atlas-roslin.pl

(związek) All.Molinion caeruleae W. Koch 1926

zbiorowiska jednokośnych i nie nawożonych łąk trzęślicowych

odpowiada siedlisku „zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (6410)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

Molinietalia caeruleae Molinietalia caeruleae Molinietalia caeruleae Molinietalia caeru…Molinietalia caeruleaeFilipendulion ulmariae (antropogenicze lub częściowo naturalne zbiorowiska ziołoroślowe wzdłuż cieków wodnych)Calthion palustris (antropogeniczne nawożone, wielokośne, wilgotne i mokre łąki)

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Molinion caeruleae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Molinion caeruleae

gatunki wyróżniające związku (D All.) All.Molinion caeruleae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Molinion caeruleae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Molinion caeruleae

  Ass.Molinietum caeruleae (łąka trzęślicowa)
  
  Ass.Junco-Molinietum (zespół situ i trzęślicy modrej)