atlas-roslin.pl

(związek) All.Salicion elaeagni Moor 1958

zbiorowiska żwirowiskowe

Zbiorowiska zaroślowe z panującą wierzbą siwą, zarastające kamieńce i żwirowiska potoków oraz górskich odcinków rzek.

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Salicion elaeagni

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Salicion elaeagni

gatunki wyróżniające związku (D All.) All.Salicion elaeagni

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Salicion elaeagni

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Salicetalia purpureae ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Salicetea purpureae (łęgi wierzbowo-topolowe)

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Salicion elaeagni

  Ass.Salici-Myricarietum (zarośla wierzbowe z wrześnią)