atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Erico-Sphagnetum (Schwick. 1933) Moore 1968

mszar kępowy z wrzośćcem bagiennym
Erico-Sphagnetum medii
20.08.2004 copyright © by Piotr Sikorski

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Erico-Sphagnetum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Erico-Sphagnetum — regionalnie ≡ ChO.

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Erico-Sphagnetum

Erica tetralix (wrzosiec bagienny)
+ inne przechodzące z Ericion tetralicis

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Erico-Sphagnetum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Sphagnion magellanici (mszary) ⇒ regionalnie ≡ ChO.