atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Schoenetum nigricantis (Allorge 1922) Koch 1926

zespół marzycy czarniawej
Orchido-Schoenetum nigricantis Oberd. 1957

odpowiada priorytetowemu siedlisku „torfowiska nakredowe ... (7210)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Schoenetum nigricantis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Schoenetum nigricantis

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Schoenetum nigricantis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Caricion davallianae (eutroficzne młaki niskoturzycowe) ⇒ ChO.