atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Sphagno squarrosi-Alnetum Sol.-Górn. (1975) 1987

ols torfowcowy

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Sphagno squarrosi-Alnetum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Sphagno squarrosi-Alnetum

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Sphagno squarrosi-Alnetum — drzewostan brzozowo-olszowy z sosną

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Sphagno squarrosi-Alnetum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne grupy zespołów (Ch GrAss.) GrAss.zbiorowiska leśne Alnion glutinosae (olsy)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Alnion glutinosae ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Alnetalia glutinosae ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Alnetea glutinosae (olsy i zarośla łozowe)