atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Selino-MolinietumKuhn 1937[559/gł.] [🔉 se·li·no mo·li·ni·e·tum]

łąka trzęślicowa
Carici flavae-MolinietumFijałkowski 1990 nom.inval.[229] · Dianthus superbus-Molinia Ass.Pass. 1957[559] · Junco-Molinietum(R.Tx. 1937) Preising in R.Tx. et Preising 1951 (Art. 2b et 36)[229/sensu auct.p.p.][559/incl.] · Junco-Molinietum(R.Tx. 1937) Preising in R.Tx. et Preising 1951 (Art. 2b)[559/incl.] · Molinietum[caeruleae] Br.-Bl. 1916-1923, Ruoff 1922, Scherrer 1923, 1925 et div. auct. p.p.[229] · Molinietum caeruleaeW.Koch 1926[14/gł.][559] [🔉 mo·li·ni·e·tum cē·ru·le·ē] · Molinietum caeruleaeW.Koch 1926 nom. illeg. et nom.ambig. sensu/em. auct. p.p.[229] · Molinietum caeruleaeW.Koch 1926 nom.illeg. parnassietosum palustrisR.Tx. 1937 p.max.p.[229] · Molinietum caeruleaeW.Koch 1926 nom.illeg. nardetosum strictaeR.Tx. 1937 p.max.p.[229] · Molinietum medioeuropaeumW.Koch. 1926[14] · Molinietum medioeuropaeumOberd. 1957 (Art.34)[559] · Parnassio-Molietum(Libb. 1928) Pass. 1964[559] · Pinguiculo-Parnassietum(Libb. 1928) Pass. 1964[559] · Selino carvifoliae-MolinietumKuhn 1937[559] · Selino carvifoliae-Molinietum caeruleaeKuhn 1937[229/gł.] [🔉 se·li·no kar·wi·fo·li·ē mo·li·ni·e·tum cē·ru·le·ē] · Succisetum pratensis(R.Tx. 1937) Pass. 1964 ex Wiegleb 1977[229]
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
• Zobacz uwagi na stronie Ass.Junco-Molinietum o nazwie Junco-Molinietum jako nomen nudum i nomen ambiguum oraz o użyciu tego zespołu. [MS (2024-4-15)]
Zbiorowiska łąkowe lub łąkowo-pastwiskowe ze zwykle dominującą trzęślicą modrą agg. (Molinia caerulea agg.), występującą z dużą stałością, nadającą fizjonomię zbiorowiska. Barwny aspekt występuje stosunkowo późno, dopiero latem[49]. Poza tym z olszewnikiem kminkolistnym (Selinum carvifolia), czarcikęsem lekarskim (Succisa pratensis) i szeregiem innych gatunków[229]. Zespół wyróżnia się obecnością licznych gatunków siedlisk wilgotnych, zwłaszcza turzycy prosowatej (Carex panicea) i gatunków wilgotnych łąk All.Calthion palustris, ziołorośli łąkowych All.Filipendulion ulmariae i zbiorowisk pastwiskowo-wydepczystkowych O.Trifolio repentis-Plantaginetalia majoris[559]. Liczne są też gatunki torfowisk niskich Cl.Scheuchzerio-Caricetea fuscae (np. turzyca pospolita (Carex nigra), kukułka szerokolistna typowa (Dactylorhiza majalis) i wąkrota zwyczajna (Hydrocotyle vulgaris)). Zawsze są obecne gatunki szuwarowe Cl.Phragmitetea australis np. turzyca błotna (Carex acutiformis), turzyca zaostrzona (Carex gracilis), trzcina pospolita (Phragmites australis).

space

Cechuje się wielowarstwową strukturą. Bogactwo florystyczne średnie lub duże, stwierdza się 35-50 gatunków roślin naczyniowych na 16-25m2[535.1].

space

Zbiorowisko tworzy się na glebach mineralnych, oglejonych, bogatych w próchnicę; rzadziej na zdegradowanych glebach torfowych, starych murszach, także na podmokłych glebach piaszczysto-żwirowych. Od gleb umiarkowanie żyznych do oligotroficznych, kwaśnych lub zasobnych w węglan wapnia[559]; o zróżnicowanej wilgotności, często silnie zmiennym poziomie wód gruntowych w przeciągu roku, od podtopienia do spadku poniżej 100cm do powierzchni gleby[49]. Z uwagi na silne zróżnicowanie siedliskowe, zmienny jest też skład gatunkowy co pozwala na wyróżnienie kilku podzespołów i kilkunastu wariantów (patrz niżej).

space

Należy do dynamicznych kręgów łęgu jesionowo-olszowego Ass.Fraxino-Alnetum i wiązowo-jesionowego Ass.Ficario-Ulmetum minoris, niekiedy wilgotniejszych postaci świetlistej dąbrowy Ass.Potentillo albae-Quercetum oraz wilgotniejszych postaci dąbrów acydofilnych Ass.Molinio arundinaceae-Quercetum roboris.[229] Intensywne nawożenie może przekształcać zbiorowiska w wilgotne łąki All.Calthion palustris lub świeże łąki All.Arrhenatherion elatioris. Brak użytkowania powoduje dominację jednego gatunku, zwykle trzęślicy modrej agg. (Molinia caerulea agg.), śmiałka darniowego (Deschampsia cespitosa) lub kostrzewa czerwona agg. (Festuca rubra agg.)[535.1] lub tworzenie się zbiorowisk ziołoroślowych All.Filipendulion ulmariae[14], np. Ass.Filipendulo ulmariae-Geranietum palustris[49].

Gospodarczo bez większego znaczenia, łąka dostarcza niewielkiej ilości siana niskiej jakości, tradycyjnie użytkowana ekstensywnie, koszona z początkiem jesieni na ściółkę, sporadycznie wypasana.

statusy wg /Ratyńska et al. (2010) [229]/: syngeneza: zbiorowisko półnaturalne (seminaturalne) • rozpowszechnienie: rzadkie • stan zagrożenia: narażone • siedliska N2000: 6410 ds,ds2 - zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (All.Molinion)
Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką; zobacz też specyfikację użytych publikacji.

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Selino-Molinietum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Selino-Molinietum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (ChAll.) All.Molinion (łąki trzęślicowe)

🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail

gatunki charakterystyczne rzędu (ChO.) O.Molinietalia (wilgotne łąki)

🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail

gatunki charakterystyczne klasy (ChCl.) Cl.Molinio-Arrhenatheretea (łąki i pastwiska, mokre, wilgotne i świeże)

Achillea millefolium s.str. (krwawnik pospolity (s.str.))
ChCl.
🟡 
Achillea millefolium s.str. (krwawnik pospolity (s.str.))
Agrostis gigantea (mietlica olbrzymia)
ChCl.
🟢 
Agrostis gigantea (mietlica olbrzymia) [optimum]
Alopecurus pratensis (wyczyniec łąkowy)
ChCl.
🟢 
Alopecurus pratensis (wyczyniec łąkowy)
Avenula pubescens (owsica omszona)
ChCl.
🟢 
Avenula pubescens (owsica omszona)
Briza media (drżączka średnia)
ChCl.DAll.
🟡 
Briza media (drżączka średnia) [optimum]
Cardamine pratensis (rzeżucha łąkowa)
ChCl.ChO.
🔵 
Cardamine pratensis (rzeżucha łąkowa)
Centaurea jacea (chaber łąkowy)
ChCl.
🟢 
Centaurea jacea (chaber łąkowy)
Cerastium holosteoides (rogownica pospolita)
ChCl.
🟢 
Cerastium holosteoides (rogownica pospolita)
Colchicum autumnale (zimowit jesienny)
ChCl.ChO.
🟡 
Colchicum autumnale (zimowit jesienny)
Euphrasia rostkoviana (świetlik łąkowy)
ChCl.
🟢 
Euphrasia rostkoviana (świetlik łąkowy)
Festuca pratensis (kostrzewa łąkowa)
ChCl.
🟢 
Festuca pratensis (kostrzewa łąkowa)
Festuca rubra agg. (kostrzewa czerwona agg.)
ChCl.
🔵 
Festuca rubra agg. (kostrzewa czerwona agg.)
Festuca rubra s.str. (kostrzewa czerwona s.str.)
ChCl.
🟡 
Festuca rubra s.str. (kostrzewa czerwona s.str.)
Holcus lanatus (kłosówką wełnistą)
ChCl.
🟢 
Holcus lanatus (kłosówką wełnistą)
Lathyrus pratensis (groszek łąkowy)
ChCl.
🟢 
Lathyrus pratensis (groszek łąkowy)
Leontodon hispidus (brodawnik zwyczajny)
ChCl.
🔵 
Leontodon hispidus (brodawnik zwyczajny)
Lysimachia nummularia (tojeść rozesłana)
ChCl.
🟡 
Lysimachia nummularia (tojeść rozesłana)
Phleum pratense s.str. (tymotka łąkowa s.str.)
ChCl.
🟢 
Phleum pratense s.str. (tymotka łąkowa s.str.)
Plantago lanceolata (babka lancetowata)
ChCl.
🟢 
Plantago lanceolata (babka lancetowata) [ssp. lanceolata]
Poa pratensis (wiechlina łąkowa)
ChCl.
🟢 
Poa pratensis (wiechlina łąkowa)
Poa trivialis (wiechlina zwyczajna)
ChCl.
🟢 
Poa trivialis (wiechlina zwyczajna) [optimum]
Prunella vulgaris (głowienka pospolita)
ChCl.
🔵 
Prunella vulgaris (głowienka pospolita)
Ranunculus acris (jaskier ostry)
ChCl.
🟢 
Ranunculus acris (jaskier ostry)
Ranunculus repens (jaskier rozłogowy)
ChCl.
🟡 
Ranunculus repens (jaskier rozłogowy)
Rhinanthus minor (szelężnik mniejszy)
ChCl.
🟢 
Rhinanthus minor (szelężnik mniejszy)
Rhinanthus serotinus (szelężnik większy)
ChCl.ChO.
🟢 
Rhinanthus serotinus (szelężnik większy)
Rhytidiadelphus squarrosus (fałdownik nastroszony)
ChCl.
🟡 
Rhytidiadelphus squarrosus (fałdownik nastroszony) [optimum]
Rumex acetosa (szczaw zwyczajny)
ChCl.
🟢 
Rumex acetosa (szczaw zwyczajny)
Taraxacum officinale coll. (mniszek lekarski (coll.))
ChCl.
🟡 
Taraxacum officinale coll. (mniszek lekarski (coll.)) [f.]
Trifolium pratense (koniczyna łąkowa)
ChCl.
🟢 
Trifolium pratense (koniczyna łąkowa)
Vicia cracca (wyka ptasia)
ChCl.
🟢 
Vicia cracca (wyka ptasia)
🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji