atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Molinio caeruleae-Pinetum W.Mat. et J.Mat. 1973

bór sosnowy wilgotny (śródlądowy bór wilgotny)
bory sosnowe na glebach mineralnych bory sosnowe na glebach mineralnych bory sosnowe na glebach … bory sosnowe na gl…bory sosnowe na glebach mineralnychCladonio-Pinetum (bór sosnowy suchy)Empetro nigri-Pinetum (nadmorski bór sosnowy)
Molinio-Pinetum
08.08.2008 copyright © by Piotr Sikorski XL
Molinio-Pinetum
XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Molinio caeruleae-Pinetum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Molinio caeruleae-Pinetum

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Molinio caeruleae-Pinetum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Dicrano-Pinion (bory sosnowe)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Cladonio-Vaccinietalia

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Vaccinio-Piceetea (bory szpilkowe)