atlas-roslin.pl

(rząd) O.Potentilletalia caulescentis Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926

zbiorowiska szczelin skalnych, węglanowych

Odpowiada siedlisku „wapienne ściany skalne ... (8210)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym.

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Potentilletalia caulescentis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Potentilletalia caulescentis

gatunki wyróżniające rzędu (D O.) O.Potentilletalia caulescentis

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych rzędu O.Potentilletalia caulescentis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Asplenietea rupestria (zbiorowiska szczelin skalnych)

syntaksony poniżej (podrzędne do) O.Potentilletalia caulescentis

  All.Potentillion caulescentis
  
    Ass.Drabo-Artemisietum
    
    Ass.Asplenietum trichomano-rutae-murariae
    
  All.Cystopteridion
  
    Ass.Asplenio viridis-Cystopteridetum