atlas-roslin.pl

(klasa) Cl.Littorelletea uniflorae Br.-Bl. et R.Tx. 1943

zbiorowiska drobnych bylin wodnych lub ziemnowodnych w miękkowodnych, oligotroficznych lub mezotroficznych wodach śródlądowych, tzw. „jezior lobeliowych”; część zbiorowisk odpowiada siedlisku „brzegi lub oszuszane dna zbiorników wodnych ... (3130)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

Zbiorowiska Zbiorowiska Zbiorowiska ZbiorowiskaZbiorowiskaMontio-Cardaminetea (zbiorowiska źródlisk i wyleżysk)Utricularietea intermedio-minoris

charakterystyczna kombinacja gatunków klasy (ChSC Cl.) Cl.Littorelletea uniflorae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

syntaksony poniżej (podrzędne do) Cl.Littorelletea uniflorae

  O.Littorelletalia uniflorae
  
    All.Isoetion lacustris
    
      Ass.Isoetetum lacustris (zespół poryblinu jeziornego)
      
      Ass.Isoetetum echinosporae
      
    All.Lobelion
    
      Ass.Lobelietum dortmannae (zespół lobelii jeziornej)
      
      Ass.Myriophyllo-Littorelletum
      
      Ass.Ranunculo-Juncetum bulbosi
      
    All.Hydrocotylo-Baldelion
    
      Ass.Pilularietum globuliferae
      
      Ass.Eleocharitetum multicaulis
      
    All.Eleocharition acicularis
    
      Ass.Elecharitetum acicularis
      
      Ass.Luronietum natantis