atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Pino mugo-Sphagnetum Kästner et Flössner 1933 em. Neuhäusl 1969 corr. Dierss. 1975

odpowiada priorytetowemu siedlisku „bory i lasy bagienne (91D0)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

Pino mugo-Sphagnetum
27.06.2008 copyright © by Piotr Sikorski XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Pino mugo-Sphagnetum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Pino mugo-Sphagnetum

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Pino mugo-Sphagnetum

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Pino mugo-Sphagnetum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Sphagnion magellanici (mszary) ⇒ regionalnie ≡ ChO.