(związek) All.Magnocaricion Koch 1926

szuwary wielkoturzycowe (szuwary bagienne, turzycowiska bagienne)
Magnocaricion elatae W. Koch 1926, Caricion elatae W. Koch 1926
O.Phragmitetalia">⇑ O.O.PhragmitetaliaPhragmition (szuwary właściwe)Sparganio-Glycerion fluitantis (zbiorowiska średnio wysokich bylin zarastających płytkie wody płynące)
skróty
Magnocaricion
13.06.2008 copyright © by Piotr Sikorski
Magnocaricion

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Magnocaricion

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Magnocaricion

gatunki wyróżniające związku (D All.) All.Magnocaricion — liczne przechodzące z Molinio-Arrhenatheretea i Scheuchzerio-Caricetea

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Magnocaricion

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Phragmitetalia ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Phragmitetea (szuwary)