atlas-roslin.pl

Lycopodiella inundata (L.) Holub [🔉 ly·ko·po·di·el·la *]

widłaczek torfowy, widłak torfowy
Lepidotis inundata (L.) Börner [🔉 le·pi·do·tis *] · Lycopodium inundatum L. [🔉 ly·ko·po·di·um *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Lycopodiella inundata (widłaczek torfowy)
Lycopodiella inundata
pokrój
Lycopodiella inundata
Lycopodiella inundata (widłaczek torfowy)
Lycopodiella inundata (widłaczek torfowy)
Lycopodiella inundata (widłaczek torfowy)
Lycopodiella inundata (widłaczek torfowy)
Lycopodiella inundata (widłaczek torfowy)
XL
Lycopodiella inundata (widłaczek torfowy)
XL

opis

cechy diagnostyczne w kluczu:Lycopodiaceae (widłakowate)kl 1687
Lycopodiella inundata (widłaczek torfowy)
Pędy krótko płożące się, do ok. 10cm długości, z 1-2 wzniesionymi gałązkami zarodnionośnymi wysokości 2-10cm. Pod koniec wegetacji płożące gałązki zakańczają się dużym pąkiem zimującym a reszta rośliny obumiera.

space

Liście asymilacyjne równowąsko-lancetowate, do 4mm długości i 1mm szerokości, całobrzegie. Tworzy także nieduże rozmnóżki — pąki przybyszowe w kątach liści.

space

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.139 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
wystepowanie - Lycopodiella inundata (widłaczek torfowy)
Lycopodiella inundata (widłaczek torfowy)
XL
Lycopodiella inundata
ekologiczne liczby wskaźnikowe Lycopodiella inundata (widłaczek torfowy)
Lycopodiella inundata (widłaczek torfowy)
Nieczęsty. Brzegi torfowisk, mokre piaski przy stawach, zabagnione łąki.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Status "Natura 2000": takson o znaczeniu wspólnotowym, nie wymaga wyznaczenia obszaru Natura 2000 (kod: 1413, lp.400[407])
Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej, załącznik 5.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.

wybrane okazy · selected collections

#1
kc.080715-1
leg. Krzysztof Ciesielski
/na południowy wschód od Żar/
#3
jkr.090524-4
leg. Jerzy Kruk
/Antoniów k/Dąbrowy Górniczej/
#6
mlc.111101-1
leg. Marcin Łuczak
/Bratkowice k. Głogowa Małopolskiego, ok. 10 km na NW od Rzeszowa/
#1
am.040606-1
leg. Antoni Mielnikow
/Okolice Dąbrowy Górniczej/

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Lycopodiella inundata (L.) Holub [🔉 ly·ko·po·di·el·la *]Lepidotis inundata (L.) Börner [🔉 le·pi·do·tis *] · Lycopodium inundatum L. [🔉 ly·ko·po·di·um *](pl) widłaczek torfowy · widłak torfowy
lycopodium (lat. z gr., subst.) — "wilcza łapka", nazwa w grece jest nadana przez Tabernaemontanus, który przetłumaczył niemiecką nazwę Wolfklauen; jest złożeniem greckich lykos (wilk) i podion (łapka, zdrobnienie od pus, podos (łapa)); nazwa oddaje podobieństwo ulistnionych pędów do tejże
-ellus, -i m; -ella, -ae f; -ellum, -i n (lat.) — końcówka dodana do rzeczowników zdrabnia je np. Gentian‑ella (goryczuszka), Abietin‑ella (jodłówka),
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 [71.1]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. [9]
 • Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 [86.1]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. [11]
 • Komarov V.L., Iljin M.M., 1934 — Flora URSS. T.1 [85.1]
 • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae [150.1]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Kobierski P. Ryś R., 2011 — Rzadkie i zagrożone rośliny naczyniowe na siedliskach antropogenicznych w okolicach Lubska i Żar [204]
 • Jakubowska-Gabara J. et al., 2011 — Nowe stanowiska rzadkich, chronionych i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych w Polsce środkowej [New stations of rare, protected and threatened species of vascular plants in Central Poland]. [249]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2012 — z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty ... [178]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji