antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony, ustępujący (VU) [234]
· Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia

Aethusa cynapium L. ssp. agrestis (WALLR.) DOSTáL

blekot pospolity polny
na stronie — występowanie