atlas-roslin.pl

Zbiorowiska

Literatura o roślinachCopyright
W prawym górnym rogu pola tytułu podano skrócone nazwy syntaksonu tak jak w "Ekologicznych liczbach wskaźnikowych"[124] i w czekliście makrogrzybów podstawkowych [Wojewoda (2003)]. Można po nich wyszukiwać.

System zbiorowisk roślinnych występujących na terenie Polski

  Cl.Querco-Fagetea (eutroficzne i mezotroficzne lasy liściaste)
  
    O.Quercetalia pubescenti-petraeae (świetliste dąbrowy)
    
      All.Potentillo albae-Quercion petraeae
      
        Ass.Potentillo albae-Quercetum petraeae (świetlista dąbrowa subkontynentalna)
        
          SubAss.Potentillo albae-Quercetum typicum
          
          SubAss.Potentillo albae-Quercetum rosetosum gallicae
          
            Ass.Peucedano cervariae-Coryletum
            
      All.Quercion pubescenti-petraeae
      
        Ass.Quercetum pubescenti-petraeae (dąbrowa z dębem omszonym)
        
    O.Fagetalia sylvaticae (mezo- i eutroficzne lasy liściaste)
    
      All.Alno-Ulmion (lasy łęgowe)
      
        SubAll.Alnenion glutinoso-incanae (łęgi olszowe)
        
          GrAss.łęgi olszowe niżowe (Alnenion glutinoso-incanae)
          
            Ass.Fraxino-Alnetum (łęg jesionowo-olszowy)
            
            Ass.Stellario nemorum-Alnetum glutinosae (łęg olszowy gwiazdnicowy)
            
          GrAss.łęgi podgórskie i górskie (Alnenion glutinoso-incanae)
          
            Ass.Carici remotae-Fraxinetum (podgórski łęg jesionowy)
            
            Ass.Alnetum incanae (nadrzeczna olszyna górska)
            
            Ass.Caltho laetae-Alnetum (bagienna olszyna górska)
            
            Ass.Astrantio-Fraxinetum (łęg jesionowy z jerzmianką)
            
        SubAll.Ulmenion minoris
        
          Ass.Ficario-Ulmetum minoris (łęg wiązowy z fiołkiem wonnym)
          
          Ass.Violo odoratae-Ulmetum minoris (łęg wiązowy z fiołkiem wonnym)
          
      All.Carpinion betuli (lasy grądowe)
      
        GrAss.lasy dębowo-grabowe (dawniej Querco-Carpinetum medioeuropaeum)
        
          Ass.Stellario holosteae-Carpinetum betuli (grąd subatlantycki)
          
            SubAss.Stellario holosteae-Carpinetum betuli deschampsietosum (grąd subatlantycki wysoki)
            
            SubAss.Stellario holosteae-Carpinetum betuli typicum (grąd subatlantycki typowy)
            
            SubAss.Stellario holosteae-Carpinetum betuli ficarietosum (grąd subatlantycki niski)
            
          Ass.Galio sylvatici-Carpinetum betuli (grąd środkowoeuropejski)
          
            SubAss.Galio-Carpinetum betuli typicum (grąd środkowoeuropejski typowy)
            
            GrSubAss.grądy środkowoeuropejskie wysokie
            
              SubAss.Galio-Carpinetum betuli polytrichetosum
              
              SubAss.Galio-Carpinetum betuli lathyretosum
              
              SubAss.Galio-Carpinetum betuli luzuletosum
              
            GrSubAss.grąd środkowoeuropejski niskie
            
              SubAss.Galio-Carpinetum betuli corydaletosum
              
              SubAss.Galio-Carpinetum betuli stachyetosum
              
          Ass.Tilio cordatae-Carpinetum betuli (grąd subkontynentalny)
          
            SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli typicum (grąd subkontynentalny typowy)
            
            GrSubAss.grądy subkontynentalne wysokie
            
              SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli calamagrostietum
              
              SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli luzuletosum
              
              SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli caricetosum brizoides
              
              SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli festucetosum heterophyllae
              
              SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli melittetosum
              
            GrSubAss.grądy subkontynentalne niskie
            
              SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli stachyetosum
              
              SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli astrantietosum
              
              SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli corydaletosum
              
              SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli circaetosum alpinae
              
              SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli caricetosum remotae
              
        GrAss.grądowe zespoły zboczowe Aceri-Tilietum
        
        Zb.Acer platanoides-Tilia cordata (niżowe lasy zboczowe klonowo-lipowe)
        
      All.Fagion sylvaticae (lasy bukowe)
      
        SubAll.Luzulo-Fagenion (acidofilne lasy bukowe)
        
          Ass.Luzulo pilosae-Fagetum (acidofilna buczyna niżowa)
          
          Ass.Luzulo luzuloidis-Fagetum (acidofilna buczyna górska)
          
        SubAll.Galio rotundifolii-Abietenion (las jodłowy)
        
          Zb.Abies alba-Oxalis acetosella (eutroficzne lasy jodłowe)
          
        SubAll.Dentario glandulosae-Fagenion (żyzne buczyny górskie)
        
          Ass.Dentario glandulosae-Fagetum (żyzna buczyna karpacka)
          
          Ass.Dentario enneaphylli-Fagetum (żyzna buczyna sudecka)
          
        SubAll.Galio odorati-Fagenion (żyzne buczyny niżowe)
        
          Ass.Galio odorati-Fagetum (żyzna buczyna niżowa)
          
          Zb.Fagus sylvatica-Mercurialis perennis
          
        SubAll.Cephalanthero-Fagenion (ciepłolubne buczyny storczykowe)
        
          Ass.Carici albae-Fagetum (ciepłolubna buczyna nawapienna pienińska)
          
          Ass.Cephalanthero rubrae-Fagetum (storczykowa buczyna wolińska)
          
          Ass.Carici-Fagetum (storczykowa buczyna karpacka)
          
          Zb.Fagus sylvatica-Cruciata glabra (storczykowa buczyna jurajska)
          
          Zb.Fagus sylvatica-Hypericum maculatum (storczykowa buczyna sudecka)
          
          Zb.Fagus sylvatica-Cypripedium calceolus (kaszubska wilgotna buczyna nawapienna)
          
      All.Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani (górsko-podgórskie zboczowe lasy wilgotne (lipowo-jaworowe))
      
        SubAll.Lunario-Acerenion pseudoplatani (lasy jaworowe)
        
          Ass.Phyllitido-Aceretum (jaworzyna z języcznikiem)
          
          Ass.Lunario-Aceretum pseudoplatani (jaworzyna z miesiącznicą)
          
          GrAss.górskie lasy ziołoroślowe (wysokogórskie jaworzyny ziołoroślowe)
          
            Ass.Sorbo aucupariae-Aceretum pseudoplatani (jaworzyna karpacka)
            
            Ass.Aceri-Fagetum
            
            Zb.Acer pseudoplatanus-Aruncus sylvestris
            
          SubAll.Tilienion platyphylli (zboczowe lasy lipowo-klonowe)
          
            Ass.Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli (zboczowy podgórski las lipowo-klonowy)
            
  Cl.Quercetea robori-petraeae (atlantyckie lasy acydofilne)
  
    O.Quercetalia roboris
    
      All.Quercion robori-petraeae (dąbrowy acydofilne)
      
        GrAss.dąbrowy niżowe na glebach wilgotnych i mokrych
        
          Ass.Betulo pendulae-Quercetum roboris (pomorski (acidofilny) las brzozowo-dębowy)
          
          Ass.Molinio (caeruleae)-Quercetum roboris (środkowoeuropejski acidofilny las wilgotny)
          
        GrAss.dąbrowy niżowe na glebach świeżych
        
          Ass.Fago-Quercetum petraeae (pomorski (acidofilny) las bukowo-dębowy)
          
          Ass.Calamagrostio arundinaceae-Quercetum petraeae (środkowoeuropejski acidofilny las dębowy)
          
        GrAss.dąbrowy podgórskie na glebach oglejonych
        
          Ass.Molinio arundinaceae-Quercetum roboris (podgórski acidofilny las wilgotny)
          
        GrAss.dąbrowy podgórskie na glebach świeżych
        
          Ass.Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae (podgórska dąbrowa acidofilna)
          
  Cl.Vaccinio-Piceetea (bory szpilkowe)
  
    O.Piceetalia abietis
    
      All.Piceion abietis (bory świerkowe i jodłowe)
      
        SubAll.Vaccinio-Piceenion (świerczyny właściwe)
        
          GrAss.zespoły wysokogórskie Vaccinio-Piceenion (grupa borów świerkowych)
          
            Ass.Calamagrostio villosae-Piceetum (górnoreglowa świerczyna sudecka)
            
            Ass.Plagiothecio-Piceetum tatricum (górnoreglowa świerczyna karpacka)
            
            Ass.Pino cembrae-Piceetum (górski bór limbowo-świerkowy)
            
            Ass.Bazzanio-Piceetum (dolnoreglowa świerczyna na torfie)
            
          GrAss.borealne zespoły niżowe Vaccinio-Piceenion
          
            Ass.Sphagno girgensohnii-Piceetum (borealna świerczyna (na torfie))
            
            Ass.Querco-Piceetum (subborealny wilgotny bór mieszany)
            
        SubAll.Vaccinio-Abietenion (grupa borów jodłowych i świerkowo-jodłowych)
        
          Ass.Abieti-Piceetum (montanum) (dolnoreglowy bór świerkowo-jodłowy)
          
          Ass.Galio rotundifolii-Piceetum (carpaticum) (karpacki bór mieszany świerkowo-jodłowy)
          
          Ass.Polysticho-Piceetum (nawapienna świerczyna górnoreglowa)
          
          Ass.Abietetum polonicum (wyżynny jodłowy bór mieszany)
          
        SubAll.Rhododendro-Vaccinienion (grupa zarośli sosny kosówki)
        
          Ass.Pinetum mugo carpaticum (karpackie zarośla kosówki)
          
          Ass.Pinetum mugo sudeticum (sudeckie zarośla kosówki)
          
          Ass.Salicetum silesiacae (zespół wierzby śląskiej)
          
    O.Cladonio-Vaccinietalia
    
      All.Loiseleurio-Vaccinion (wysokogórskie borówczyska bażynowe)
      
        Ass.Empetro-Vaccinietum (wysokogórskie borówczyska bażynowe)
        
      All.Dicrano-Pinion (bory sosnowe)
      
        SubAll.Dicrano-Pinenion
        
          GrAss.bory sosnowe na glebach mineralnych
          
            Ass.Peucedano-Pinetum (kontynentalny bór sosnowy świeży)
            
              SubAss.Peucedano-Pinetum typicum (kontynentalny bór sosnowy świeży typowy)
              
              SubAss.Peucedano-Pinetum pulsatilletosum (kontynentalny bór sosnowy świeży sasankowy)
              
            Ass.Leucobryo-Pinetum (subatlantycki bór sosnowy świeży)
            
            Ass.Cladonio-Pinetum (bór sosnowy suchy)
            
            Ass.Molinio caeruleae-Pinetum (bór sosnowy wilgotny)
            
            Ass.Empetro nigri-Pinetum (nadmorski bór sosnowy)
            
          GrAss.bory mieszane ([subkontynentalne sosnowe bory mieszane (ca)])
          
            Ass.Querco roboris-Pinetum (kontynentalny bór mieszany)
            
            Ass.Serratulo-Pinetum (subborealny bór mieszany)
            
        SubAll.Piceo-Vaccinienion uliginosi (bory bagienne)
        
          Ass.Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis (brzezina bagienna)
          
          Ass.Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris (bór sosnowy bagienny)
          
            Zb.odmiana nadmorska Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris
            
          Ass.Calamagrostio villosae-Pinetum (bór wilgotny trzcinnikowy)
          
  Cl.Erico-Pinetea
  
    O.Erico-Pinetalia
    
      All.Erico-Pinion
      
        Zb.Pinus sylvestris-Calamagrostis varia
        
        Zb.Pinus sylvestris-Carex alba
        
  Cl.Alnetea glutinosae (olsy i zarośla łozowe)
  
    O.Alnetalia glutinosae
    
      All.Alnion glutinosae
      
        GrAss.zbiorowiska zaroślowe Alnion glutinosae (łozowiska)
        
          Ass.Myrico-Salicetum auritae (łozowisko z woskownicą i wierzbą uszatą)
          
          Ass.Salicetum pentandro-cinereae (łozowisko z wierzbą szarą)
          
          Ass.Betulo-Salicetum repentis (łozowisko subborealne)
          
        GrAss.zbiorowiska leśne Alnion glutinosae (olsy)
        
          Zb.Quercus robur-Carex elongata (dębniak turzycowy)
          
          Zb.Betula pubescens-Thelypteris palustris (sosnowo-brzozowy las bagienny)
          
          Ass.Ribeso nigri-Alnetum (ols porzeczkowy)
          
            SubAss.Ribeso nigri-Alnetum comaretosum (ols porzeczkowy siedmiopalecznikowy)
            
              odm.Ribeso nigri-Alnetum comaretosum odm. środkowoeuropejska (ols porzeczkowy siedmiopalecznikowy odm. środkowoeuropejska)
              
              odm.Ribeso nigri-Alnetum comaretosum odm. subkontynentalna (ols porzeczkowy siedmiopalecznikowy odm. subkontynentalna)
              
            SubAss.Ribeso nigri-Alnetum typicum (ols porzeczkowy typowy)
            
              odm.Ribeso nigri-Alnetum typicum odm. środkowoeuropejska (ols porzeczkowy typowy odm. środkowoeuropejska)
              
              odm.Ribeso nigri-Alnetum typicum odm. subkontynentalna (ols porzeczkowy typowy odm. subkontynentalna)
              
            SubAss.Ribeso nigri-Alnetum chrysosplenietosum (ols porzeczkowy śledziennicowy)
            
              odm.Ribeso nigri-Alnetum chrysosplenietosum odm. środkowoeuropejska (ols porzeczkowy śledziennicowy odm. środkowoeuropejska)
              
              odm.Ribeso nigri-Alnetum chrysosplenietosum odm. subkontynentalna (ols porzeczkowy śledziennicowy odm. subkontynentalna)
              
            SubAss.Ribeso nigri-Alnetum symphytetosum (ols porzeczkowy żywokostowy)
            
              odm.Ribeso nigri-Alnetum symphytetosum odm. środkowoeuropejska (ols porzeczkowy żywokostowy odm. środkowoeuropejska)
              
              odm.Ribeso nigri-Alnetum symphytetosum odm. subkontynentalna (ols porzeczkowy żywokostowy odm. subkontynentalna)
              
          Ass.Sphagno squarrosi-Alnetum (ols torfowcowy)
          
            odm.Sphagno squarrosi-Alnetum odm. suboceaniczna (ols torfowcowy odm. suboceaniczna)
            
            odm.Sphagno squarrosi-Alnetum odm. środkowoeuropejska (ols torfowcowy odm. środkowoeuropejska)
            
            odm.Sphagno squarrosi-Alnetum odm. subkontynentalna (ols torfowcowy odm. subkontynentalna)
            
            odm.Sphagno squarrosi-Alnetum odm. subborealna (ols torfowcowy odm. subborealna)
            
  Cl.Salicetea purpureae (łęgi wierzbowo-topolowe)
  
    O.Salicetalia purpureae
    
      All.Salicion elaeagni (zbiorowiska żwirowiskowe)
      
        Ass.Salici-Myricarietum (zarośla wierzbowe z wrześnią)
        
      All.Salicion albae (zarośla i lasy wierzbowe w dolinach rzek na niżu i pogórzu)
      
        Ass.Salicetum triandro-viminalis (wikliny nadrzeczne)
        
        GrAss.łęg wierzbowo-topolowy
        
          Ass.Salicetum albo-fragilis (nadrzeczny łęg wierzbowy)
          
          Ass.Populetum albae (łęg wierzbowo-topolowy)
          
  Cl.Rhamno-Prunetea (ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe)
  
    O.Prunetalia spinosae (zbiorowiska krzewiaste okrajków leśnych)
    
      All.Pruno-Rubion fruticosi
      
        Ass.Rubo fruticosi-Prunetum spinosae (zarośla tarninowe)
        
        Ass.Frangulo-Rubetum plicati
        
        Ass.Calluno-Sarothamnetum (zarośla żarnowca miotlastego)
        
      All.Berberidion (ciepłolubne zarośla)
      
        Ass.Pruno-Ligustretum (zarośla ligustru i tarniny)
        
        Ass.Rhamno-Cornetum sanguinei (zarośla derenia świdwy)
        
      All.Prunion fruticosae
      
      All.Salicion arenariae (zbiorowiska zaroślowe na wydmach i zboczach nadmorskich)
      
        Ass.Hippophao-Salicetum arenariae
        
  Cl.Betulo-Adenostyletea (wysokogórskie ziołorośla i traworośla)
  
    O.Calamagrostietalia villosae
    
      All.Adenostylion alliariae (zbiorowiska ziołorośli wysokogórskich)
      
        Ass.Adenostyletum alliariae (zespół miłosny górskiej)
        
        Ass.Athyrietum distentifolii (ziołorośle paprociowe)
        
        Ass.Aconitetum firmi (zespół tojadu mocnego)
        
        Ass.Pado-Sorbetum
        
        Ass.Petasitetum albi (łopuszyny z lepiężnikiem białym)
        
        Ass.Petasitetum kablikiani (łopuszyny z lepiężnikiem wyłysiałym)
        
        Ass.Salicetum lapponum
        
        Ass.Arunco-Doronicetum austriaci (zespół parzydła i omiega górskiego)
        
        Ass.Pulmonario-Alnetum viridis
        
      All.Calamagrostion (naturalne traworośla wysokogórskie)
      
        Ass.Calamagrostietum villosae (tatricum) (traworośla trzcinnika owłosionego)
        
        Ass.Crepido-Calamagrostietum villosae
        
        Ass.Bupleuro-Calamagrostietum arundinaceae
        
        Ass.Festucetum carpaticae
        
        Ass.Poo-Veratretum lobeliani (zespół wiechliny i ciemiężycy zielonej)
        
        Ass.Poo-Deschampsietum (traworośla połonin wschodniokarpackich)
        
  Cl.Trifolio-Geranietea sanguinei (ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe)
  
    O.Origanetalia (światłolubne i ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe)
    
      All.Geranion sanguinei (kserotermiczne zbiorowiska okrajkowe na siedliskach ciepłolubnych dąbrów)
      
        Ass.Geranio-Peucadanetum cervariae (zespół bodziszka i gorysza sinego)
        
        Ass.Geranio-Anemonetum sylvestris
        
        Ass.Campanulo-Vicietum tenuifoliae
        
        Ass.Geranio-Trifolietum alpestris (zespół bodziszka i koniczyny alpejskiej)
        
      All.Trifolion medii (ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe siedlisk lasów liściastych i mieszanych)
      
        GrAss.zbiorowiska neutrofilne Trifolion medii
        
          Ass.Trifolio-Agrimonietum (zespół koniczyny i rzepiku pospolitego)
          
          Ass.Agrimonio-Vicietum cassubicae
          
          Ass.Trifolio-Melampyretum nemorosi
          
          Ass.Vicietum sylvatico-dumetorum (zespół wyki leśnej i zaroślowej)
          
        GrAss.zbiorowiska acydofilne Trifolion medii
        
          Zb.Melampyrum pratense-Hieracium (zbiorowisko pszeńca i jastrzębców)
          
          Ass.Sedo-Peucedanetum oreoselini
          
  Cl.Nardo-Callunetea (murawy bliźniczkowe i wrzosowiska)
  
    O.Nardetalia (acidofilne, niskie murawy bliźniczkowe)
    
      All.Nardion (górskie murawy bliźniczkowe)
      
        Ass.Hieracio (vulgati)-Nardetum (zespół jastrzębca i bliźniczki psiej trawki)
        
        Ass.Hieracio (alpini)-Nardetum
        
        Ass.Carici (rigidae)-Nardetum (zespół turzycy i bliźniczki psiej trawki)
        
      All.Violion caninae (niżowe i podgórskie zbiorowiska muraw bliźniczkowych)
      
        Ass.Polygalo-Nardetum (zespół krzyżownicy i bliźniczki psiej trawki)
        
        Ass.Nardo-Juncetum squarrosi (zespół jastrzębca i situ sztywnego)
        
        Ass.Calluno-Nardetum strictae (zespół wrzosu i bliźniczki psiej trawki)
        
    O.Calluno-Ulicetalia (wrzosowiska)
    
      All.Calluno-Genistion (subatlantyckie, śródlądowe wrzosowiska suche)
      
        Ass.Calluno-Genistetum (zespół wrzosu i janowca ciernistego)
        
      All.Pohlio-Callunion
      
        Ass.Pohlio-Callunetum
        
        Zb.Hypnum jutlandicum
        
        Ass.Sieglingio-Agrostietum
        
      All.Calluno-Arctostaphylion (subkontynentalne wrzosowiska mącznicowe)
      
        Ass.Arctostaphylo-Callunetum (zespół mącznicy i wrzosu pospolitego)
        
        Ass.Scabioso canescentis-Genistetum
        
      All.Empetrion nigri (nadmorskie wrzosowiska bażynowe)
      
        Ass.Carici arenariae-Empetretum nigri (zespół turzycy i bażyny czarnej)
        
        Ass.Vaccinio uliginosi-Empetretum nigri
        
        Zb.Empetrum nigrum-Vaccinium vitis-idaea
        
  Cl.Oxycocco-Sphagnetea (zbiorowiska krzewinkowo-torfowcowe torfowisk wysokich i mokrych wrzosowisk)
  
    O.Sphagno-Ericetalia
    
      All.Ericion tetralicis
      
        Ass.Ericetum tetralicis
        
    O.Sphagnetalia magellanici (zbiorowiska mchów tofowych z udziałem krzewinek i roślin trawiastych występujące w fazie kępkowej torfowisk wysokich)
    
      All.Sphagnion magellanici (mszary)
      
        GrAss.torfowiska wysokie nieleśne
        
          Ass.Erico-Sphagnetum (mszar kępowy z wrzośćcem bagiennym)
          
          Ass.Sphagnetum magellanici (mszar kępowy torfowca magelańskiego)
          
          Zb.Eriophorum vaginatum-Sphagnum fallax
          
          Ass.Eriophoro-Trichophoretum caespitosi
          
        GrAss.torfowiska wysokie leśne
        
          Ass.Pino mugo-Sphagnetum
          
          Ass.Ledo-Sphagnetum magellanici (kontynentalne tofowiska wysokie)
          
      All.Oxycocco-Empetrion hermaphroditi
      
        Ass.Empetro-Trichophoretum austriaci
        
  Cl.Scheuchzerio-Caricetea nigrae (niskoturzycowe torfowiska niskie i przejściowe)
  
    O.Scheuchzerietalia palustris (kwaśne niskoturzycowe torfowiska przejściowe dolinek lub fazy „dolinkowej” w kompleksie torfowisk wysokich)
    
      All.Rhynchosporion albae (dystroficzne zbiorowiska mokrych siedlisk w kompleksie torfowisk wysokich)
      
        Ass.Caricetum limosae (mszar dolinkowy z turzycą bagienną)
        
        Ass.Rhynchosporetum albae (mszar dolinkowy z przygiełką białą)
        
      All.Caricion lasiocarpae (zbiorowiska turzyc tworzące kwaśne torfowiska przejściowe)
      
        Ass.Caricetum lasiocarpae (zespół turzycy nitkowatej)
        
        Ass.Caricetum diandrae
        
        Ass.Caricetum chordorrhizae
        
        Ass.Caricetum heleonastes
        
        Ass.Calamagrostietum neglectae
        
        Zb.Sphagnum recurvum-Eriophorum angustifolium
        
    O.Caricetalia fuscae (kwaśne mszysto-turzycowe tofowiska niskie i rzadziej przejściowe)
    
      All.Caricion fuscae (kwaśne młaki niskoturzycowe)
      
        Ass.Carici canescentis-Agrostietum caninae (kwaśne niskoturzycowe zbiorowisko z mietlicą psią)
        
        Ass.Caricetum nigrae (subalpinum)
        
        Ass.Bartsio-Caricetum nigrae
        
    O.Caricetalia davallianae (żyzne niskoturzycowe torfowiska niskie)
    
      All.Caricion davallianae (eutroficzne młaki niskoturzycowe)
      
        Ass.Valeriano-Caricetum flavae (żyzna młaka górska)
        
        Ass.Caricetum davallianae (zespół turzycy Davalla)
        
        Zb.Schoenus ferrugineus
        
        Ass.Schoenetum nigricantis (zespół marzycy czarniawej)
        
  Cl.Festuco-Brometea (murawy kserotermiczne)
  
    O.Festucetalia valesiacae (murawy kserotermiczne o charakterze kontynentalnym)
    
      All.Seslerio-Festucion duriusculae (kserotermiczne wapniolubne murawy naskalne)
      
        Ass.Festucetum pallentis (zespół kostrzewy bladej)
        
      All.Festuco-Stipion (luźne murawy o charakterze stepowym z przewagą traw)
      
        Ass.Sisymbrio-Stipetum capillatae (zespół stulisza i ostnicy włosowatej)
        
        Ass.Potentillo-Stipetum capillatae (zespół pięciornika i ostnicy włosowatej)
        
        Ass.Koelerio-Festucetum rupicolae (zespół strzęplicy i kostrzewy bruzdkowanej)
        
      All.Cirsio-Brachypodion pinnati (zwarte stepy łąkowe)
      
        Ass.Inuletum ensifoliae (zespół omanu wąskolistnego)
        
        Ass.Thalictro-Salvietum pratensis (zespół rutewki i szałwi łąkowej)
        
        Ass.Adonido-Brachypodietum pinnati (zespół miłka i kłosownicy pierzastej)
        
        Ass.Seslerio-Scorzoneretum purpureae
        
        Zb.Carex glauca-Tetragonolobus maritimus ssp. siliguosus
        
        Ass.Origano-Brachypodietum pinnati (zespół lebiodki i kłosownicy pierzastej)
        
    O.Brometalia erecti (ciepłolubne murawy na podłożu węglanowym w zachodniej Polsce)
    
      All.Bromion erecti
      
  Cl.Juncetea trifidi (wysokogórskie murawy acidofilne)
  
    O.Caricetalia curvulae
    
      All.Juncion trifidi (wysokogórskie naturalne murawy acidofilne)
      
        Ass.Oreochloo distichae-Juncetum trifidi (zespół boimki i situ skuciny)
        
        Ass.Oreochloetum distichae (subnivale)
        
        Ass.Junco trifidi-Festucetum airoidis
        
        Ass.Carici (rigidae)-Festucetum airoidis
        
  Cl.Seslerietea variae (wysokogórskie murawy nawapiene)
  
    O.Seslerietalia variae (naturalne nawapienne murawy wysokogórskie w piętrze halnym)
    
      All.Seslerion tatrae (naturalne murawy wysokogórskie na podłożu wapiennym)
      
        Ass.Carici sempervirentis-Festucetum tatrae (zespół turzycy i kostrzewy tatrzańskiej)
        
        Ass.Festuco versicoloris-Seslerietum tatrae (zespół kostrzewy i seslerii tatrzańskiej)
        
        Ass.Caricetum firmae (carpaticum)
        
        Ass.Festuco versicoloris-Agrostietum alpinae (zespół kostrzewy i mietlicy alpejskiej)
        
        Ass.Dendranthemo-Seslerietum variae
        
        Ass.Saxifrago-Festucetum versicoloris
        
  Cl.Molinio-Arrhenatheretea (łąki i pastwiska, mokre, wilgotne i świeże)
  
    O.Molinietalia caeruleae (zbiorowiska trwale lub okresowo wilgotnych, żyznych łąk kośnych)
    
      All.Filipendulion ulmariae (antropogenicze lub częściowo naturalne zbiorowiska ziołoroślowe wzdłuż cieków wodnych)
      
        Ass.Filipendulo-Geranietum palustris (zespół wiązówki i bodziszka błotnego)
        
        Ass.Valeriano-Filipenduletum
        
        Ass.Lysimachio vulgaris-Filipenduletum
        
        Ass.Lythro-Filipenduletum ulmariae
        
        Ass.Filipendulo ulmariae-Menthetum longifoliae
        
        Ass.Veronico longifoliae-Euphorbietum palustris
        
      All.Molinion caeruleae (zbiorowiska jednokośnych i nie nawożonych łąk trzęślicowych)
      
        Ass.Molinietum caeruleae (łąka trzęślicowa)
        
        Ass.Junco-Molinietum (zespół situ i trzęślicy modrej)
        
      All.Calthion palustris (antropogeniczne nawożone, wielokośne, wilgotne i mokre łąki)
      
        GrAss.eutroficzne łąki wilgotne Calthion palustris
        
          Ass.Angelico-Cirsietum oleracei (zespół dzięgiela i ostrożenia warzywnego)
          
          Ass.Cirsietum rivularis (zespół ostrożenia łąkowego)
          
          Ass.Polygono bistortae-Trollietum europaei
          
        GrAss.mezotroficzne łąki wilgotne Calthion palustris
        
          Ass.Sanguisorbo-Silaetum
          
          Ass.Poo-Lathyretum palustris
          
        GrAss.mokre łąki, częściowo zabagnione Calthion palustris
        
          Ass.Scirpetum silvatici (zespół sitowia leśnego)
          
          Ass.Caricetum cespitosae
          
          Ass.Juncetum acutiflori
          
          Ass.Juncetum subnodulosi
          
          Zb.Deschampsia caespitosa
          
        GrAss.zbiorowiska łąkowo-pastwiskowe Calhtion palustris
        
          Ass.Epilobio-Juncetum effusi
          
          Ass.Junco-Cynosuretum (zespół situ i grzebienicy pospolitej)
          
      All.Cnidion dubii
      
        Ass.Violo-Cnidietum dubii
        
      All.Alopecurion pratensis
      
        Ass.Alopecuretum pratensis
        
    O.Arrhenatheretalia elatioris (zbiorowiska żyznych łąk na świeżych glebach mineralnych)
    
      All.Arrhenatherion elatioris (łąki grądowe dwu i wielokośne)
      
        Ass.Arrhenatheretum elatioris (zespół rajgrasu wyniosłego)
        
        Zb.Poa pratensis-Festuca rubra
        
        Ass.Gladiolo-Agrostietum capillaris (zespół mieczyka i mietlicy pospolitej)
        
        Ass.Anthyllidi-Trifolietum montani (sucha łąka pienińska)
        
      All.Polygono-Trisetion (górskie łąki kośne)
      
        Ass.Meo-Festucetum
        
        Ass.Phyteumo (orbicularis)-Trifolietum pratensis
        
      All.Cynosurion (żyzne pastwiska na niżu i w górach)
      
        Ass.Lolio-Cynosuretum (zespół życicy i grzebienicy pospolitej)
        
        Ass.Festuco-Cynosuretum
        
    O.Plantaginetalia majoris (zbiorowiska muraw dywanowych)
    
      All.Polygonion avicularis (murawy dywanowe)
      
        Ass.Lolio-Polygonetum arenastri (zespół życicy i rdestu ptasiego)
        
        Ass.Festuco pratensis-Plantaginetum
        
        Ass.Bryo-Saginetum procumbentis (zespół prątnika i karmnika rozesłanego)
        
        Ass.Bryo-Saginetum saginoidis
        
        Ass.Prunello-Plantaginetum (zespół głowienki i babki pospolitej)
        
        Ass.Juncetum tenuis (zespół situ chudego)
        
        Ass.Poetum annuae
        
        Ass.Eragrostio-Polygonetum avicularis
        
        Ass.Polygonetum calcati
        
        Ass.Rumici-Spergularietum rubrae
        
        Ass.Herniarietum glabrae
        
        Ass.Polygono-Coronopetum squamati
        
    O.Trifolio fragiferae-Agrostietalia stoloniferae (niskie murawy miejsc okresowo zalewanych lub podtapianych)
    
      All.Agropyro-Rumicion crispi (murawy zalewowe)
      
        Zb.Agrostis stolonifera-Potentilla anserina (zbiorowisko mietlicy i pięciornika gęsiego)
        
        Zb.Ranunculus repens
        
        Ass.Ranunculo-Alopecuretum geniculati
        
        Ass.Rorippo-Agrostietum
        
        Ass.Potentillo-Festucetum arundinaceae
        
        Ass.Blysmo-Juncetum compressi
        
        Ass.Mentho longifoliae-Juncetum inflexi
        
  Cl.Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis (murawy piaskowe)
  
    O.Corynephoretalia canescentis (psammofilne murawy suchych i ubogich piaszczystych lub żwirowych siedlisk niewapiennych)
    
      All.Corynephorion canescentis (śródlądowe, subatlantyckie murawy szczotlichowe)
      
        Ass.Spergulo-Corynephoretum (murawy szczotlichowe)
        
        Ass.Corniculario-Cladonietum mitis
        
        Ass.Polytricho piliferi-Stereocauletum condensati
        
        Ass.Agrostietum coarctatae (vinealis)
        
      All.Koelerion albescentis (murawy piaskowe na nadmorskich wydmach szarych)
      
        Ass.Helichryso-Jasionetum litoralis (zespół kocanki i jasieńca piaskowego)
        
        Ass.Trifolio-Anthyllidetum maritimae
        
      All.Vicio lathyroidis-Potentillion argenteae (napiaskowe murawy silniej zwarte i bogatsze florystystycznie)
      
        Ass.Filagini-Vulpietum
        
        Ass.Airetum praecocis (zespół śmiałki wczesnej)
        
        Ass.Airo caryophylleae-Festucetum ovinae
        
        Ass.Sclerantho-Herniarietum glabrae
        
        Ass.Sileno conicae-Cerastietum semidecandri
        
        Ass.Diantho-Armerietum elongate (zespół goździka i zawciągu pospolitego)
        
        Ass.Festuco rubrae-Equisetetum ramosissimi
        
      All.Koelerion glaucae (śródlądowe murawy piaskowe o charakterze kontynentalnym)
      
        Ass.Corynephoro-Silenetum tataricae
        
        Ass.Sileno otitis-Festucetum (zespół lepnicy i kostrzewy owczej)
        
        Ass.Festuco psammophilae-Koelerietum glaucae (zespół kostrzewy i strzęplicy sinej)
        
        Ass.Koelerio-Astragaletum arenarii
        
        Ass.Festuco-Elymetum arenarii
        
        Ass.Cerastio-Androsacetum septentrionalis
        
        Ass.Kochietum arenariae
        
        Ass.Diantho arenarii-Festucetum polesicae
        
        Ass.Thymo-Potentilletum puberulae
        
    O.Sedo-Scleranthetalia (pionierskie zbiorowiska sukulentów obszarów górskich)
    
      All.Alysso alyssoidis-Sedion albi (południowo-środkowoeuropejskie, ciepłolubne zbiorowiska tzw. półek skalnych w górach)
      
        Ass.Saxifrago tridactylitis-Poetum compressae (zespół skalnicy trójpalczastej i wiechliny spłaszczonej)
        
        Ass.Sempervivetum soboliferi (zespół rojownika pospolitego)
        
        Ass.Cerastietum pumili (zespół rogownicy drobnej)
        
        Ass.Allio montani-Sedetum (zespół czosnku skalnego i rozchodnika białego)
        
      All.Sedo-Scleranthion
      
      All.Arabidopsidion thalianae
      
        Ass.Polytricho piliferi-Scleranthetum perennis (naskalne murawy kostrzewy owczej i płonnika)
        
  Cl.Violetea calaminariae (murawy galmanowe)
  
    O.Violetalia calaminariae
    
      All.Armerion halleri
      
        Ass.Armerietum halleri
        
  Cl.Asteretea tripolium (halofilne zbiorowiska szuwarowo-łąkowe)
  
    O.Glauco-Puccinellietalia (halofilne zbiorowiska szuwarowo-łąkowe)
    
      All.Puccinelion maritimae (zbiorowiska solniskowe na siedliskach wilgotnych i słonych)
      
        Ass.Puccinellietum maritimae (zespół mannicy nadmorskiej)
        
        Ass.Puccinello-Spergularietum salinae (zespół mannicy i muchotrzewu solniskowego)
        
      All.Armerion maritimae (słone łąki nadmorskie)
      
        Ass.Juncetum gerardi (zespół situ Gerarda)
        
        Ass.Plantagini-Bupleuretum tenuissimi
        
        Ass.Triglochino-Glaucetum maritimae (zespół świbki i miecznika nadmorskiego)
        
  Cl.Phragmitetea (szuwary)
  
    O.Phragmitetalia (szuwary)
    
      All.Phragmition (szuwary właściwe)
      
        Ass.Hippuridetum vulgaris
        
        GrAss.szuwary typowe z udziałem roślin wodnych
        
          Ass.Scirpetum lacustris (szuwar oczeretowy)
          
          Ass.Typhetum angustifoliae (szuwar wąskopałkowy)
          
          Ass.Sagittario-Sparganietum emersi
          
          Ass.Sparganietum erecti (szuwar jeżogłówkowy)
          
        GrAss.szuwary typowe z gatunkami z Magnocaricion
        
          Ass.Eleocharitetum palustris
          
          Ass.Equisetetum fluviatilis (szuwar skrzypowy)
          
          Ass.Phragmitetum australis (szuwar trzcinowy)
          
          Ass.Typhetum latifoliae (szuwar szerokopałkowy)
          
          Ass.Acoretum calami (szuwar tatarakowy)
          
        GrAss.szuwary właściwe o zmiennym poziomie wody
        
          Ass.Oenantho-Rorippetum
          
          Ass.Glycerietum maximae (szuwar mannowy)
          
        GrAss.szuwary halofilne
        
          Ass.Scirpetum maritimi (zespół sitowca nadmorskiego)
          
      All.Magnocaricion (szuwary wielkoturzycowe)
      
        GrAss.zbiorowiska dynamicznego kręgu olsów
        
          Ass.Cladietum marisci (szuwar kłociowy)
          
          Ass.Thelypteridi-Phragmitetum
          
          Ass.Cicuto-Caricetum pseudocyperi
          
          Ass.Iridetum pseudacori (szuwar kosaćcowy)
          
        GrAss.zbiorowiska wysokich turzyc lub o grubych rozłogach
        
          Ass.Caricetum ripariae
          
          Ass.Caricetum acutiformis
          
          Ass.Caricetum paniculatae
          
        GrAss.zwykle torfotwórcze zb. turzyc kępkowych lub rozłogowych
        
          Ass.Caricetum rostratae
          
          Ass.Caricetum elatae (zespół turzycy sztywnej)
          
          Ass.Caricetum appropinquatae
          
        GrAss.zbiorowiska łąk turzycowych
        
          Ass.Caricetum distichae
          
          Ass.Caricetum gracilis (zespół turzycy zaostrzonej)
          
          Ass.Caricetum vesicariae
          
        GrAss.nietorfotwórcze szuwary turz. lub traw. na ter. zalew.
        
          Ass.Caricetum vulpinae
          
          Ass.Phalaridetum arundinaceae (szuwar mozgowy)
          
        GrAss.odosobniona grupa (Magnocaricion)
        
          Ass.Caricetum buxbaumii (szuwar turzycy Buxbauma)
          
      All.Sparganio-Glycerion fluitantis (zbiorowiska średnio wysokich bylin zarastających płytkie wody płynące)
      
        Ass.Sparganio-Glycerietum fluitantis (szuwar rogożowy)
        
        Ass.Glycerietum plicatae (szuwar manny fałdowanej)
        
        Ass.Leersietum oryzoidis
        
        Ass.Nasturtietum officinalis
        
  Cl.Salicetea herbaceae (zespoły wyleżysk śnieżnych)
  
    O.Salicetalia herbaceae
    
      All.Salicion herbaceae
      
        Ass.Polytrichetum sexangulari
        
        Ass.Salicetum herbaceae
        
        Ass.Luzuletum alpino-pilosae
        
        Ass.Poo-Cerastietum cerastoidis
        
    O.Arabidetalia coeruleae (zbiorowiska na wilgotnym żwirku wapiennym)
    
      All.Arabidion coeruleae (zbiorowiska na wilgotnym żwirku wapiennym)
      
        Ass.Saxifragetum wahlenbergii
        
        Ass.Salicetum retuso-reticulatae
        
  Cl.Montio-Cardaminetea (zbiorowiska źródlisk i wyleżysk)
  
    O.Montio-Caraminetalia
    
      All.Cardamino-Montion (źródliska)
      
        GrAss.Montenion (zespoły górskie Cardamino-Montion)
        
          Ass.Bryo-Philonotidetum seriatae
          
          Ass.Montio-Philonotidetum fontanae
          
          Ass.Cardamino opizii-Philonotidetum caespitosae
          
        GrAss.Cardaminenion (zespoły niżowe Cardamino-Montion)
        
          Ass.Chrysosplenietum oppositifolii
          
          Zb.Cardamine amara-Chrysosplenium alternifolium
          
      All.Cratoneurion commutati (źródliska z wodą bogatą w węglan wapnia)
      
        Ass.Cratoneuretum falcati
        
        Ass.Cratoneuro-Saxiragetum aizoidis
        
        Ass.Cochlearietum polonicae
        
  Cl.Littorelletea uniflorae
  
    O.Littorelletalia uniflorae (zbiorowiska wód oligotroficznych)
    
      All.Isoetion lacustris (zbiorowiska drobnych bylin wodnych z udziałem Isoetes)
      
        Ass.Isoetetum lacustris (zespół poryblinu jeziornego)
        
        Ass.Isoetetum echinosporae
        
      All.Lobelion
      
        Ass.Lobelietum dortmannae (zespół lobelii jeziornej)
        
        Ass.Myriophyllo-Littorelletum
        
        Ass.Ranunculo-Juncetum bulbosi
        
      All.Hydrocotylo-Baldelion (zbiorowiska drobnych bylin ziemno-wodnych wód oligotroficznych)
      
        Ass.Pilularietum globuliferae
        
        Ass.Eleocharitetum multicaulis
        
      All.Eleocharition acicularis
      
        Ass.Eleocharitetum acicularis
        
        Ass.Luronietum natantis
        
  Cl.Utricularietea intermedio-minoris
  
    O.Utricularietalia intermedio-minoris
    
      All.Sphagno-Utricularion (zbiorowiska płytkich wód dystroficznych)
      
        Ass.Sparganietum minimi
        
        Ass.Scorpidio-Utricularietum minoris
        
        Ass.Sphagno-Utricularietum ochroleucae
        
        Ass.Warnstorfietum exannulatae
        
        Zb.zb. z dom. Sphagnum denticulatum, S. cuspidatum lub Warnstorfia fluitans
        
  Cl.Potametea
  
    O.Potametalia (zbiorowiska roślin pływających lub zanurzonych)
    
      All.Potamion (zbiorowiska roślin przeważnie zanurzonych i zakorzenionych na dnie, wód żyznych)
      
        GrAss.grupa Potametum pectinati
        
          Ass.Potametum graminei
          
          Ass.Potametum nitentis
          
          Ass.Potametum pectinati
          
          Ass.Potametum filiformis
          
          Ass.Parvopotamo-Zannichellietum
          
          Ass.Najadetum intermiediae
          
          Ass.Potamo-Najadetum marinae
          
          Ass.Zannichellietum palustris
          
        GrAss.grupa Potametum lucentis
        
          Ass.Potametum acutifolii
          
          Ass.Ranunculetum circinati
          
          Ass.Elodeetum canadensis (zespół moczarki kanadyjskiej)
          
          Ass.Ceratophylletum demersi (zespół rogatka sztywnego)
          
          Ass.Ceratophylletum submersi
          
          Ass.Myriophylletum spicati
          
          Ass.Potametum compressi
          
          Ass.Potametum lucentis (zespół rdestnicy połyskującej)
          
          Ass.Potametum perfoliati
          
          Ass.Potametum friesi
          
          Ass.Hippuridetum submersae
          
      All.Nymphaeion (zbiorowiska roślin przeważnie zakorzenionych na dnie i o liściach zwykle pływających po powierzchni)
      
        Ass.Hydrocharitetum morsus-ranae (zespół żabiścieku i osoki aleosowatej)
        
        Ass.Potametum natantis
        
        Ass.Myriophylletum verticillati
        
        Ass.Nupharo-Nymphaeetum albae (zespół grążela i grzybieni białych)
        
        Ass.Nupharetum pumilii
        
        Ass.Nymphaeetum candidae (zespół grzybieni północnych)
        
        Ass.Nymphoidetum peltatae
        
        Ass.Trapetum natantis
        
        Ass.Polygonetum natantis
        
        Ass.Potametum obtusifolii
        
        Ass.Hydrilletum verticillatae
        
      All.Hottonion (zakorzenione i zanurzone rośliny wód płytkich)
      
        Ass.Hottonietum palustris (zespół okrężnicy bagiennej)
        
      All.Ranunculion fluitantis (częściowo zanurzone rośliny wód płytkich)
      
        Ass.Ranunculetum fluitantis
        
        Ass.Ranunculo-Callitrichetum hamulatae
        
        Ass.Ranunculo-Sietum erecto-sumersi
        
  Cl.Charetea
  
  Cl.Ruppietea maritimae (rośliny wód zasolonych)
  
  Cl.Agropyretea intermedio-repentis (półruderalne kserotermiczne zbiorowiska pionierskie głównie z udziałem roślin kłączowych i rozłogowych, zdominowane przez perz)
  
    O.Agropyretalia intermedio-repentis
    
      All.Convolvulo-Agropyrion repentis
      
        Ass.Convolvulo arvensis-Agropyretum repentis (zbiorowisko powoju i perzu właściwego)
        
        Ass.Diplotaxi tenuifoliae-Agropyretum repentis
        
        Ass.Cardario drabae-Agropyretum repentis
        
        Ass.Falcario vulgaris-Agropyretum repentis
        
        Ass.Poo-Anthemetum tinctoriae (zbiorowisko wiechliny i rumianu żółtego)
        
        Ass.Poo-Tussilaginetum farfarae
        
  Cl.Artemisietea vulgaris (zbiorowiska roślin wieloletnich na terenach ruderalnych)
  
    Zb.zbiorowisko z Reynoutria japonica (zarośla rdestu ostrokończystego)
    
    Zb.zbiorowisko z Lycium barbarum (zarośla kolcowoju szkarłatnego)
    
    Zb.zbiorowisko z Syringa vulgaris (zarośla lilaka pospolitego)
    
    SubCl.Artemisienea vulgaris
    
      O.Onopordetalia acanthii (zbiorowiska ruderalne stanowisk ciepłych)
      
        All.Onopordion acanthii (zbiorowiska ruderalne stanowisk roślin ciepłolubnych)
        
          SubAll.Onopordenion acanthii
          
            Ass.Onopordetum acanthii (zespół popłochu pospolitego)
            
            Ass.Potentillo-Artemisietum absinthii (zespół pięciornika i bylicy piołun)
            
          SubAll.Dauco-Melilotenion
          
            Ass.Artemisio-Tanacetetum vulgaris (zespół bylicy i wrotycza pospolitego)
            
            Ass.Berteroetum incanae (zespół pyleńca pospolitego)
            
            Ass.Dauco-Picridetum hieracioidis
            
            Ass.Echio-Melilotetum (zespół żmijowca i nostrzyków)
            
            Ass.Erysimo-Melilotetum
            
            Ass.Salvio verticillatae-Artemisietum
            
            Ass.Carduetum acanthoidis
            
      O.Artemisietalia vulgaris (wybitnie nitrofilne zbiorowiska ruderalne stanowisk zasobniejszych w próchnicę)
      
        All.Arction lappae (zbiorowiska roślin ruderalnych na świeżych stanowiskach, często zacienionych)
        
          Ass.Leonuro-Ballotetum nigrae (zespół serdecznika i mierznicy czarnej)
          
          Ass.Chenopodietum boni-henrici
          
          Ass.Arctio-Artemisietum vulgaris
          
          Ass.Lamio albi-Conietum maculati
          
          Ass.Ivetum xanthifoliae (zespół iwy rzepieniolistnej)
          
    SubCl.Galio-Urticenea
    
      O.Glechometalia hederaceae (nitrofilne zbiorowiska bylin okrajków i prześwitów w lasach świeżych lub wilgotnych)
      
        All.Aegopodion podagrariae (zbiorowiska okrajkowe miejsc prześwietlonych lub półcienistych)
        
          Ass.Chaerophylletum bulbosi
          
          Ass.Phalarido-Petasitetum hybridi (zespół podagrycznika i lepiężnika różowego)
          
          Ass.Chaerophylletum aromatici
          
          Ass.Anthriscetum sylvestris (zespół trybuli leśnej)
          
          Ass.Urtico-Aegopodietum podagrariae (zespół pokrzywy i podagrycznika pospolitego)
          
          Ass.Sambucetum ebuli
          
        All.Alliarion (cienoznośne zbiorowiska o charakterze okrajkowym siedlisk żyznych i wilgotnych)
        
          Ass.Alliario-Chaerophylletum temuli (zespół czosnaczka i świerząbka gajowego)
          
          Ass.Torilidetum japonicae
          
          Ass.Epilobio-Geranietum robertiani
          
        All.Rumicion alpini
        
          Ass.Rumicetum alpini
          
      O.Convolvuletalia sepium (zbiorowisko ziół i pnączy na brzegach zbiorników wodnych)
      
        All.Senecion fluviatilis (nitrofilne zbiorowiska okrajków nad brzegami wielkich rzek i na terenach zalewowych)
        
          Ass.Calystegio-Angelicetum archangelicae litoralis
          
          Ass.Cuscuto-Calystegietum sepium (zespół kanianki i kielisznika zaroślowego)
          
          Ass.Senecionetum fluviatilis
          
          Ass.Asperulo-Calystegietum sepium
          
          Ass.Rudbeckio-Solidaginetium (zespół rudbekii i nawłoci późnej)
          
        All.Convolvulion sepium (związek centralny zbiorowisk ziół i pnączy na brzegach zbiorników wodnych)
        
          Ass.Urtico-Calystegietum sepium (zespół pokrzywy i kielisznika zaroślowego)
          
          Ass.Calystegio-Eupatorietum (zespół sadźca konopiastego)
          
          Ass.Calystegio-Epilobietum hirsuti
          
  Cl.Epilobietea angustifolii (nirofilne zbiorowiska porębowe)
  
    O.Atropetalia (zbiorowiska porębowe)
    
      All.Epilobion angustifolii (zbiorowiska ziołorośli i traworośli porębowych na glebach ubogich)
      
        Ass.Senecioni sylvatici-Epilobietum angustifolii (zespół starca i wierzbówki kiprzycy)
        
        Ass.Digitali purpureae-Epilobietum
        
        Ass.Verbasco-Epilobietum
        
        Ass.Calamagrostietum epigeji (zespół trzcinnika piaskowego)
        
      All.Atropion belladonnae (zbiorowiska ziołorośli porębowych na glebach żyznych)
      
        Ass.Atropetum belladonnae
        
        Ass.Arctietum nemorosi (zespół łopianu gajowego)
        
      All.Sambuco-Salicion (nitrofilne zbiorowiska krzewiasto-zaroślowe będące dalszym stadium sukcesji w procesie regeneracji lasu)
      
        Ass.Senecionetum fuchsii (zespól starca Fuchsa)
        
        Ass.Rubetum idaei (zespół maliny właściwej)
        
        Ass.Sambucetum nigrae (zespół bzu czarnego)
        
        Ass.Sambucetum racemosae (zespół bzu koralowego)
        
        Ass.Epilobio-Salicetum capreae (zespół wierzbówki i wierzby iwy)
        
  Cl.Stellarietea mediae (zbiorowiska pól uprawnych i terenów ruderalnych)
  
    O.Centauretalia cyanii (zbiorowiska chwastów upraw roślin zbożowych i lnu)
    
      All.Aperion spicae-venti (zbiorowiska chwastów upraw zbożowych na glebach niewapiennych)
      
        SubAll.Arnoseridenion minimae (chwasty, głównie upraw zbóż, na glebach kwaśnych (pH 4.5-5.5))
        
          Ass.Arnoserido-Scleranthetum (zespół chłodka i czerwca rocznego)
          
          Zb.Scleranthus annuus (zbiorowisko czerwca rocznego)
          
        SubAll.Aphanenion arvensis (chwasty upraw zbóż na glebach słabo kwaśnych (pH ok. 6))
        
          Ass.Vicietum tetraspermae (zespół wyki czteronasiennej)
          
          Ass.Aphano-Matricarietum (zespół skrytka i maruny nadmorskiej)
          
          Ass.Consolido-Brometum (zespół ostróżeczki i stokłosy żytniej)
          
          Ass.Papaveretum argemonoes (zespół maku piaskowego)
          
      All.Caucalidion lappulae (zbiorowiska upraw zbożowych na glebach wapiennych)
      
        Ass.Caucalido-Scandicetum (zespół włóczydła i czechrzycy grzebieniowej)
        
        Ass.Lathyro-Melandrietum noctiflori
        
        Ass.Geranio-Silenetum gallicae
        
        Ass.Kickxietum spuriae
        
        Ass.Sileno inflatae-Linarietum minoris
        
      All.Lolio-Linion
      
        Ass.Spergulo-Lolietum remoti
        
    O.Polygono-Chenopodietalia (zbiorowiska chwastów upraw okopowych i ogrodowych)
    
      All.Panico-Setarion (zbiorowiska chwastów upraw na średnio żyznych siedliskach)
      
        Ass.Echinochloo-Setarietum (zespół sporka i chwastnicy jednostronnej)
        
        Zb.Lycopsis arvensis
        
        Ass.Digiterietum ischaemi (zespół palusznika nitkowatego)
        
      All.Polygono-Chenopodion (zbiorowiska chwastów upraw na siedliskach żyznych)
      
        Ass.Lamio-Veronicetum politae (zespół jasnoty i przetacznika lśniącego)
        
        Ass.Veronico-Fumarietum officinalis (zespół przetacznika i dymnicy pospolitej)
        
        Ass.Spergulo-Chrysanthemetum segeti (zespół złocienia polnego)
        
        Ass.Oxalido-Chenopodietum polyspermi
        
        Ass.Galinsogo-Setarietum (zespół żółtlicy i włośnicy sinej)
        
    O.Eragrostietalia
    
      All.Eragrostion
      
        Ass.Panico sanguinalis-Eragrostietum
        
    O.Sisymbrietalia (zbiorowiska roślin jednorocznych i dwuletnich terenów ruderalnych)
    
      All.Sisymbrion officinalis (zbiorowiska pierwszego etapu zasiedlania terenów ruderalnych)
      
        Ass.Corispermo-Plantaginetum indicae
        
        Ass.Corispermo-Brometum tectorum
        
        Ass.Chenopodio rubri-Atriplicetum patulae
        
        Ass.Sisymbrietum sophiae
        
        Ass.Sisymbrietum loeselii (zespół stulisza Loesela)
        
        Ass.Hordeetum murini (zespół jęczmienia i stokłosy płonnej)
        
        Ass.Urtico-Malvetum neglectae (zespół pokrzywy i ślazu zaniedbanego)
        
        Ass.Chenopodietum stricti
        
        Ass.Salsoletum ruhtenicae
        
        Ass.Erigeronto-Lactucetum
        
        Ass.Atriplicetum nitentis (zespół łobody błyszczącej)
        
        Ass.Atriplicetum tataricae (zespół łobody szarej)
        
        Ass.Xanthietum strumarii
        
        Ass.Senecioni-Tussilaginetum (zespół starca i podbiału pospolitego)
        
        Ass.Erigeronto-Bryetum
        
  Cl.Isoeto-Nanojuncetea (zbiorowiska drobnych terofitów w miejscach wilgotnych i mokrych)
  
    O.Cyperetalia fusci
    
      All.Elatini-Eleocharition ovatae (zbiorowiska drobnych terofitów i bylin ziemno-wodnych na wilgotnych namuliskach)
      
        Ass.Eleocharetum ovatae
        
        Ass.Cyperetum flavescentis
        
        Zb.Cyperus fuscus-Limosella aquatica
        
      All.Radiolion linoidis
      
        Ass.Centunculo-Anthoceretum punctati
        
        Ass.Spergulario-Illecebretum verticillati
        
        Ass.Ranunculo-Myosuretum minimi
        
        Zb.Centaurium pulchellum-Pottia truncata
        
        Ass.Stellario-Isolepidetum seacei
        
        Ass.Ranunculo gracilis-Radioletum
        
  Cl.Bidentetea tripartiti (zbiorowiska nadwodne miejsc żyznych)
  
    O.Bidentetalia tripartiti
    
      All.Bidention tripartiti (zbiorowiska nadwodne przeżyźnionych wód stojących i wolnopłynących)
      
        Ass.Polygono-Bidentetum
        
        Ass.Catabroso-Polygonetum hydropiperis
        
        Ass.Leersio-Bidentetum
        
        Ass.Rumicetum maritimi
        
      All.Chenopodion fluviatilie (zbiorowiska nadwodne nad rzekami odsłaniane podczas niskiego stanu wody)
      
        Ass.Polygono brittingeri-Chenopodietum rubri
        
        Ass.Xanthio riparii-Chenopodietum
        
        Ass.Chenopodietum glauco-rubri
        
  Cl.Cakiletea maritimae (zbiorowiska nad brzegiem morza)
  
    O.Atriplicetalia littoralis
    
      All.Atriplicion littoralis
      
        Ass.Atriplicetum littoralis
        
  Cl.Thlaspietea rotundifolii (rośliny piargów i żwirków wapiennych)
  
    O.Thlaspietalia rotundifolii
    
      All.Papaverion tatrici
      
        Ass.Silenetum prostratae
        
        Ass.Oxyrio digynae-Papaveretum tatrici
        
        Ass.Cerastio latifolii-Papaveretum tatrici
        
        Ass.Gymnocarpietum robertiani
        
    O.Androsacetalia alpinae (zbiorowiska piargów i żwirów bezwapiennych)
    
      All.Androsacion alpinae
      
        Ass.Oxyrio digynae-Saxifragetum carpaticae
        
        Ass.Cryptogrammetum crispae
        
    O.Epilobietalia fleischeri
    
      All.Epilobion fleischeri
      
        Zb.Calamagrostis pseuophragmites-Festuca rubra
        
        Zb.Myricaria germanica
        
    O.Galio-Parietarietalia officinalis
    
      All.Arabidion alpinae
      
        Ass.Poo nemoralis-Arabidetum alpinae
        
        Ass.Drepanoclado uncinati-Salicetum kitaibellianae
        
  Cl.Asplenietea rupestria (zbiorowiska szczelin skalnych)
  
    O.Potentilletalia caulescentis (zbiorowiska szczelin skalnych, węglanowych)
    
      All.Potentillion caulescentis
      
        Ass.Drabo-Artemisietum
        
        Ass.Asplenietum trichomano-rutae-murariae
        
      All.Cystopteridion
      
        Ass.Asplenio viridis-Cystopteridetum
        
    O.Androsacetalia vandellii (zespoły szczelinowe skał ubogich w węglan wapnia)
    
      All.Androsacion vandellii
      
        Ass.Asplenietum septentrionali-adianti-nigri
        
        Ass.Asplenietum cuneifolii
        
        Zb.Asplenium trichomanes-Asplenium septentrionale
        
  Cl.Ammophiletea (pionierskie zbiorowiska wydm nadmorskich)
  
    O.Ammophiletalia
    
      All.Agropyro-Honckenyion peploidis
      
        Ass.Honckenyo-Agropyretum juncei
        
      All.Ammophilion borealis
      
        Ass.Elymo-Ammophiletum (zespół wydmuchrzycy i piaskownicy zwyczajnej)
        
          SubAss.Elymo-Ammophiletum arenariae honckenyetosum
          
          SubAss.Elymo-Ammophiletum arenariae typicum
          
          SubAss.Elymo-Ammophiletum arenariae festucetosum
          
  Cl.Thero-Salicornietea (silnie halofilne zbiorowiska solirodu)
  
    O.Thero-Salicornietalia
    
      All.Salicornion strictae
      
        Ass.Salicornietum dolichostachyae
        
      All.Salicornion ramosissimae
      
        Ass.Puccinellio maritimae-Salicornietum brachystachyae
        
        Ass.Puccinellio distantis-Salicornietum brachystachyae
        
  Cl.Zosteretea marinae (zbiorowiska "trawy" morskiej i glonów Bałtyku)
  
    O.Zosteretalia marinae
    
      All.Zosterion
      
        Ass.Zostero-Furcellarietum
        
  Cl.Lemnetea minoris (zbiorowiska rzęs w postaci skupień na powierzchni wód stojących lub bardzo wolno płynących)
  
    O.Lemnetalia minoris
    
      All.Lemnion gibbae
      
        Ass.Lemnetum gibbae
        
        Ass.Spirodeletum polyrhizae
        
      All.Riccio fluitantis-Lemnion trisulcae
      
        Ass.Lemnetum trisulcae (zespół rzęsy trójrowkowej)
        
        Ass.Ricciocarpetum natantis
        
        Ass.Riccietum fluitantis
        
      All.Lemno minoris-Salvinion natantis
      
        Ass.Lemno minoris-Salvinietum natantis