atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Abieti-Piceetum (montanum) Szaf.,Pawł. et Kulcz. 1923 em. J.Mat. 1978

dolnoreglowy bór świerkowo-jodłowy
Vaccinio-Abietenion Vaccinio-Abietenion Vaccinio-Abietenion Vaccinio-AbietenionVaccinio-AbietenionGalio rotundifolii-Piceetum (carpaticum) (karpacki bór mieszany świerkowo-jodłowy)

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Abieti-Piceetum (montanum)

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Abieti-Piceetum (montanum)

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Abieti-Piceetum (montanum)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Abieti-Piceetum (montanum)

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Piceion abietis (bory świerkowe i jodłowe)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Piceetalia abietis

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Vaccinio-Piceetea (bory szpilkowe)