atlas-roslin.pl

(klasa) Cl.Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis Klika in Klika et Novak 1941

murawy piaskowe (luźne murawy na piaskach śródlądowych)
Koelerio-Corynephoretea anonim

Murawy na piaszczystych lub żwirowatych, suchych i raczej ubogich siedliskach niewapiennych.

Zbiorowiska Zbiorowiska Zbiorowiska ZbiorowiskaZbiorowiskaMolinio-Arrhenatheretea (łąki i pastwiska, mokre, wilgotne i świeże)Violetea calaminariae (murawy galmanowe)

charakterystyczna kombinacja gatunków klasy (ChSC Cl.) Cl.Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

syntaksony poniżej (podrzędne do) Cl.Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis

  O.Corynephoretalia canescentis (psammofilne murawy suchych i ubogich piaszczystych lub żwirowych siedlisk niewapiennych)
  
    All.Corynephorion canescentis (śródlądowe, subatlantyckie murawy szczotlichowe)
    
      Ass.Spergulo-Corynephoretum (murawy szczotlichowe)
      
      Ass.Corniculario-Cladonietum mitis
      
      Ass.Polytricho piliferi-Stereocauletum condensati
      
      Ass.Agrostietum coarctatae (vinealis)
      
    All.Koelerion albescentis (murawy piaskowe na nadmorskich wydmach szarych)
    
      Ass.Helichryso-Jasionetum litoralis (zespół kocanki i jasieńca piaskowego)
      
      Ass.Trifolio-Anthyllidetum maritimae
      
    All.Vicio lathyroidis-Potentillion argenteae (napiaskowe murawy silniej zwarte i bogatsze florystystycznie)
    
      Ass.Filagini-Vulpietum
      
      Ass.Airetum praecocis (zespół śmiałki wczesnej)
      
      Ass.Airo caryophylleae-Festucetum ovinae
      
      Ass.Sclerantho-Herniarietum glabrae
      
      Ass.Sileno conicae-Cerastietum semidecandri
      
      Ass.Diantho-Armerietum elongate (zespół goździka i zawciągu pospolitego)
      
      Ass.Festuco rubrae-Equisetetum ramosissimi
      
    All.Koelerion glaucae (śródlądowe murawy piaskowe o charakterze kontynentalnym)
    
      Ass.Corynephoro-Silenetum tataricae
      
      Ass.Sileno otitis-Festucetum (zespół lepnicy i kostrzewy owczej)
      
      Ass.Festuco psammophilae-Koelerietum glaucae (zespół kostrzewy i strzęplicy sinej)
      
      Ass.Koelerio-Astragaletum arenarii
      
      Ass.Festuco-Elymetum arenarii
      
      Ass.Cerastio-Androsacetum septentrionalis
      
      Ass.Kochietum arenariae
      
      Ass.Diantho arenarii-Festucetum polesicae
      
      Ass.Thymo-Potentilletum puberulae
      
  O.Sedo-Scleranthetalia (pionierskie zbiorowiska sukulentów obszarów górskich)
  
    All.Alysso alyssoidis-Sedion albi (południowo-środkowoeuropejskie, ciepłolubne zbiorowiska tzw. półek skalnych w górach)
    
      Ass.Saxifrago tridactylitis-Poetum compressae (zespół skalnicy trójpalczastej i wiechliny spłaszczonej)
      
      Ass.Sempervivetum soboliferi (zespół rojownika pospolitego)
      
      Ass.Cerastietum pumili (zespół rogownicy drobnej)
      
      Ass.Allio montani-Sedetum (zespół czosnku skalnego i rozchodnika białego)
      
    All.Sedo-Scleranthion
    
    All.Arabidopsidion thalianae
    
      Ass.Polytricho piliferi-Scleranthetum perennis (naskalne murawy kostrzewy owczej i płonnika)