atlas-roslin.pl

(klasa) Cl.Artemisietea vulgaris Lohm., Prsg et R. Tx. in R.Tx. 1950

zbiorowiska roślin wieloletnich na terenach ruderalnych (zbiorowiska ruderalne wysokich bylin)

Nitrofilne zbiorowiska okazałych bylin i pnączy na siedliskach ruderalnych i nad brzegami zbiorników wodnych.

Zbiorowiska Zbiorowiska Zbiorowiska ZbiorowiskaZbiorowiskaAgropyretea intermedio-repentis (półruderalne kserotermiczne zbiorowiska pionierskie głównie z udziałem roślin kłączowych i rozłogowych, zdominowane przez perz)Epilobietea angustifolii (nirofilne zbiorowiska porębowe)

charakterystyczna kombinacja gatunków klasy (ChSC Cl.) Cl.Artemisietea vulgaris

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

syntaksony poniżej (podrzędne do) Cl.Artemisietea vulgaris

  Zb.zbiorowisko z Reynoutria japonica (zarośla rdestu ostrokończystego)
  
  Zb.zbiorowisko z Lycium barbarum (zarośla kolcowoju szkarłatnego)
  
  Zb.zbiorowisko z Syringa vulgaris (zarośla lilaka pospolitego)
  
  SubCl.Artemisienea vulgaris
  
    O.Onopordetalia acanthii (zbiorowiska ruderalne stanowisk ciepłych)
    
      All.Onopordion acanthii (zbiorowiska ruderalne stanowisk roślin ciepłolubnych)
      
        SubAll.Onopordenion acanthii
        
          Ass.Onopordetum acanthii (zespół popłochu pospolitego)
          
          Ass.Potentillo-Artemisietum absinthii (zespół pięciornika i bylicy piołun)
          
        SubAll.Dauco-Melilotenion
        
          Ass.Artemisio-Tanacetetum vulgaris (zespół bylicy i wrotycza pospolitego)
          
          Ass.Berteroetum incanae (zespół pyleńca pospolitego)
          
          Ass.Dauco-Picridetum hieracioidis
          
          Ass.Echio-Melilotetum (zespół żmijowca i nostrzyków)
          
          Ass.Erysimo-Melilotetum
          
          Ass.Salvio verticillatae-Artemisietum
          
          Ass.Carduetum acanthoidis
          
    O.Artemisietalia vulgaris (wybitnie nitrofilne zbiorowiska ruderalne stanowisk zasobniejszych w próchnicę)
    
      All.Arction lappae (zbiorowiska roślin ruderalnych na świeżych stanowiskach, często zacienionych)
      
        Ass.Leonuro-Ballotetum nigrae (zespół serdecznika i mierznicy czarnej)
        
        Ass.Chenopodietum boni-henrici
        
        Ass.Arctio-Artemisietum vulgaris
        
        Ass.Lamio albi-Conietum maculati
        
        Ass.Ivetum xanthifoliae (zespół iwy rzepieniolistnej)
        
  SubCl.Galio-Urticenea
  
    O.Glechometalia hederaceae (nitrofilne zbiorowiska bylin okrajków i prześwitów w lasach świeżych lub wilgotnych)
    
      All.Aegopodion podagrariae (zbiorowiska okrajkowe miejsc prześwietlonych lub półcienistych)
      
        Ass.Chaerophylletum bulbosi
        
        Ass.Phalarido-Petasitetum hybridi (zespół podagrycznika i lepiężnika różowego)
        
        Ass.Chaerophylletum aromatici
        
        Ass.Anthriscetum sylvestris (zespół trybuli leśnej)
        
        Ass.Urtico-Aegopodietum podagrariae (zespół pokrzywy i podagrycznika pospolitego)
        
        Ass.Sambucetum ebuli
        
      All.Alliarion (cienoznośne zbiorowiska o charakterze okrajkowym siedlisk żyznych i wilgotnych)
      
        Ass.Alliario-Chaerophylletum temuli (zespół czosnaczka i świerząbka gajowego)
        
        Ass.Torilidetum japonicae
        
        Ass.Epilobio-Geranietum robertiani
        
      All.Rumicion alpini
      
        Ass.Rumicetum alpini
        
    O.Convolvuletalia sepium (zbiorowisko ziół i pnączy na brzegach zbiorników wodnych)
    
      All.Senecion fluviatilis (nitrofilne zbiorowiska okrajków nad brzegami wielkich rzek i na terenach zalewowych)
      
        Ass.Calystegio-Angelicetum archangelicae litoralis
        
        Ass.Cuscuto-Calystegietum sepium (zespół kanianki i kielisznika zaroślowego)
        
        Ass.Senecionetum fluviatilis
        
        Ass.Asperulo-Calystegietum sepium
        
        Ass.Rudbeckio-Solidaginetium (zespół rudbekii i nawłoci późnej)
        
      All.Convolvulion sepium (związek centralny zbiorowisk ziół i pnączy na brzegach zbiorników wodnych)
      
        Ass.Urtico-Calystegietum sepium (zespół pokrzywy i kielisznika zaroślowego)
        
        Ass.Calystegio-Eupatorietum (zespół sadźca konopiastego)
        
        Ass.Calystegio-Epilobietum hirsuti