atlas-roslin.pl

(związek) All.Filipendulion ulmariae Segal 1966

antropogenicze lub częściowo naturalne zbiorowiska ziołoroślowe wzdłuż cieków wodnych (ziołorośla nad strumieniami na niżu)
Filipendulo-Petasition Br.-Bl. 1947 p.p.
Molinietalia caeruleae Molinietalia caeruleae Molinietalia caeruleae Molinietalia caeru…Molinietalia caeruleaeMolinion caeruleae (zbiorowiska jednokośnych i nie nawożonych łąk trzęślicowych)

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Filipendulion ulmariae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Filipendulion ulmariae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Filipendulion ulmariae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)