atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Plagiothecio-Piceetum tatricum (Szaf., Pawł. et Kulcz. 1923) Br.-Bl., Vlieg. et Siss. 1939 em. J. Mat. 1977

górnoreglowa świerczyna karpacka (acidofilna zachodniokarpacka świerczyna górnoreglowa)(górnoreglowy bór karpacki)
Piceetum tatricum myrtilletosum Szaf. et al. 1923
zespoły wysokogórskie Vaccinio-Piceenion zespoły wysokogórskie Vaccinio-Piceenion zespoły wysokogórskie Va… zespoły wysokogórs…zespoły wysokogórskie Vaccinio-PiceenionCalamagrostio villosae-Piceetum (górnoreglowa świerczyna sudecka)Pino cembrae-Piceetum (górski bór limbowo-świerkowy)
Plagiothecio-Piceetum tatricum
02.08.2006 copyright © by Piotr Sikorski
Plagiothecio-Piceetum tatricum
XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Plagiothecio-Piceetum tatricum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Plagiothecio-Piceetum tatricum

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Plagiothecio-Piceetum tatricum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Piceion abietis (bory świerkowe i jodłowe)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Piceetalia abietis

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Vaccinio-Piceetea (bory szpilkowe)