atlas-roslin.pl

(klasa) Cl.Phragmitetea australis(Klika in Klika et Novák 1941) R.Tx. et Preising[229] [🔉 frag·mi·te·te·a a͡łs·tr·lis]

szuwary
PhragmiteteaR.Tx. et Preising[14/gł.] · Phragmito-MagnocariceteaKlika in Klika et Novák 1941 nom. illeg.[229]
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
• W systemie /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ wszystkie zespoły są ujęte w jednym rzędzie. W systemie /Ratyńska et al. (2010) [229]/ są wydzielone dwa rzędy: Cl.Phragmitetea australis (All.Phragmition communis, All.Magnocaricion elatae) z typowymi trawiastymi lub turzycowymi szuwarami przeważnie torfotwórczymi i O.Nasturtio-Glycerietalia obejmujący zespoły często z dużym roślinami zielnymi i przeważnie nietorfotwórczymi, na siedliskach mokradłowych. [MS (2024-1-24)]
🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - [229][14]; 🟠 - inne Br.-Bl.; 🔸 - Cocktail; żółte tło - częściej notowane
Klasa grupuje zespoły szuwarów różnego typu (trawiaste, wielkoturzycowe lub rzadziej ze znacznym udziałem bylin dwuliściennych); rzadko i pojedynczo występują drzewa i krzewy (wierzba szara (Salix cinerea), olsza czarna (Alnus glutinosa)). Są to zbiorowiska ubogie florystycznie, zwykle z dominacją jednego gatunku charakterystycznego definiującego zespół. Wierność gatunku charakterystycznego jest zwykle niska - występują one z mniejszą stałością lub licznością w wielu innych zespołach związku, rzędu lub klasy[14].

space

Większość zbiorowisk tej klasy produkuje bardzo dużą ilość biomasy, są one głównym czynnikiem lądowacenia zbiorników wodnych. Zbiorowiska te należą do najważniejszych formacji torfotwórczych na torfowiskach niskich.

space

Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką; zobacz też specyfikację użytych publikacji.

charakterystyczna kombinacja gatunków klasy (ChSC Cl.) Cl.Phragmitetea australis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

syntaksony poniżej (podrzędne do) Cl.Phragmitetea australis

🟢 O.Phragmitetalia australis - szuwary * - szuwary
🟢 All.Phragmition communis - szuwary właściwe * - szuwary właściwe
🟢 Ass.Acoretum calami - szuwar tatarakowy * - szuwar tatarakowy
🟢 Ass.Equisetetum fluviatilis - szuwar skrzypowy * - szuwar skrzypowy
🟢 Ass.Glycerietum maximae - szuwar mannowy * - szuwar mannowy
🟢 Ass.Phragmitetum communis - szuwar trzcinowy * - szuwar trzcinowy
🟢 Ass.Scirpetum maritimi - zespół sitowca nadmorskiego - zespół sitowca nadmorskiego
🟢 Ass.Scirpetum lacustris - szuwar oczeretowy * - szuwar oczeretowy
🟢 Ass.Sparganietum ramosi - szuwar jeżogłówkowy * - szuwar jeżogłówkowy
🟢 Ass.Typhetum angustifoliae - szuwar wąskopałkowy * - szuwar wąskopałkowy
🟢 Ass.Typhetum latifoliae - szuwar szerokopałkowy * - szuwar szerokopałkowy
🔵 zgr.[Oenantho-Rorippetum, Glycerietum maximae, Scirpetum maritimi]
🔵 zgr.[Eleocharitetum palustris, Equisetetum fluviatilis, Phragmitetum australis, Typhetum latifoliae, Acoretum calami]
🔵 zgr.[Scirpetum lacustris, Typhetum angustifoliae, Sagittario-Sparganietum emersi, Sparganietum erecti, Eleocharitetum palustris, Equisetetum fluviatilis]
🔵 zgr.[Eleocharitetum palustris, Equisetetum fluviatilis, Phragmitetum australis, Typhetum latifoliae, Acoretum calami, Oenantho-Rorippetum, Glycerietum maximae, Scirpetum maritimi]
🔵 zgr.[Scirpetum lacustris, Typhetum angustifoliae, Sagittario-Sparganietum emersi, Sparganietum erecti, Eleocharitetum palustris, Equisetetum fluviatilis, Phragmitetum australis, Typhetum latifoliae, Acoretum calami]
🟡 Ass.Scolochloetum festucaceae - szuwar skolochloi - szuwar skolochloi
🟢 All.Magnocaricion elatae - szuwary wielkoturzycowe * - szuwary wielkoturzycowe
🟡 Ass.Calamagrostietum canescentis - szuwar trzcinnika lancetowatego * - szuwar trzcinnika lancetowatego
🟢 Ass.Caricetum acutiformis - zespół turzycy błotnej * - zespół turzycy błotnej
🟢 Ass.Caricetum distichae - szuwar turzycy dwustronnej - szuwar turzycy dwustronnej
🟢 Ass.Caricetum elatae - zespół turzycy sztywnej * - zespół turzycy sztywnej
🟢 Ass.Caricetum gracilis - zespół turzycy zaostrzonej * - zespół turzycy zaostrzonej
🟢 Ass.Caricetum paniculatae - zespół turzycy prosowatej * - zespół turzycy prosowatej
🟢 Ass.Caricetum paradoxae - zespół turzycy tunikowej - zespół turzycy tunikowej
🟢 Ass.Caricetum ripariae - zespół turzycy brzegowej * - zespół turzycy brzegowej
🟢 Ass.Equiseto fluviatilis-Caricetum rostratae - szuwar turzycy dzióbkowatej - szuwar turzycy dzióbkowatej
🟢 Ass.Caricetum vesicariae - szuwar turzycy pęcherzykowatej - szuwar turzycy pęcherzykowatej
🟢 Ass.Caricetum vulpinae - szuwar turzycy lisiej - szuwar turzycy lisiej
🟢 Ass.Cladietum marisci - szuwar kłociowy - szuwar kłociowy
🟢 Ass.Iridetum pseudacori - szuwar kosaćcowy - szuwar kosaćcowy
🔵 zgr.[Caricetum vulpinae, Phalaridetum arundinaceae] - nietorfotwórcze szuwary turz. lub traw. na ter. zalew. - nietorfotwórcze szuwary turz. lub traw. na ter. zalew.
🔵 zgr.[Caricetum rostratae, Caricetum elatae, Caricetum appropinquatae, Caricetum distichae, Caricetum gracilis, Caricetum vesicariae]
🔵 zgr.[Caricetum appropinquatae, Caricetum distichae, Caricetum gracilis, Caricetum vesicariae, Caricetum vulpinae, Phalaridetum arundinaceae]
🔵 zgr.[Caricetum rostratae, Caricetum elatae, Caricetum appropinquatae, Caricetum distichae, Caricetum gracilis, Caricetum vesicariae, Caricetum vulpinae]
🔵 zgr.[Cladietum marisci, Thelypteridi-Phragmitetum, Cicuto-Caricetum pseudocyperi, Iridetum pseudacori, Caricetum ripariae, Caricetum acutiformis, Caricetum paniculatae, Caricetum rostratae, Caricetum elatae, Caricetum appropinquatae]
🔵 zgr.[Caricetum ripariae, Caricetum acutiformis, Caricetum paniculatae, Caricetum rostratae, Caricetum elatae, Caricetum appropinquatae, Caricetum distichae, Caricetum gracilis, Caricetum vesicariae, Caricetum vulpinae, Phalaridetum arundinaceae, Caricetum buxbaumii]
🔵 zgr.[Cladietum marisci, Thelypteridi-Phragmitetum, Cicuto-Caricetum pseudocyperi, Iridetum pseudacori, Caricetum ripariae, Caricetum acutiformis, Caricetum paniculatae, Caricetum rostratae, Caricetum elatae, Caricetum appropinquatae, Caricetum distichae, Caricetum gracilis, Caricetum vesicariae]
🔵 zgr.[Cladietum marisci, Thelypteridi-Phragmitetum, Caricetum ripariae, Caricetum acutiformis, Caricetum paniculatae, Caricetum rostratae, Caricetum elatae, Caricetum appropinquatae, Caricetum distichae, Caricetum gracilis, Caricetum vesicariae, Caricetum vulpinae, Phalaridetum arundinaceae, Caricetum buxbaumii]
🔸 Ass.Peucedano palustris-Caricetum lasiocarpae - szuwar z turzycą nitkowatą - szuwar z turzycą nitkowatą
🔸 Ass.Caricetum diandrae - szuwar oligotroficznych wód stojących z turzycą obłą - szuwar oligotroficznych wód stojących z turzycą obłą
🔸 All.Carici-Rumicion hydrolapathi - roślinność bagienna na półpłynnych osadach organicznych - roślinność bagienna na półpłynnych osadach organicznych
🟡🔸 Ass.Calletum palustris - zespół czermieni błotnej - zespół czermieni błotnej
🟢 Ass.Thelypterido-Phragmitetum - zespół zachylnika błotnego z trzciną * - zespół zachylnika błotnego z trzciną
🟢 Ass.Cicuto-Caricetum pseudocyperi - zespół turzycy nibyciborowatej i szaleju * - zespół turzycy nibyciborowatej i szaleju
🟡 O.Nasturtio-Glycerietalia - szuwary ziołoroślowe - szuwary ziołoroślowe
🟢 All.Sparganio-Glycerion fluitantis - szuwary potokowe - szuwary potokowe
🟡 Ass.Apietum nodiflori - zespół selerów węzłobaldachowych - zespół selerów węzłobaldachowych
🟡 Ass.Cardamino amarae-Beruletum erecti - zespół rzeżuchy gorzkiej i potocznika wąskolistnego * - zespół rzeżuchy gorzkiej i potocznika wąskolistnego
🟢 Ass.Catabrosetum aquaticae - zespół brodobrzanki - zespół brodobrzanki
🟢 Ass.Glycerietum fluitantis - szuwar manny jadalnej * - szuwar manny jadalnej
🟢 Ass.Glycerietum plicatae - szuwar manny fałdowanej - szuwar manny fałdowanej
🟡 Ass.Glycerietum plicato-nemoralis - szuwar manny gajowej - szuwar manny gajowej
🟡 Ass.Glycerio-Sparganietum neglecti - szuwar jeżogłówki zapoznanej i mann - szuwar jeżogłówki zapoznanej i mann
🟢 Ass.Leersietum oryzoidis - zespół zamokrzycy ryżowej - zespół zamokrzycy ryżowej
🟢 Ass.Nasturtietum officinalis - zespół rukwi - zespół rukwi
🟡 Ass.Veronico-Mimuletum guttati - zespół kroplika żółtego - zespół kroplika żółtego
🟡 All.Phalaridion
🟢 Ass.Phalaridetum arundinaceae - szuwar mozgowy * - szuwar mozgowy
🟡 All.Oenanthion aquaticae - szuwary obrzeży dolinowych zbiorników * - szuwary obrzeży dolinowych zbiorników
🟢 Ass.Eleocharitetum palustris - szuwar ponikła błotnego * - szuwar ponikła błotnego
🟢 Ass.Hippuridetum vulgaris - szuwar przęstkowy - szuwar przęstkowy
🟢 Ass.Sagittario-Sparganietum emersi - szuwar strzałki wodnej i jeżogłówki pojedynczej - szuwar strzałki wodnej i jeżogłówki pojedynczej
🟢 Ass.Oenantho aquaticae-Rorippetum amphibiae - zespół rzepichy ziemnowodnej * - zespół rzepichy ziemnowodnej
🟡 Ass.Glycerio-Oenanthetum aquaticae - szuwar kropidła wodnego * - szuwar kropidła wodnego
🟡 Ass.Butometum umbellati - szuwary łączenia baldaszkowatego * - szuwary łączenia baldaszkowatego
🟡 Ass.Typhetum laxmanii - szuwar pałki wysmukłej - szuwar pałki wysmukłej
🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - [229][14]; 🟠 - inne Br.-Bl.; 🔸 - Cocktail; * - częściej notowane
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji