetum cespitosae
      
      Ass.Juncetum acutiflori
      
      Ass.Juncetum subnodulosi
      
      Zb.Deschampsia caespitosa
      
    GrAss.zbiorowiska łąkowo-pastwiskowe Calhtion palustris
    
      Ass.Epilobio-Juncetum effusi
      
      Ass.Junco-Cynosuretum (zespół situ i grzebienicy pospolitej)
      
  All.Cnidion dubii
  
    Ass.Violo-Cnidietum dubii
    
  All.Alopecurion pratensis
  
    Ass.Alopecuretum pratensis