atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Poo-DeschampsietumPawł. et Wal. 1949

traworośla połonin wschodniokarpackich
Poo-Deschampsietum
02.08.2006 copyright © by Piotr Sikorski XL
Poo-Deschampsietum
02.08.2006 copyright © by Piotr Sikorski

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Poo-Deschampsietum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Poo-Deschampsietum — lokalnie

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Poo-Deschampsietum

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Poo-Deschampsietum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Calamagrostion (naturalne traworośla wysokogórskie)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Calamagrostietalia villosae ⇒ ChCl.