atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Rhamno-Cornetum sanguinei (Kais. 1930) Pass. (1957) 1962

zarośla derenia świdwy
Pruno-Crataegetum Hueck 1931
Rhamno-Cornetum sanguinei
17.05.2008 copyright © by Piotr Sikorski XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Rhamno-Cornetum sanguinei

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Rhamno-Cornetum sanguinei — terytorialnie

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Rhamno-Cornetum sanguinei

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Rhamno-Cornetum sanguinei

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Berberidion (ciepłolubne zarośla)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Prunetalia spinosae (zbiorowiska krzewiaste okrajków leśnych) ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Rhamno-Prunetea (ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe)