(zbiorowisko) Zb.Cyperus fuscus-Limosella aquatica

Cypero fusci-Limoselletum (Oberd.) Korneck 1960

charakterystyczna kombinacja gatunków zbiorowiska (ChSC Zb.) Zb.Cyperus fuscus-Limosella aquatica

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki wyróżniające zbiorowiska (D Zb.) Zb.Cyperus fuscus-Limosella aquatica

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zbiorowiska Zb.Cyperus fuscus-Limosella aquatica

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Elatini-Eleocharition ovatae

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Cyperetalia fusci

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Isoeto-Nanojuncetea