atlas-roslin.pl

(klasa) Cl.Erico-Pinetea Horvat 1959

kserotermiczne zbiorowiska leśne i zaroślowe z dominacją sosny, na podłożu wapiennym na siedliskach szczególnie suchych

Zbiorowiska Zbiorowiska Zbiorowiska ZbiorowiskaZbiorowiskaVaccinio-Piceetea (bory szpilkowe)Alnetea glutinosae (olsy i zarośla łozowe)

charakterystyczna kombinacja gatunków klasy (ChSC Cl.) Cl.Erico-Pinetea

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

syntaksony poniżej (podrzędne do) Cl.Erico-Pinetea

  O.Erico-Pinetalia
  
    All.Erico-Pinion
    
      Zb.Pinus sylvestris-Calamagrostis varia
      
      Zb.Pinus sylvestris-Carex alba