atlas-roslin.pl

(grupa zespołów) GrAss.dąbrowy niżowe na glebach świeżych

zbiorowiska na glebach świeżych, bez procesów glejowych; runo z obfitym udziałem krzewinek

Quercion robori-petraeae Quercion robori-petraeae Quercion robori-petraeae Quercion robori-pe…Quercion robori-petraeaedąbrowy niżowe na glebach wilgotnych i mokrychdąbrowy podgórskie na glebach oglejonych

charakterystyczna kombinacja gatunków grupy zespołów (ChSC GrAss.) GrAss.dąbrowy niżowe na glebach świeżych

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki wyróżniające grupy zespołów (D GrAss.) GrAss.dąbrowy niżowe na glebach świeżych

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych grupy zespołów GrAss.dąbrowy niżowe na glebach świeżych

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Quercetea robori-petraeae (atlantyckie lasy acydofilne)