atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis Libb. 1933

brzezina bagienna

zespół odrębny, tu w układzie jak w Matuszkiewcz, W. 2001 [14]; odpowiada priorytetowemu siedlisku „bory i lasy bagienne (91D0)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis
02.06.2007 copyright © by Piotr Sikorski XL
Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis
XL
Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis
XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Dicrano-Pinion (bory sosnowe)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Cladonio-Vaccinietalia

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Vaccinio-Piceetea (bory szpilkowe)