atlas-roslin.pl

(związek) All.Cratoneurion commutati Koch 1928

źródliska z wodą bogatą w węglan wapnia

Odpowiada priorytetowemu siedlisku „źródliska wapienne ... (7220)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym.

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Cratoneurion commutati

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Cratoneurion commutati

gatunki wyróżniające związku (D All.) All.Cratoneurion commutati

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Cratoneurion commutati

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Montio-Caraminetalia ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Montio-Cardaminetea (zbiorowiska źródlisk i wyleżysk)

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Cratoneurion commutati

  Ass.Cratoneuretum falcati
  
  Ass.Cratoneuro-Saxiragetum aizoidis
  
  Ass.Cochlearietum polonicae