atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Querco roboris-Pinetum (W.Mat. 1981) J.Mat. 1988

kontynentalny bór mieszany
Pino-Quercetum Mat. et Polak. 1955 s.l.
Querco roboris-Pinetum
05.09.2008 copyright © by Piotr Sikorski XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Querco roboris-Pinetum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Querco roboris-Pinetum — tak jak DAssGr. (regionalnie)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Querco roboris-Pinetum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Dicrano-Pinion (bory sosnowe)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Cladonio-Vaccinietalia

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Vaccinio-Piceetea (bory szpilkowe)