atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Saxifrago-Festucetum versicoloris Wal. 1933

Saxifrago-Festucetum versicoloris
01.08.2006 copyright © by Piotr Sikorski XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Saxifrago-Festucetum versicoloris

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Saxifrago-Festucetum versicoloris — lokalnie

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Saxifrago-Festucetum versicoloris

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Seslerion tatrae (naturalne murawy wysokogórskie na podłożu wapiennym) ⇒ związek tatrzański, endemiczny

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Seslerietea variae (wysokogórskie murawy nawapiene)