(podklasa) SubCl.Artemisienea vulgaris Th. Müller 1981 in Oberd. 1983

charakterystyczna kombinacja gatunków podklasy (ChSC SubCl.) SubCl.Artemisienea vulgaris

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne podklasy (Ch SubCl.) SubCl.Artemisienea vulgaris — słabe, przenoszące

gatunki wyróżniające podklasy (D SubCl.) SubCl.Artemisienea vulgaris

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych podklasy SubCl.Artemisienea vulgaris

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

syntaksony poniżej (podrzędne do) SubCl.Artemisienea vulgaris

  O.Onopordetalia acanthii (zbiorowiska ruderalne stanowisk ciepłych)
  
    All.Onopordion acanthii (zbiorowiska ruderalne stanowisk roślin ciepłolubnych)
    
      SubAll.Onopordenion acanthii
      
        Ass.Onopordetum acanthii (zespół popłochu pospolitego)
        
        Ass.Potentillo-Artemisietum absinthii (zespół pięciornika i bylicy piołun)
        
      SubAll.Dauco-Melilotenion
      
        Ass.Artemisio-Tanacetetum vulgaris (zespół bylicy i wrotycza pospolitego)
        
        Ass.Berteroetum incanae (zespół pyleńca pospolitego)
        
        Ass.Dauco-Picridetum hieracioidis
        
        Ass.Echio-Melilotetum (zespół żmijowca i nostrzyków)
        
        Ass.Erysimo-Melilotetum
        
        Ass.Salvio verticillatae-Artemisietum
        
        Ass.Carduetum acanthoidis
        
  O.Artemisietalia vulgaris (wybitnie nitrofilne zbiorowiska ruderalne stanowisk zasobniejszych w próchnicę)
  
    All.Arction lappae (zbiorowiska roślin ruderalnych na świeżych stanowiskach)
    
      Ass.Leonuro-Ballotetum nigrae (zespół serdecznika i mierznicy czarnej)
      
      Ass.Chenopodietum boni-henrici
      
      Ass.Arctio-Artemisietum vulgaris
      
      Ass.Lamio albi-Conietum maculati
      
      Ass.Ivetum xanthifoliae (zespół iwy rzepieniolistnej)