atlas-roslin.pl

(rząd) O.Plantaginetalia majoris R.Tx. (1943) 1950

zbiorowiska muraw dywanowych
Molinio-Arrhenatheretea Molinio-Arrhenatheretea Molinio-Arrhenatheretea Molinio-Arrhenathe…Molinio-ArrhenathereteaArrhenatheretalia elatioris (zbiorowiska żyznych łąk na świeżych glebach mineralnych)Trifolio fragiferae-Agrostietalia stoloniferae (niskie murawy miejsc okresowo zalewanych lub podtapianych)

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Plantaginetalia majoris

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Plantaginetalia majoris